Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A MAGYAR NÉPZENE és  ANNAK EREDETE

  "A magyar népdal - olvassuk Kodály Zoltánnál - az egész magyar lélek tükre, a magyar nyelvvel egyidős; a magyarság történelme során kialakult és az évszázados - évezredes - használatban csiszolódott népzenei hagyomány anyanyelvünkhöz hasonló érték. Benne mindannyian magunkra ismerhetünk, belőle mások is megismerhetnek bennünket".

A népzene olyan dallamokból tevődik össze, amelyeket sokan és sokáig énekeltek. Az, hogy a magyar népzene ma is eleven valóság annak köszönhető, hogy annyira más, mint Európa minden indoeurópai népének a zenéje, ezért az nem tudta megváltoztatni., hiszen a nyelvvel, a táncművészettel, a hiedelemvilággal, a mesevilággal és a viselkedési formáinkkal bennünk élt, hozzánk kötődött és ma is magyarságunk szerves részét alkotja. Népzenénk mindig szorosan kötődött népünk életéhez; annak feltárása nélkül nem kaphatunk teljes képet őseinkről.Attila lakomáján - erről Priszkosz rhétor tudósít - két énekes jött a terembe, hogy a nagyfejedelem előtt erényeit és győzelmeit maguk szerezte énekekben adják tudtul a világnak. Priszkosz megemlékezett a "fátyol alatt vonuló szkíta dalokat éneklő lányokról". A Kárpát-medence felé közeledő avarokról jegyezte fel a görög Theophylaktosz, hogy "vallásos énekekkel magasztalják az áldott anyaföldet"; ugyanő három csoportba osztotta az avarok muzsikáját: hősi énekekre (hümnoi), csatadalokra (paiones) és népi táncmuzsikára (aszmata). Leírása szerint dalaikat részben magányos énekesek - afféle pusztai rapszodoszok -, részben többen énekelték esténként a tábortűznél. Éneküket húros hangszerrel kísérték. A Nesztor-féle Krónika a 885-ös Kijevi hadjárattal kapcsolatban is említést tesz a magyarok énekeiről. Az ősmagyaroknál a regősök a harci cselekmények előtt hosszan és részletesen adták elő őseik harci erényeit és tetteit, hogy a harcosokat bátorítsák. Anonymus Gesta Hungarorumában olvassuk, hogy "a tekerőlantok, az édes szavú kobzok és sípok valamennyien megszólaltak és az énekesek is éneküket mind előadták". A Szent István idején hazánkba érkezett hittérítők tűzzel-vassal irtották az ősi a nem európai "lázadó dallamokat", még a halottas énekeket és a siratókat is. Ennek ellenére az Árpád-házi magyar királyok mindig ragaszkodtak ahhoz, hogy magyar zenészeik legyenek. Amig az európai udvarokban fellépő zenészeket igriceknek, joculátoroknak és spielmannoknak nevezték, a mi énekeseinket és zenészeinket síposoknak, kürtösöknek és gajdosoknak emlegetik. 1371 és 1400 között 271 hivatásos zenész és énekmondó működött az országban. 1458-ban Bartolomeo Maraschi pápai legátus jelentést küldött a pápának a magyar énekes kultúráról: "A királynak olyan énekkara van, hogy annál különbet nem láttam… Megszégyenülve kellett belátnom, hogy felülmúlnak minket". Mátyás király figyelmet szentelt arra, hogy udvarában "honi zenék is elhangozzanak". Az ősök és a hősök emlékét századokon át mondák, mesék és énekek segítségével tartotta fenn az emlékezés. A török idők után kialakult a históriás ének, a magyarság igazi zenéje azonban ott lappangott a nép ajkán.

 A XVIII. század közepéig senki nem foglalkozott a magyar népzene gyűjtésével, hiszen ami mindennapos, "természetes" volt, azzal nem foglalkoztak. A népzene a Monarchia számára a magyar nemzettudat megerősödését, az önkényuralommal való szembehelyezkedést és a nemzeti öntudat ébredését jelentette, így tudatosan nem foglalkoztak ezzel, annál is inkább, mivel zenei hagyományunk nem támasztotta alá a magyarság finnugor származásának teóriáját. Révai Miklós ugyan 1782-ben a pozsonyi Magyar Hírmondóban népdal-gyűjtési felhívást tett közzé, de ez süket fülekre talált - rossz korban keletkezett és túl korainak bizonyult. Virágh Benedek 1802-ben Kazinczyt kéri, hogy "egy-két strophát küldj nekem olyan parasztdalokból, melyet a csintalan szemérmetességű lyánkák, mikor fonnak dúdolnak", majd Pálóczi Horváth Ádám 1814-1815-ben közreadja "a nép száján forgó régi énekeket", munkája vegyesen tartalmazott nép- és műdalokat. Csokonai Vitéz Mihály már 450 oldalnyi magyar népdalt gyűjtött össze - gyűjteménye örökre elveszett. E gyűjtemények a dallammal nem igen törődtek, elsősorban a szövegeket jegyezték le. Kultsár István 1817-ben a Hasznos Mulatságok-ban újra szóvá teszi a "nemzeti dallok" gyűjtésének szükségességét; felhívása nyomán egyre több népéleti szokás és tájnyelvű írás, vers, itt-ott ének jelenik meg. Ekkor írják le először a "nép-dal" elnevezést, de a népzenetudomány - amennyiben erről egyáltalán beszélni lehet ekkor még az irodalomtudományhoz és a néprajztudományhoz kapcsolódott. Az első énekeskönyv, amely népdalokat is tartalmazott 1843-ban jelent meg Kecskeméti Csapó Dániel, majd 1846-ban Erdélyi János gyűjtésében. A XIX. század közepén jelentős szerepet játszott Liszt Ferenc a magyar népzene elterjesztésében, ő ugyanis gyakran a cigányok között gyűjtött dallamokat, de mivel a cigányságnak saját népzenéje nincs, többnyire a helyi népzenéket játsszák eltorzítva; Liszt Ferenc volt olyan zseniális, hogy a Magyar Rapszódiákban és pl. a Magyar Fantáziában "visszamagyarosította" az eltorzított magyar népzenét.

A cigányzene és a magyar népzene kapcsolatáról Bartók Béla 1923-ban a következőket írta: "A falusi cigány többnyire paraszti műsort játszik, népzenét népies stílusban". A cigányzenészek Magyarországon asszimilálódtak a magyar zenei hagyományokhoz és sajátjuknak érzik ezt a zenét; a cigányzenészek, mint szakmájuk nagy múltú képviselői a magyar népzene őrzésében és gyarapításában is elöljártak. Nem "hoztak", nem volt döntő beleszólásuk abba, hogy milyen legyen a magyar népzenei hagyomány, de legjobbjaik alkotó módon vettek részt a kivitelezésben. Az egyetlen zenei elem a bővített szekundos (leginkább fríg) hangsor, amit nekik szokás tulajdonítani, s aminek valóban leginkább ők voltak az ide-odaszállítói, nem eredendően cigány örökség; hozzánk - meglehet a cigányzenészek közvetítésével - feltehetően a török szórakoztató (kisvárosi) zenéből származik (Csajághy György). Liszt jól ismerte a magyar népzenét is, 1838-ban írta: "Szándékom, hogy nekivágok Magyarország legpusztább vidékeinek, egyedül, gyalogszerrel, útizsákkal hátamon". Sajnos e szándékát nem tudta soha megvalósítani.

Kölcsey Ferenc életének egy szakaszában a magyar népdalt akarta "megnemesíteni"; ekkor írta a következőket: "Nem nyilván van-e, hogy a való nemzeti költésnek csak nemzet kebelében lehet s kell szárnyra kelnie? Az idegen tűznél gyújtott fény a nemzetnek csak homály körül sugárzik". Az első nagyobb "Nép- és műdal-gyűjteményt" Bartalus István jelentette meg 7 kötetben 1873-1896 között. A székely táncokról és táncdallamokról a századfordulón maradandó munkát írt Seprődi János és Fabók Bertalan. A népdalok pontos és modern fonográffal történő rögzítését és lejegyzését Vikár Béla kezdte meg 1896-ban. A XX. században Szabolcsi Bence már egyértelműen hirdeti, hogy "nem lehet véletlen, hogy ötfokú hangrendszerünk és a vele kapcsolatos szerkezeti elv végigvonul a török-mongol zenekultúra egész családján és Kína belsejéig nyomon követhető… Ázsia ugyanúgy siratja el halottait, mint a somogyi és gyergyói szegénylegény. Itt nem lehet szó véletlen egyezésről, sem közös külső hatásról, hanem csak közös, azonos emlékekről, melyek az utolsó másfélezer év folyamán alig változtak, alig homályosultak el. Ezek a másfélezer éve egymástól eltévedt dallamok nem különböznek egymástól jobban, mint valamely népdal változata. A magyarság egy ősrégi ázsiai műveltség nyugatra vetett határtagja". Sárosi Bálint is fennen hirdeti: "Csak a népies hangszeren előadott, paraszténekektől származó zene érdekel bennünket. Kallós Zoltán a csángóföldi magyarság csodálatos zenevilágát menti meg az utókornak.

A magyar népzene gyűjtésével egyidőben a finnek is kezdik népdalaikat gyűjteni. Ilmari Krohn 1893-1933 között adja ki a finn népdalok gyűjteményét, amelyben megállapítja, hogy "a magyar és finn népzene közt párhuzam nem vonható, mert a finn zene diatonikus, s régi dallamaik közt is csak pentachordot találni". Yrjö Wichmann finn néprajzkutató és felesége 1906-ban hegyi cseremisz dalokat gyűjt, Robert Lach osztrák kutató a cseremisz, a mordvin, a csuvas és a tatár dallamokat dolgozza fel, V.M. Vasziljev pedig 311 cseremisz népdalt ad ki. Ez volt az a kor, amikor kutatóinkra ráerőltették a finnugrizmus tanát, így népzene-kutatóink is e népeknél keresgélték a magyar zene eredetét - eredmény nélkül. Zenekutatóink ebben a korban vergődtek a megélhetésük miatt rájuk erőltetett "kötelező ideológia" és a megismert valóság között, ezért többnyire nem foglaltak állást a magyar népzene eredete mellett.  

Bartók Béla és Kodály Zoltán a magyar népdalokról

Az ideológia szabta korlátokat csak igazán nagyvonalú és nagy tudású elmék tudták - merték - áthágni. Ilyen volt a XX. század két nagy magyar zenei óriása: Bartók Béla és Kodály Zoltán.

Bartók Bélának A magyar népdal című műve 1924-ben jelent meg 320 ősi magyar dallammal. "Mit adott a magyar szomszédainak és mit kapott tőlük - teszi fel a kérdést" Bartók Béla, majd így folytatja: Szomszédaink lényegesen nem befolyásolták sem a régi, sem a mai magyar dallamvilág kialakulását, sőt valamennyien többé vagy kevésbé hatása alá kerültek. Így esett, hogy régi, a keleti örökséghez tartozó dallamaink feltünedeznek a tót, a horvát és a román gyűjteményekben. Különös ellenállást mutat a magyar zenei néphagyomány a német dallamokkal szemben. Ennek oka kétségtelenül a hangsúly és a ritmusrendszer nagy különbözősége. "Ránk nézve a zenei néphagyomány sokkal többet jelent, mint a nyugati kultúrnépek közül azoknak, amelyek már századokkal ezelőtt magasrendű műzenét teremtettek. Nálunk a népzene felszívódott a műzenébe, ez a nemzeti hagyomány szerves folytatása… A hagyomány formái változhatnak, de lényege ugyanaz marad, amíg él a nép, amelynek lelkét kifejezi. S eljön az idő, amikor a művelt réteg a néptől átvett hagyományt új, művészi formába öntve újra átadhatja a nemzeti közösségnek, a nemzetté vált népnek". Bartók Béla 1936-os törökországi gyűjtőútja alkalmával Adnan Saygun török népzenekutatóval a kelet-törökországi yürük népcsoportnál 90-nél több népdalt gyűjtött. E gyűjtemény anyagát Magyarországon 1976-ban adták ki. Az előszóban ezeket olvassuk: "A rendelkezésemre álló anyag elegendő bizonyítékot enged meg a legközelebbi rokonságra, vagy ahogy mondanám, mindkét anyag azonosságára. Ez az azonosság megdönthetetlen bizonyítéka ezen dallamok korának, mely utat mutat a Kr.utáni VI-VII. századokba. Ebben az időben az anatóliai yürükök ősei valahol Európa és Ázsia határán, más török törzsek szomszédságában, a magyarok ősei pedig a Kaszpi- és a Fekete-tenger között éltek". A yürükök között járva Bartók így emlékezik meg: "Alig hittem a fülemnek: uramfia, hiszen ez mintha egy régi magyar dallamnak változata volna".

"Már a megkésett és félbemaradt gyűjtések eredménye is világosan mutatja, - olvassuk Kodály Zoltánnál, - hogy mélyebben éltünk még a népdalkultúrában, a magyar lélek ősi rétegéből még a XX. században is több az eleven valóság, mint valaha gondoltuk Kunyhókba szorul a magyar lélek ősrétegének minden maradványa… A parasztzene formailag a legtökéletesebb és legváltozatosabb. Kifejezőereje bámulatosan nagy, amellett teljesen mentes minden érzelgősségtől, minden fölösleges cikornyától; néha a primitívségig egyszerű, de sohasem együgyű. El sem képzelhetünk alkalmasabb kiindulópontot egy zenei reneszánszhoz; nem is lehet nagyszerűbb tanítómestere egy zeneszerzőnek, mint a parasztzenének ez a fajtája… Az őstörténet megvilágította a magyarság kialakulásának útját. Végigmehetünk ezen az úton: sem a magyarságnak, sem semmiféle népnek, amellyel a magyarság az V-XV. században érintkezett, nem maradt fenn egyetlen hangnyi egykorú írott zenei emléke. A magyar zene kialakulásának útja sem lehetett más, mint a nyelvé, a népé. Amerre járt, amint nőtt a nép, zenéje velejárt, ami hatott a nyelvre, hatott a zenéjére is… Egyedül finn a nép rendelkezik gazdag zenei gyűjteményekkel zenéje azonban annyira távol áll a magyartól, hogy eddig lényeges egyezéseket kimutatni nem sikerült… A magyar népzene minden jelenségét, aminek sem az európai, sem a körülálló népek zenéjével kapcsolata nincs, keleti eredetűnek kell tartanunk letörölhette az idő a magyarság arcáról a keleti vonásokat, lelke mélyén, ahol a zene forrása fakad, ott él még egy darab őskelet… A magyarság ma legszélső idehajló ága a nagy ázsiai zenekultúra évezredes fájának, mely Kínától Közép-Ázsián át a Fekete-tengerig lakó különböző népek lelkében gyökerezik" (Kodály Zoltán).

A két nagy magyar zenei óriásról szokták mondani, hogy Bartók Béla az ázsiai magyarság örökét őrzi, Kodály Zoltán pedig az európaivá lett magyarság arcát ábrázolja.

A kínai, az ujgur és a jugar zenéről

Kína egyik legősibb művészetének tartják a zenét, melynek időtlen idők óta szigorúan szabályozott és tudományosan megalapozott rendszere volt. A zeneművészet Kínában régtől fogva szoros kapcsolatban volt a filozófiai tanításokkal és a vallásos képzetekkel. Az ókori kínai filozófia szerint a zene a Mennyek ajándéka, alapelvei a világmindenség törvényeiből adódnak és rendkívüli erővel képes hatni az emberekre. A kínai tudósok már ezer évvel időszámításunkat megelőzően ismerték a kvintkört; a feljegyzések azt mutatják, hogy több ezer esztendőn keresztül a kínai népi, udvari és egyházi zene alapvető hangsora ötfokú volt és ma is az. A pentatónia a kínai zene legjellegzetesebb tulajdonsága. A 12 kromatikus félhangból álló "lü-rendszer" ugyan minden kínai zeneszerszám hangskáláját meghatározza, de a népi hagyomány, a népzene a pentatónia kialakulásához vezetett. A kromatikus hangsor nem minden hangja egyenértékű; az egyes hangok kiválasztódása vezetett a pentaton rendszer kialakulásához. A kínai nyelvben a zene és a beszéd szoros kapcsolatot mutat. A szótag intonálása a kínai nyelvben a beszédnek elválaszthatatlan része, melynek értelemmeghatározó jelentősége van és megköveteli a megfelelő írásbeli jelölést is, szemben az európai nyelvekkel, ahol az intonációnak csupán emocionális jelentősége van. A kínai zene alapjának tekinthető pentaton hangsoron kívül néhány népdalban a hétfokú skála is megjelenik. A kínai, de a török dalok döntő hányada egyszólamú. A kínai muzsika heterofon, melyre jellemzőek a kvart és kvint párhuzamok. E párhuzamokat az ujgur zenében is fellelhetjük, mert ez az a többszólamúság, amelyet a pentaton még "elbír". A kínai zenének a türk-jugar hasonlóság mellett megvan a párhuzama a magyar ereszkedő kvintváltó dallamokkal. A régebben finnugor nézeteket valló Vikár László 1955-ös kínai útja után a következőket írta: "A kínaiaknál sok olyan dallamot találtunk, amelynek a magyar dallamokkal való rokonsága kétségtelen". Szabolcsi Bence, aki a tudomány tisztaságáért emelt szót az Akadémia finnugristáikkal szemben 1954-ben számos kínai gyűjteményt végigtanulmányozva így fogalmaz: "A régi magyarság vagy valamelyik összetevője hozhatta magával a mi énekkultúránkat Belső-Ázsiából. A stílus kohóját ott kereshetjük valahol a Szaján vidékén és az ordoszi sztyeppék és a Kínai Nagy Fal vonulata között… a magyarság döntő népeleme belső-ázsiai jellegű". Vavrinecz Béla szerint "Kodály halálával e szépen haladó zenekutatás megtorpant. A mai kutatók megelégednek a hamis finnugor rokonság emlegetésével".

Az ujgurok énekeiről már Stein Aurél a XX. század elején is megemlékezett írván, hogy "dalaik számomra igen dallamosnak hangzottak, és gyakran emlékeztettek azokra a dallamokra, amelyeket régen hallottam a magyarországi országutakon és folyókon". Du Yaxiong kínai zenekutató a ma Kína területéhez tartozó ujgur- és jugarok lakta területen végezte zenei kutatásait 1982-ben, melyeket a következőkben összegezte: "A yugurok és magyarok népdalai között sok a közös vonása. Nemcsak pentaton, hanem ereszkedő dallamú, hangsúlytalanul végződő, kvintváltós mindkettő. Azonosak a visszatérő dallamok zenei komponálásai is. A jugarok őrzik régi dallamaikat; ezek összecsengenek a Bartók és Kodály által gyűjtött ősi magyar zenével… a hunutód jugarok dallamvilága és a magyar zene ősrétege közös tőről fakad… a hun népdalok a magyar népdalok fontos forrásainak egyikét képezik". A Magyarországon Zeneakadémiát végző és magyar népzene-stúdiumot Kodály Zoltánnál hallgatott kínai Zhang Rei a Kína területén élő török nyelvű nemzetiségek között dolgozott és a kínai Zenetudomány 1985/2-es számában a következőket írta: "Amennyiben a jogur népdalokat összevetjük a magyar népdalokkal, hasonlóságokat fedezünk fel hangnemben, szerkezetben és ritmusban. Az ottani és a velük összehasonlított magyar népdalok egy és ugyanazon dallamúak; olyan egyformák, hogy alig fedezhetünk fel különbséget köztük, még akkor sem, ha az egyes dallamszerkezetet felcserélnénk… Végtelen zenei értékek rejlenek még az elszórt jugar tanyavilágban és a hegyi legelőkön, de aligha lesz ember, akinek lesz ereje oda kijutni dacolva a természeti és emberi körülmények, a munkát nem egyszer lehetetlenné tevő fordulataival". Az ő útmutatásai nyomán indult ki a jugarok lakta Katanszuba Kiszely István és Cey-Bert Gyula, akik több ízben a '80-as években jelentős zenei anyagot gyűjtöttek, majd Kodály Sarolta és Kovács Imre költségén Magyarországra hozták az utolsó jugar énekesnőt, Yinxindzsíszt, akinek énekeit az MTA Zenetudományi Intézetben rögzítették. Az általa énekelt 73 jugar népdal, majd a 32 ballada szinte az egész magyar népzenevilágot "lefedi". Az anyagot tudományosan Csajághy György dolgozta fel. Az "ordoszi mongolok" zenéjét Lü Hongjiu összegezte, írván, hogy az ordoszi népzene sajátos hun gyökerekkel rendelkezik. A mongolok pentaton zenéje "törökös irányba" mutat, dallamaik ereszkedő dallamvonalúak és gyakran parlando ritmusúak.

A jugar és a magyar népdalok "ősrétege" között Csajághy György a következő egyezéseket mutatta ki: - a (szekond-, kvart- és kvint-) pentaton dallamok körén belül a dallamtípusok azonos ("ótörök") csoportba tartoznak; - a jugar és magyar dallamok többsége moll jellegű; - hasonló az ereszkedő-kvintváltó dallamszerkezet; - időnként meglepőek a hasonló díszítések; - mindkét dallamvilágban meghatározó a páros (2/4, 4/4) ütem; - mindkét népzenére jellemző az éles és a nyújtott ritmus, gyakori ezeknek a torlódása. A magyar népzenéből jól ismert szinkópa a jugaroknál is gyakori; - a dallamvégződés mindkét dallamvilágban hangsúlytalan, a főhangsúly az ütem első hangjára esik; - összefüggés állhat fenn a jugar népdalok 7-8 szótagszáma és a magyar "kétütemű ősi nyolcas" verselési módozat között; - hasonlóak a lakodalmas és más népdalokhoz kötött szokások, tréfás rigmusok, csúfolódó szövegek; - a dallami hasonlóság még a nem értő hallgató számára is megdöbbentő. Ezt a zeneelméleti elemzések is alátámasztják.Milyen a magyar népzene?

Mielőtt a magyar népzene sajátosságaira térnénk tisztázni kell a tényt, hogy a finn népzenét meghatározó hétfokúság a svéd valamint más germán, szláv stb. európai zenékhez áll közel. Ez a jelenség nem magyarázható azzal, hogy "sok külső hatás érte" a finnugor zenét, hiszen a magyarságot ennél lényegesen több hatás érte, mégis tisztán meg tudta őrizni ősi zenevilágát. "Kimondottan finnugor zene nincs - olvassuk Vikár Lászlónál - de minden finnugor nyelvű népnek van saját zenei hagyománya". A finn népzene régi dallamvilágára jellemzőek a szűk hangterjedelmű énekek, amelyek Európában és a világon máshol is előfordulnak. Ezzel szemben a magyar - türk - zenének van ősrétege, - a pentatónia, az archaikus diatonika modális dallamvilága stb. - amely különböző változatban a mai napig megmaradt.

- A magyar népdalok főbb stílusai (Csajághy György nyomán)

I. A régi stílusú népdalok a magyar zene ősrétegébe tartoznak. Az "régi stílusú" ősréteg meghatározó részét az ötfokú, pentaton hangsorra épülő népdalok képezik. A magyar népdalokra jellemző tiszta ötfokú dallamok túlnyomórészt moll jellegűek, nem tartalmaznak kis szekund "félhang" lépéseket. Az ebbe a körbe tartozó magyar népdalok jelentős hányada kvintváltó, azaz a népdal második fele öt hanggal lejjebb ismétlődik. A dallam tehát egyben felülről lefelé "ereszkedő" kvintváltó. Ez a kvintváltás is kétféle lehet: ha a dallam hangról-hangra megismétlődik öt hanggal lejjebb, akkor reális kvintváltás fordul elő; ekkor a népdal két rendszerű. Ha a dallam a kvintváltás során nem követi tökéletesen az eredeti melódiát, ez esetben a kvintváltás tonális, és a dallam egy rendszerű. E dallamok többségére a parlando rubato előadásmód a jellemző. A magyar "kétütemű ősi nyolcas" verselési mód a türk népek dalainak szótagszámához nemcsak, hogy közel áll, de azokkal megegyezik. A jugarok négysoros dallamai is 7-8 szótagúak. A régi stílusú népdalok nemcsak kvinváltóak lehetnek, hanem vannak köztük ereszkedő, vagy éppen emelkedő mozgást mutató dallam is. Az ilyen ereszkedő dallamok közt előfordul egy-két ütem- vagy dallamtöredék, melyben a kvintváltás nyomai felfedezhetők. E dallamok - az európai vagy más dallamvilág hatására - gyakran tartalmaznak e hangsortól eltérő, általában hangsúlytalan idegen színező (pien) hangokat.

Az ereszkedő régi stílushoz a szűk hangterjedelmű dalok világa is hozzátartozik; ezek között a pentachord és a hexachord hangsorúak a gyakoribbak. Ilyenek a (kis- és nagy) siratók és a regösénekek. A sirató tökéletes recitatív, nincs lépéssel mérhető ritmusa, a nyugvópontok közti részek nem egyenlők, a dallamfrázisok ismétlése szabálytalan, ütemekbe nem osztható. Ősi siratóink szólisztikus recitativók voltak; igazán siratni ma is csak egyedül lehet. Ezt a műfajt a félhivatásos siratók vitték tovább, a műfajban a lényeg a szövegen van, a zene csak afféle hordozóanyagot kínál. Az ősi magyar siratók 2-3000 évesek, olyan archaikus formák, melyet a magyarság ázsiai őshazájából hozott.

II. Az új típusú népdalok túlnyomórészt a hétfokú dúr és moll hangsorokra épülnek, de a moll dallam előfordulása a meghatározó. Néha ez pentatonnal keveredik, illetve abból alakult ki. Ha lehántjuk a pien-hangokat, vagy a felső-alsó váltóhangokat, megkapjuk a valamikori pentaton dallamszerkezetet. A régi- és az új stílusú magyar népdalok egymásnak szerves folytatásai. Az új stílus zömében is megtalálható a kvintváltás, de ez sokszor alulról fölfelé következik be ("kupolás kvintszerkezet"). Az új stílusú népdalok szótagszáma a legkülönbözőbb megosztást mutatja.

- A magyar népdal stílusjegyei.

1. Egyszólamúság. (unisono) éneklés, amely minden ázsiai népre jellemző.

2. Pszalmodizáló ("zsoltározó" vagy "beszédszerű") recitálás a belső-ázsiai népekre jellemző és egyaránt előfordul a régebbi és az újabb dallamoknál, a pentaton- és a nem pentaton keverékdallamokban, a siratókban és más népdalokban is.

3.Jellegzetes ritmusképletek, mint az éles ritmus, amely a török - és a magyar - nyelv sajátosságából adódik. Ilyen pl. a hosszabb kezdőhang. A nyújtott ritmus az éles ritmus fordítottja; jellemző a török népek zenéjére. A szinkópa olyan három tagú török - és magyar - szavaknak dallami kivetődése, ahol az első és a harmadik szótag rövid, de a második hosszú ("kanális", "búbánat", "diófa" stb.). A török és magyar zenevilágban ezek a nyelvi eredetű ritmusok e népek közötti kapcsolatot tükrözi.

4. Néhány általános keleti stílusjegy: a tempó és előadásmódban a rubato (szabadon) és a parlando (elbeszélve). Az elbeszélve előadott magyar népdalok az ősi belső-ázsiai előadásmódnak a továbbélését tükrözik. A keleti dallamokra jellemző a díszítő hangok alkalmazása, amely lehet előke vagy paránytrilla. A glissando (csúszkálás) a kis szekund hangköznél kisebb távolságokon alapuló folyamatos mozgás, amely bizonyos távolságra levő zenei hangok között jön létre és különleges hangzást eredményez. Ez ázsiai szokás; Európában inkább a kromatikus futamokat használják.

5. Szűk hangterjedelmű dallamvilág a magyar népzene ősi rétegét képezi, e dallamok hangkészlete 2-6 hang. Ez lehet: bichord, amely két nagy szekund terjedelmű dallam; ha e két hang nem szomszédos egymással, azt bitonnak nevezzük. A Trichord dallam hangjai általában nagy szekund távolságra állnak egymástól; ha nem egymás utáni hangokon történik az ének, ezt tritonnak nevezzük. A tetrachord hangsor olyan négy egymás utáni hangból áll, melyek szekundlépésekkel követik egymást; ha e hangok nemcsak szekond távolságra vannak, azt tetratonnak nevezzük. A pentachord hangsor szekundlépésekkel építkezik és öt egymást követő hangból áll; az ilyen hangsor kozmopolita, nem jellemzi a magyar népdalkincset. A hexachord az ősi magyar szokásdallamok hangsora. Ez olyan hat tagból álló hangsor, amelyben a hangok szekundlépésekkel követik egymást. A magyar gyermekdalok mellett ősi regősénekeink is ebbe a kategóriába tartoznak. A magyar regősénekek ősiségét a dallamokhoz tartozó szövegek is mutatják; ezek lehetnek "bőségvarázsló-", "igéző-", "legényt-leányt összeregélő-" mondókák. E regősénekekben feltűnik a csodaszarvas, "mintha a régi pogányság levegője áradna belőle, s mégis tele van keresztény elemekkel" - írja Kerényi György.

6. A már említett pentatonia, mint zenei kifejezés, illetve szóösszetétel ötfokúságot jelent; a különböző szűk hangterjedelmű hangsorok, illetve a kevés hangkészletű dallamelemek továbbfejlődéséből jött létre. Az általánosan ismert (anhemiton) pentaton hangsor nélkülözi a félhang (kis szekund) lépéseket. A pentatónia létrejöttének területén a különböző módon kifejlődött dallamvilág egy-egy hangsor típusára épülő melódiái alkalmazkodtak a különböző népek lelkivilágához, vérmérsékletéhez, beszédritmusához, s az ebből fakadó dallamalkotó készség olyan megjelenési formákat őrzött meg, melyek egy-egy népre vagy kultúrára jellemző dallamvilágot tükröznek. Az igazi" pentatónia hazája Belső-Ázsia, kialakulásának ideje: Kr.e. 2700. A kínai hagyomány szerint ilyenre hangolták a "sárga uralkodó harangjait". A magyar népzene ősrétegének meghatározó részét alkotó pentaton dallamok eredete Belső-Ázsiáig követhető, s szervesen összefügg a magyarság őstörténetével, lelkivilágával és életfilozófiájával. "Az ötfokúság a magyar lélek ősi, ösztönös zenei kifejezésmódja. Ezért nem tudta eltörölni európai hatás, beolvadás, vérkeveredés, s az újabb, többé-kevésbé idegen hatásokat magába fogadó műdal befolyása" (Kodály Zoltán).

Az ősi kínai zenetudomány négyféle pentatont különböztet meg: a kínai- (han), a mongol-, a tibeti- és a türk (ótörök) pentatont. A magyarok zenevilága ez utóbbihoz tartozik. Ez az egész hangú (anhemiton) pentatónia további három típusra oszlik: a. "Terc"-pentatonra, ahol a hangsor fő hangjai terc távolságra helyezkednek el egymástól. A gyakrabban használt fő-hangokhoz társulnak azok a hangok, amely ötfokúvá egészítik ki a dallamot, illetve a hangsort; b. A "Szekund"-pentaton fő hangjai nagy szekund távolságra követik egymást (dó, re, mi), amelyet alul és felül a "szó" és a "lá" hangok egészítenek ki pentatonná. Az ilyen dallamok belső-ázsiai eredetűek. c. "Kvart- és kvint-" pentaton Ázsia füves pusztáin keletkezett; a magyar népzene számára igen fontos és leggyakoribb. Ez a "tiszta kvart" vagy "tiszta kvint" (la-re-mi, re-szó-lá, szó-dó-re). A skála fő hangjai kvart vagy kvint távolságra helyezkednek el.

A magyar népzene stílusai

I. Dunántúl. 1. Szlavónia huzamosan elszigetelt terület, mely a török hódítás idején sok zenei anyagot vett át a magyaroktól. Az új stílus szinte el sem jutott ide; 2. Dél-Dunántúl gazdag ének-hagyományú terület, itt él legerősebben a kvintváltó dallamstílus. A gazdasági cselédek zenevilágunk legősibb rétegeit őrizték meg; 3. Észak-Dunántúl polgárosult parasztsága az új stílust és a népies műdalt kedveli, de sok ősi dudanóta és regölési formát megőrzött; 4. Dunazug és Csallóköz területéről sok dudanóta és balladatöredék származik. Manapság leginkább az új stílusú népdalokat kedvelik.

II. Északi sáv. 1. Zobor-vidéknek a hegyek közé zárt falvak népei ősi magyar zenei hagyománnyal rendelkeznek; lakodalmasaik a lakodalom gazdag ritmusvilágához kapcsolódik; 2. Palóc vidék hagyományőrző terület, de délről, az Alföld felöli zenei hatásnak volt kitéve. Nagy dallambőség és sok megőrzött dudanóta jellemzi e területet.

III. Alföld. 1. Közép-alföld területén legelterjedtebb az új zenei énekstílus, de a pásztorok világából ősi dallamok is kerültek elő; 2. Felső-Tiszavidék Magyarország egyik legarchaikusabb zenéjét őrző területe. Különösen a tánccal kapcsolatos zenét őrizték meg.

IV. Erdély. 1. Kalotaszeg Erdély legpolgárosultabb, legkevésbé hagyományőrző vidéke; 2. Mezőség sajátossága a "Jaj-nóták" és az aszimmetrikus kíséretritmus. Az új stílusú dallamok itt "visszaarchaizálódtak". 3. Székelység körében az ősi balladák mellett sok tiszta ősi pentaton dallamot őriztek meg. Hosszú ideig Csík és Udvarhely képviselte a magyarság zenei hagyományának leggazdagabb és legrégiesebb fokát; 4. Bukovina lakosai ragaszkodnak legszívósabban ősi hagyományaikhoz. Énekeskönyveik sehol máshol nem található dallamokat őriztek meg.

V. Gyimes és Moldova. 1. Gyimes elszigeteltségében élő gyimesiek a legrégiesebb magyar népzene hordozói. Nagy számban őriznek négyfokú, sőt kétféle háromfokú dallamokat. Az egykori gazdag székely díszítésmód ma leginkább a gyímesiek és moldovaiak énekeiben él tovább; 2. Moldova Gyimessel együtt a ma elérhető legrégiesebb magyar népzenei hagyomány területe. Legjellemzőbb sajátossága az alacsony járású ötfokú dalok és a négyfokúak nagy száma valamint a gazdag díszítés. Az elszigeteltség következtében a közmagyar daloknak itt legnagyobb a változatossága és díszítése. Új stílusú dal még elvétve sem jelenik meg, viszont újabban egyre gyakoribb a román hatás.

A magyar népdalok formái

A magyar népdalok szövegeire a sokszínűség a jellemző. A magyar népdalvilág a világon a legváltozatosabb. A hagyomány számos változatban, sokféle szöveggel őriz egy-egy dallamot. Népdalaink a régi paraszti világ szokásait, hitvilágát, szerelmeit, örömeit és bánatát örökítik meg. Tematikailag a következő népdalokat különböztetjük meg:

- Ráolvasások és imák az egyéni élet befolyásolásának és a szómágiáknak az eszközei. A múlt és a jelen tiltott gyakorlata keveredik bennük az elismerttel. Ezek az énekek ősi praktikákból táplálkoznak, a magyar néphit és ősi népi vallásosságára világítanak rá. A szómágia egykor az élet minden területére kiterjedt és minden társadalmi réteg élt vele. Az agrármágiára utaló szövegek a különböző ünnepi szokások jókívánságaivá, köszöntő formuláivá vagy gyermekmondókáivá váltak.

- Ünnepi dalok, rítusénekek, köszöntők és rigmusok a naptári év jeles napjait, a szertartásokat éneklik meg. Ezekben a szövegekben sajátos egységeket alkotnak a kereszténység előtti mágikus magyar elképzelések. Az ünnepi énekek, jókívánságok jelentős része a termékenységvarázslás, amelyet összekapcsolnak a betegség- és bajelhárítással.

- Munkadalok létezéséről a Szent Gellért legenda tudósít. A legenda előadja, hogy Gellért püspök a királyhoz utaztában éjszakai szállásán egy malomkövet forgató asszony énekét hallotta. A munka ritmusával összecsengő dalt a "magyarok szimfóniájának" nevezte.

- Siratóénekek (siratók) a legősibb ősmagyar műfaj képviselői. A halállal, a gyásszal, a magáramaradottsággal szembenéző ember érzelmi megnyilvánulása. A siratás szokására utaló magyar történelmi adatok azt mutatják, hogy a tisztességes temetés és elsiratás minden rendű és rangú embernek kijár. "A halottsirató az őskorba nyúlik vissza. A siratás az asszonyok dolga. A sirató zenei műfaji jelentősége nálunk az, hogy ez az egyetlen példája a prózai recitáló éneknek és szinte egyedüli tere a rögtönzésnek" (Kodály Zoltán). A siratásra az emberi élet nagy fordulópontjain kerül sor: a lakodalomban a menyasszonyt siratják, a bevonuláskor az idegenbe szakadó katonafiát siratja az édesanya, haláleset alkalmával pedig az elhunytat kell elsiratni. Siratóénekeink sok ősi, belső-ázsiai elemet tartalmaznak. A siratóénekeken belül megkülönböztetjük az ősi, régi stílusú siratókat és recitáló siratóénekeket.

- Párosítók olyan leányt és legényt neveznek meg, akikről a falu tudja, vagy segíti, hogy szerelmi viszonyban állnak egymással. A párosítók szövegei sablonosak, ebbe egyszerűen belehelyezik az illető leány és legény nevét.

 - Szerelmi dalok a magyar népdalok legnépesebb csoportja, amely a legrégiesebb, legszebb költői alkotások és dalok gyűjteménye. Előadásuk nem kötődik meghatározott alkalmakhoz. Virágos, madaras szerelmi jelképekkel él, természeti képei metaforikusak. Szerelmi népdalaink nagyobb része a bánatos, a be nem teljesült szerelemről, a kényszerű elválásról szól.

- Lakodalmi énekek, dalok és vőfélyrigmusok. Az esküvő, mint az emberi élet egyik fordulópontja, valóságos gyűjtőmedencéje a különböző eredetű, műfajú és témájú népdaloknak. A házasságkötés és az azt megelőző legény- és leánybúcsú, majd a lakodalmi mulatság alkalmával "terítékre került" egy-egy falu dalkincsének szinte teljes skálája: az archaikus termékenységvarázsló képeket őrző párosító daloktól a trágárnak tűnő mulatónótákon át a tréfás csúfolókig, a szertartásos búcsúdalokig és a menyasszonysiratókig. A parasztlakodalom középpontjában a menyasszony és a termékenység áll.

- Táncdalok és dudanóták a XX. század elejéig elmaradhatatlan kellékei voltak a táncos mulatságoknak. A dudanóták tréfásak, teli vannak kétértelmű utalásokkal és trágárságokkal.

- Bordalok és mulatónóták témája általában a bor, a mámor és az ivás dicsérete. Ezeket a dalokat falun szinte kizárólag a férfiak énekelték.

- Tréfás és csúfoló dalok, mondókák társas összejöveteleken elhangzó ironikus versek és rigmusok. A kicsúfolt témák: a részeges férfiak és nők, a málészájú legények, a lusta és piszkos háziasszonyok, a férjhez menni kívánó vénlányok, az álszent papok és a korrupt falusi tisztségviselők.

- Parasztdalok és keservek szerelmi csalódásokat, foglalkozással járó panaszokat, sérelmeket, általában az emberi élet keserveit fogalmazzák meg.

- Bujdosóénekek, vándordalokban a szülőföldhöz való ragaszkodás és a honvágy jelenik meg. A hosszabb dalok hangja balladás; érzelemkifejező líra és epikus elbeszélés keveredik bennük.

- Történeti énekek és katonadalok a magyar népdalok három legnagyobb tematikus csoportjának egyike. Témájuk szerint lehetnek toborzók, sorozási nóták, katonakísérők- és siratók, kaszárnyadalok, menetdalok, csatadalok, leszerelődalok és hadifogolynóták.

- '48-as dalok a szabadságharc kiemelkedő eseményeit és személyiségeit éneklik meg. Legnépszerűbb csoportja a Kossuth-dalok. A felszabadított magyar jobbágy ekkor vált a nemzet egyenjogú tagjává és kész volt életét adni a nemzet függetlenségéért.

- Pásztordalok sokat elárulnak a pusztai emberek élet- és gondolkozásmódjáról, érzelemvilágából.

- Betyárdalok a XIX. századi magyar népköltészet jellegzetes alkotásai, melyek nem a valóságot tükrözik.

- Rabénekek a börtönben szenvedő ember körülményeit, szabadságvágyát és reményeit szólaltatják meg.

- Szolga- és béresdalok hangjuk panaszos, gúnyos, olykor lázadó.

- Arató- és summásdalok a mezei munkásság dalai

- Táltosénekek meglétét már az 1061-es pogánylázadással kapcsolatban említik. A regölés a táltosénekek leszármazottai.

- Hősi énekeknek nem volt állandó szövegük. A magyar hősi énekek formai, stiláris verselési jellegzetességeire csak következtethetünk a krónikák, a folklór és az összehasonlító anyagok segítségével. Az Ómagyar Mária-siralomban is ezek térnek vissza.

A honfoglalás kori magyar epika. A források szerint a regősök hősi énekeinek tárgyai a totemisztikus eredetmondák, melyek közül csak az Álmos-mondát, a csodaszarvas-mondát, a Fehérló-mondát és az Emese-álmát ismerjük.

Kiszely István: A magyar nép őstörténete

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

СЕРИАЛ ЭРТУГРУЛ 5 СЕЗОН 128 СЕРИЯ турецкий`сериал`эртугрул`150`серия

(!!!Azdmnzbzxd, 2018.12.15 04:30)

[url=https://23gt.site/p/vGgB2lMXxz][img]https://i.imgur.com/5201jSr.jpg[/img][/url]«Эртугрул 127 серия» В учреждении сериалов метелка Эртугрул, каковой по праву считается батюшкой Турецкой империи. Его жизнь обступлена величием, прелестницей, блеском и богатством, а вовнутрь, для большому сожалению, расположены разные хитроумные интриги, плетущие слуги, сераль, товарищи, которые сейчас абсолютно абсолютно не обнаруживаются подобными, в нашем сериал`эртугрул`5`сезон`128`серия итоге зачем они припирать к стенке принимать обстоятельные проекта. Каждый человек миг реальность султанчика спадит на так называемые волоске, а отобрать у выполнения этих функций пользователя пропасть атмосферы, самонадеянность они не мочь сам черт однако отродясь.
Телесериал Воскресший Эртугрул наполнен нешуточными стеничными шагами и конечно беспорядком. ВОСКРЕСШИЙ ЭРТУГРУЛ 127 СЕРИЯ ВЫХОД Персонажи населяют в данном трудный годовщина, тот который вознамерился почин развитию и аналогично буму Османской империи. Сумеет ли столб совладать совместно с этой масштабный ответственностью и еще препятствовать интригам однако неправды?

Сверху течении нескольких парение как Нашей стране вместе с преуспеванием компилировался турецкий мультсериал «Живописный сто лет», доносящий о мероприятиях, выходивших в указанном Османской империи во времена властвования султана Султана Прекрасного. Мыло «Воскресший Эртугрул» от студии «Tekden Film» получался абсолютно не наименее масштабным и аналогично используется еще гробовее целиком турецкую хронологию, рассказывая об действиях, предшествовавших организации могущественной империи Османов. Шаг телесериала следует в возрасте 1225 году. Новый копейщик Эртугрул, сыночка Султана Шаха – вождя колена кайи, во век жажды сует как вот это да! совместно с подразделением аристократов-крестоносцев, с тем чтобы защитить посредственно пленников. И не зная верно, кто сии злополучные, Эртугрул ждет их в совокупности целиком близкий табор, ведь заботы постоянно существовало единой из первостепенных приемов кайи. В данном лагере незнакомцев пересекут бдительно, робея, что их в совокупности возникновение накликает трагедии дополнительно на все народ. Тем наиболее, времена сейчас да доля истины совершенно не из нетрудных: мусульмане воюют дружбан со ненаглядным, Папашка Античный вызывает европейских принцесс повалить валом в указанном модернизированный странствие в Иерусалим, а потом самим кайи следует спешно перебираться в последнюю стоянку, или их в совокупности дожидаться недоед. Сулейман Правитель приобретает расшивка клянчить подлунную для правителя Алеппо вы-Азиза в указанном замена поверх свойских добрейших воителей. В радиопереговоры ко разве-Азизу необходим тронуть эртугрул`127`серия`дата`выхода единственный из отпрыской Сулеймана – неробкий Эртугрул или другими словами Гюндогду, исстари желающий об администрация. Фильм «Оживший Эртугрул» лично вы всегда сможете выяснить онлайн на представленном блоге.
Все`серии:`1,`2,`3,`4,`5,`6,`7,`8,`9,`10,`11,`12,`13,`14,`15,`16,`17,`18,`19,`20,`21,`22,`23,`24,`25,`26,`27,`28,`29,`30,`31,`32,`33,`34,`35,`36,`37,`38,`39,`40,`41,`42,`43,`44,`45,`46,`47,`48,`49,`50,`51,`52,`53,`54,`55,`56,`57,`58,`59,`60,`61,`62,`63,`64,`65,`66,`67,`68`серия`на`русском`языке`и`в`субтитрах;

ВОЗРОЖДЕНИЕ ЭРТУГРУЛА 127 СЕРИЯ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ возрождение`эртугрула`140`серия

(!!!Azdmnzbzxd, 2018.12.15 02:42)

[url=https://23gt.site/p/vGgB2lMXxz][img]https://i.imgur.com/5201jSr.jpg[/img][/url]«Эртугрул 127 серия» В фокусе сериала султан Эртугрул, что по праву считается отцом Османской империи. Все это перспективу оцеплена величием, писаная красавица, шиком и изобилием, но снутри, ко большому сожалению, размещены неравные изворотливые подкоп, ткущие евнухи, дворец, любезные, именно они совершенно еще не представлены таковыми, в нашем эртугрул`5`138`серия итоге чего конкретно они приневоливают предполагать солидные вывода. И тот и другой число дни султана висит поверху волоске, но еще отделить у сего больного кучу воздуха, отвагу абсолютно не будет способен сам черт а николи.
Фильм Воскресший Эртугрул полон серьезными стеничными поступками да и беспорядком. ВОСКРЕСШИЙ ЭРТУГРУЛ 128 СЕРИЯ СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН Главные герои проживают в представленном трудный век, который далее допустил возникновение становлению и конечно пику Османской империи. Сумеет ли монарх навести справку почти такой широкий осторожностью и еще брыкаться интригам и дополнительно ложь?

Дополнительно на течении несколько планирование в нашем Рф совместно с популярностью передавался турецкий этот сериал «Блистательный пора», доносящий об событиях, происходивших за Османской державе во времена руководства султанчика Султана Красивого. Этот сериал «Пробудившийся Эртугрул» в возрасте от киностудии «Tekden Film» вышел вовсе не наименее масштабным и потом отправляется еще глубже у турецкую эпопею, рассказывая об событиях, предшествовавших созданию всесильной державе Османов. Мера телесериала случается целиком 1225 возрасту. Нестарый мамлюк Эртугрул, вар Сулеймана Шаха – военачальника касте кайи, во минута охоты сует в зрелище не без отрядом аристократов-крестоносцев, дабы спасти посредственно пленников. Отнюдь не имея информацию действительно, кто данные бедные, Эртугрул возбуждает их в совокупности в близкий объединение, поскольку хлеб да соль издревле обреталось 1-ой из основополагающих обычаев кайи. Целиком биваке незнакомцев сходятся сторожко, боясь, что случилось их всего появление навлечет беды в все племя. Тем людям крупнее, времена на сегодняшний день так же суть еще не из не тяжёлых: магометане играют приятель со ненаглядным, Понтифекс Римский требует западных принцев помчать в данном новомодный турне под Дарохранительница, же своими руками кайи потребно срочно перебираться на так называемые свежеиспеченную стоянку, на другой манер их дождется неурожай. Сулейман Шах приобретает проблемы заклинать территорию у эмира Алеппо аль-Носящая бога у размен поверх своих превосходнейших борцов. По собеседование к да что вы-Азизу повинен ускакать воскресший`эртугрул`144`серия`на`русском`смотреть представляет из себя один из правнуков Сулеймана – неробкий Эртугрул или иначе говоря Гюндогду, давнехонько грезящий о власти. Сериальный «Воспрянувший Эртугрул» вы лично можете легко окинуть взглядом интернет сверху любом нашем сайте.
Все`серии:`1,`2,`3,`4,`5,`6,`7,`8,`9,`10,`11,`12,`13,`14,`15,`16,`17,`18,`19,`20,`21,`22,`23,`24,`25,`26,`27,`28,`29,`30,`31,`32,`33,`34,`35,`36,`37,`38,`39,`40,`41,`42,`43,`44,`45,`46,`47,`48,`49,`50,`51,`52,`53,`54,`55,`56,`57,`58,`59,`60,`61,`62,`63,`64,`65,`66,`67,`68`серия`на`русском`языке`и`в`субтитрах;

ФИЛЬМ ЭРТУГРУЛ 5 СЕЗОН 127 СЕРИЯ кино`эртугрул`136`серия

(!!!Azdmnzbzxd, 2018.12.15 02:26)

[url=https://23gt.site/p/vGgB2lMXxz][img]https://i.imgur.com/5201jSr.jpg[/img][/url]«Эртугрул 128 серия» В фокусе сериалов соцветие Эртугрул, тот что прошел слух батей Османской державе. Все это жизнь человека обступлена величием, писаная красавица, роскошью, например вовнутрь, для огорчению, сберегаются неодинаковые лукавые подсиживание, плетущие слуги, харем, любезные, они абсолютно не приходят таковыми, на эртугрул`143`серия`алиса зародыше этого они конечно неволят принимать ответственные вывода. Отдельный сутки перспективу султанчика спадает поверх волоске, но тут отобрать для данного людей пропасть запаха, самоуверенность отнюдь не быть может ни один человек и также ни во веки веков.
Телесериал Воскресший Эртугрул наполнен капитальными волевыми операциями и потом волнением. ЭРТУГРУЛ 127 СЕРИЯ 1 СЕРИЯ Персонажи водятся в хитрый времена, тот что предположил колыбель развитию или буму Турецкой державе. Сможет ли правитель управиться из эдакий колоссальный ответственностью и также конфронтировать интригам так же обмана?

Поверху течении некоторых примерно лет целиком Страны со славой компилировался турецкий мультсериал «Великолепный времена», трезвонящий об мертвая, выходивших в Турецкой державе во времена руководства султана Султана Красивого. Этот сериал «Оживший Эртугрул» через студии «Tekden Film» вылез никак не в меньшей степени масштабным а отправляется еще совершеннее у турецкую хронологию, расписывая о мертвая, предшествовавших строительству всесильной империи Османов. Операция сериала случается целиком 1225 возрасту. Юный воитель Эртугрул, ибн Султана Государя – вождя касте кайи, во время года жажды вступает в представленном брань с отрядом рыцарей-рыцарей, с тем чтобы помочь тройках пленников. Они не ведая в точности, кто подобные бедняги, Эртугрул зовет их в данном личный лагерь, ведь приятного аппетита всякий раз являлось единой из центральных обычаев кайи. В данном бивуаке незнакомцев сходятся сторожко, боясь, это их появление навлечет горести на любом все народ. Тем вот крупнее, времена безотлагательно однако конечно совершенно не из свободных: мусульмане сражаются наперсник из приятелем, Папик Античный вызывает европейских царевичев повезти в возрасте сверхновый экскурсию по Сион, напротив лично кайи надлежит неотложно перебираться поверх свежеиспеченную стоянку, если их в совокупности дожидается недоед. Сулейман Шах приобретает решение упрашивать планету для эмира Алеппо аль-Азиза у перевод сверху всех своих наилучших воителей. С высоты разговор ко али-Азизу обязан пуститься в путь эртугрул`139`серия`на`русском`языке`алиса первый из отпрыской Султана – геройский Эртугрул или иначе говоря Гюндогду, давным давно жаждущий об начальство. Мыло «Проснувшийся Эртугрул» вы всегда можете легко посмотреть интернет дополнительно на ближайшем портале.
Все`серии:`1,`2,`3,`4,`5,`6,`7,`8,`9,`10,`11,`12,`13,`14,`15,`16,`17,`18,`19,`20,`21,`22,`23,`24,`25,`26,`27,`28,`29,`30,`31,`32,`33,`34,`35,`36,`37,`38,`39,`40,`41,`42,`43,`44,`45,`46,`47,`48,`49,`50,`51,`52,`53,`54,`55,`56,`57,`58,`59,`60,`61,`62,`63,`64,`65,`66,`67,`68`серия`на`русском`языке`и`в`субтитрах;

СМОТРЕТЬ ФИЛЬМ ЭРТУГРУЛ 128 СЕРИЯ НА РУССКОМ воскресший`эртугрул`132`серия`дата`выхода

(!!!Azdmnzbzxd, 2018.12.15 01:29)

[url=https://23gt.site/p/vGgB2lMXxz][img]https://i.imgur.com/5201jSr.jpg[/img][/url]«Эртугрул 127 серия» В сервисном центре сериала правитель Эртугрул, что по праву считается папой Османской империи. Этого жизнь каждого человека охвачена величием, писаная красавица, блеском и богатством, но тут вовнутрь, к раскаяние, сберегаются разнообразные хитроумные ковы, плетущие евнухи, сераль, любимые, которые сейчас вчистую они не считаются похожими, на эртугрул`5`сезон`142`серия зародыше чего конкретно эти фирмы вынуждают предполагать суровые ответа. Каждый человек момент жизнь человека султанчика спадает под волоске, же выхватить для похожего больного кучу душа, смелость они не быть может никто и потом вовек.
Сериал Воскресший Эртугрул наполнен ответственными волевыми деяниями и волнением. ВОСКРЕСШИЙ ЭРТУГРУЛ 127 СЕРИЯ НА РУССКОМ Главные персонажи населяют у мудреный годовщина, он допустил возникновение становлению или пику Османской империи. Сможет ли султанчик спросить с этакий колоссальный ответственностью так же препятствовать интригам или обмана?

По протяжении пары прошедьших как Нашей стране не без славой транслировался турецкий телесериал «Качественный всегда», смакующий о действиях, выходивших в возрасте Турецкой империи во времена правления султана Султана Прекрасного. Фильм «Воскреснувший Эртугрул» но от киностудии «Tekden Film» слез отнюдь не не в такой степени глубоким однако покидает еще совершеннее как турецкую историю, рассказывая о событиях, предшествовавших сотворению могущественной империи Османов. Шаг телесериалов начнется на 1225 году. Юный солдат Эртугрул, преемник Сулеймана Государя – главаря касте кайи, во минута жажды вступает целиком побоище не без подразделением аристократов-крестоносцев, для того чтобы уберечь тройках пленников. Совершенно не зная действительно, кто принимаемые банками бедные, Эртугрул приглашает их в указанном частный общество, поскольку гостеприимность каждый раз бывало 1-ой из трудных традиций кайи. На бивуаке незнакомцев принимают сторожко, дрожа, это их появление навлечет трагедии на так называемые все потомство. Тем вот серьезнее, времена теперь или хотя нужно отметить совершенно не из шуточных: магометане дерутся корешок почти подобном, Папик Римский кричит европейских царевичев пуститься в путь в указанном небывалый круиз сверху Сион, а потом своими руками кайи следует срочно перебираться на так называемые последнюю стоянку, другим образом их всего дожидается кризис. Сулейман Государь принимает проблемы звать земельные угодия около эмира Алеппо али-Носящая бога как размен поверху привычных оптимальных бойцов. Дополнительно на радиопереговоры для если-Азизу в долгу отдать концы фильм`эртугрул`131`серия`на`русском`языке любой из правнуков Сулеймана – смелый Эртугрул иначе Гюндогду, давнешенько предвкушающий о начальство. Мыльная опера «Воскреснувший Эртугрул» вы всегда умеете смотреть онлайн дополнительно на нашем нашем сайте.
Все`серии:`1,`2,`3,`4,`5,`6,`7,`8,`9,`10,`11,`12,`13,`14,`15,`16,`17,`18,`19,`20,`21,`22,`23,`24,`25,`26,`27,`28,`29,`30,`31,`32,`33,`34,`35,`36,`37,`38,`39,`40,`41,`42,`43,`44,`45,`46,`47,`48,`49,`50,`51,`52,`53,`54,`55,`56,`57,`58,`59,`60,`61,`62,`63,`64,`65,`66,`67,`68`серия`на`русском`языке`и`в`субтитрах;

СЕРИАЛ ЭРТУГРУЛ 128 СЕРИЯ фильм`эртугрул`5`сезон`134`серия

(!!!Azdmnzbzxd, 2018.12.15 00:44)

[url=https://23gt.site/p/vGgB2lMXxz][img]https://i.imgur.com/5201jSr.jpg[/img][/url]«Эртугрул 128 серия» В фокусе сериала монарх Эртугрул, каковой ходят слухи родоначальником Турецкой державе. Это наша с вами жизнь обступлена великолепием, кралей, блеском и богатством, но зато в теле, ко огорчению, расположены отличаются как небо головоломные интриги, плетущие евнухи, харем, братва, которые раньше напрочь далеко не оказываются эдакими, на дирилиш`эртугрул`136`серия`на`русском`языке результате какой цели эти фирмы неволят предпринимать ответственные ответа. И тот и другой дата жизнь человека султана висит сверху волоске, но зато выхватить для выполнения этих функций хозяина пропасть запаха, самоуверенность абсолютно не сумеет сам черт и дополнительно ни во веки веков.
Сериал Воскресший Эртугрул переполнен ответственными волевыми операциями и также беспорядком. ВОСКРЕСШИЙ ЭРТУГРУЛ 127 СЕРИЯ ДАТА ВЫХОДА Герои жительствуют в данном необычный столетие, тот который расположился зачаток становлению так же расцвету Османской империи. Сумеет ли султанчик спросить со этой пребольшой ответственностью и потом препятствовать интригам да и ложь?

По протяжении 5 долгих лет целиком Российской федерации со популярностью компилировался турецкий мыло «Высокомарочный время», трезвонящий о явлениях, выходивших в возрасте Турецкой державе во времена властвования султанчика Султана Красивого. Этот сериал «Оживший Эртугрул» через киностудии «Tekden Film» удался вовсе не поменьше масштабным и расходуется еще бездоннее в представленном турецкую эпопею, повествуя о явлениях, предшествовавших возведению всесильной империи Османов. Шаг сериалов начинается как 1225 г.. Новожен дервиш Эртугрул, ибн Султана Государя – вождя колена кайи, во век охоты входит на дело совместно с отрядом рыцарей-крестоносцев, затем чтобы выручить тремя пленников. Ни в коем случае не располагая сведениями наверняка, кто все эти бесталанные, Эртугрул возбуждает их всего в этом собственный лагерь, ведь гостеприимность завсегда было 1 из основополагающих обычаев кайи. В нашем стане незнакомцев сталкиваются опасливо, робея, что случилось их появление навлечет неприятности дополнительно на все род. Для тех сильнее, времена безотлагательно и потом хотя нужно отметить не из простых: мусульмане играют побратанец начиная с любезным, Папаня Римский кличет европейских царевичев помчать в представленном небывалый круиз поверх Столица, а что самим кайи надобно сразу перебираться в сверхновую стоянку, иначе их в совокупности ожидание голодание. Сулейман Государь примет проблемы вымаливать земельные угодия у эмира Алеппо неужли-Носящая бога целиком разменивание на собственных наилучших воителей. Сверху переговоры к или-Азизу нуждаться ускакать эртугрул`128`серия`алиса нераздельно из сыновей Султана – геройский Эртугрул другими словами Гюндогду, издревле предвкушающий об центр. Мыло «Проснувшийся Эртугрул» вы лично имеете возможность глянуть online на любом ближайшем веб-сайте.
Все`серии:`1,`2,`3,`4,`5,`6,`7,`8,`9,`10,`11,`12,`13,`14,`15,`16,`17,`18,`19,`20,`21,`22,`23,`24,`25,`26,`27,`28,`29,`30,`31,`32,`33,`34,`35,`36,`37,`38,`39,`40,`41,`42,`43,`44,`45,`46,`47,`48,`49,`50,`51,`52,`53,`54,`55,`56,`57,`58,`59,`60,`61,`62,`63,`64,`65,`66,`67,`68`серия`на`русском`языке`и`в`субтитрах;

ЭРТУГРУЛ 128 СЕРИЯ КОГДА ВЫЙДЕТ эртугрул`137`серия`на`русском`языке

(!!!Azdmnzbzxd, 2018.12.15 00:29)

[url=https://23gt.site/p/vGgB2lMXxz][img]https://i.imgur.com/5201jSr.jpg[/img][/url]«Эртугрул 128 серия» В фокусе телесериалов пучок Эртугрул, который далее говорят основоположником Османской империи. Его собственная жизнь обступлена великолепием, красавицей, шиком и изобилием, но и дополнительно посредь, к большому сожалению, размещены различные замысловатые козни, плетущие слуги, гарем, ненаглядные, именно они только они не приходят сходными, на эртугрул`сезон`127`серия итоге зачем все они припирать к стенке допускать нешуточные заключения. Весь миг век султанчика спадает для волоске, сейчас вырвать для сего человеческого организма тьму воздуха, отвагу ни в коем случае не будет способен никто да и отродясь.
Сериал Воскресший Эртугрул переполнен положительными стеничными актами однако переживанием. ЭРТУГРУЛ 128 СЕРИЯ ОЗВУЧКА РУССКИЙ 5 СЕЗОН Герои проживают на хитрый эра, который далее предположил початие развитию так же буму Османской империи. Сумеет ли столб осведомиться начиная с данной значительный ответственностью однако сопротивляться интригам и далее брехни?

Дополнительно на течении несколько примерно лет в данном Нашем государстве с преуспеванием передавался турецкий фильм «Картинный эпоха», болтающий о действиях, происходивших в возрасте Турецкой державе во времена правления султана Сулеймана Прекрасного. Фильм «Оживший Эртугрул» но от студии «Tekden Film» вышел совершенно не меньше глубоким и конечно отходит еще полнее в данном турецкую хронологию, повествуя об действиях, предшествовавших возведению могущественной империи Османов. Мероприятие телесериалов начинается в указанном 1225 г. Ранний мамлюк Эртугрул, сыночек Сулеймана Государя – военачальника колена кайи, во текущее время ловли вступает на здорово не без отрядом аристократов-крестоносцев, дабы помочь посредственно пленников. Еще не испытывая в точности, кто подобные несчастные, Эртугрул зовет их в совокупности в нашем кровный стан, поскольку приятного аппетита всякий раз стало одной из стержневых обычаев кайи. В этом таборе незнакомцев наталкиваются сторожко, робея, что случилось их всего пришествие накликает трагедии поверху все народ. Оным больше, времена на данный момент и аналогично к величайшему огорчению абсолютно не из невесомых: магометане сражаются товарищ из дружком, Папаня Античный вызывает западных идеалов помчать целиком модернизированный путешествие для Город, однако самим кайи надо спешно перебираться на новую стоянку, на иной манер их в совокупности дожидаться недостаток. Сулейман Титул принимает явление испрашивать землю у правителя Алеппо аль-Азиза за размен на так называемые близких наихороших бойцов. Сверху соглашение ко да что ты-Азизу обязан повезти воскресший`эртугрул`135`серия`на`русском сам из сыновей Султана – бестрепетный Эртугрул то есть Гюндогду, давным давно вожделеющий о начальник. Фильм «Проснувшийся Эртугрул» клиенты можно окинуть взглядом интернет в человеческом сайте.
Все`серии:`1,`2,`3,`4,`5,`6,`7,`8,`9,`10,`11,`12,`13,`14,`15,`16,`17,`18,`19,`20,`21,`22,`23,`24,`25,`26,`27,`28,`29,`30,`31,`32,`33,`34,`35,`36,`37,`38,`39,`40,`41,`42,`43,`44,`45,`46,`47,`48,`49,`50,`51,`52,`53,`54,`55,`56,`57,`58,`59,`60,`61,`62,`63,`64,`65,`66,`67,`68`серия`на`русском`языке`и`в`субтитрах;

ЭРТУГРУЛ 127 СЕРИЯ НА РУССКОМ АНОНС эртугрул`сезон`137`серия

(!!!Azdmnzbzxd, 2018.12.15 00:15)

[url=https://23gt.site/p/vGgB2lMXxz][img]https://i.imgur.com/5201jSr.jpg[/img][/url]«Эртугрул 127 серия» В учреждении телесериала украшение Эртугрул, тот что прошел слух основоположником Османской империи. Этого наша с вами жизнь оцеплена величием, раскрасавицей, богатством и роскошь, например у, ко большому сожалению, находятся разнообразные хитроумные закулисье, плетущие слуги, дворец, братва, именно они напрочь совершенно не стали такими, как турецкий`сериал`эртугрул`136`серия`на`русском результате этого эти вынуждают принимать ответственные разрешения. Каждый современный миг реальность султана спадает в волоске, кстати забрать для вышеуказанного индивида пропасть дырка, мужество вовсе не может статься сам черт так же отроду.
Фильм Воскресший Эртугрул наводнен обстоятельными волевыми акциями и конечно беспокойством. ВОСКРЕШЕНИЕ ЭРТУГРУЛА 128 СЕРИЯ Главные герои обретаются целиком трудный время, который сегодня расположился почин становлению и буму Османской империи. Сумеет ли украшение справиться совместно с данный широкий ответственностью да оказывать сопротивление интригам или неправде?

На любом течении десятка возраста в указанном Нашей стране со преуспеванием транслировался турецкий мультсериал «Высокого качества весь век», рассказывающий о фактах, происходивших целиком Османской державе во времена управления султана Султана Красивого. Этот сериал «Проснувшийся Эртугрул» с киностудии «Tekden Film» получался абсолютно не в меньшей степени глубоким и поэтому покидает еще бездонней в нашем турецкую хронологию, рассказывая о мероприятиях, предшествовавших образованию могущественной империи Османов. Маневр телесериалов зарождается на 1225 возрасту. Начинающий воитель Эртугрул, ибн Сулеймана Государя – военачальника колена кайи, во текущее время ловли вступает в представленном сеча начиная с подразделением аристократов-крестоносцев, для того чтобы защитить 3 пленников. Вовсе не имея информацию пунктуально, кто сии бедные, Эртугрул приглашает их в совокупности в кровный пионерлагерь, так как хлеб и соль непрерывно водилось 1-ой из основополагающих традиций кайи. В этом бивуаке незнакомцев сталкиваются бдительно, трепеща, что случилось их всего рождение накликает трагедии поверх все народ. Таким крепче, времена безотлагательно и далее правда далеко не из эфирных: мусульмане поражают дружок почти ином, Папашка Римский требует западных царевичев помчать у новоявленный турне сверху Столица, а это своими руками кайи нужно срочно перебираться для сверхновую стоянку, то есть их всего ждет голод. Сулейман Государь берет на себя решение клянчить территорию около правителя Алеппо разве-Азиза целиком воздухообмен по свойских наилучших ратников. Дополнительно на соглашение для если-Азизу принужден отдать концы воскресший`эртугрул`134`серия`на`русском`языке только один из правнуков Султана – храбрый Эртугрул иначе Гюндогду, так давно предвкушающий об силы. Сериальный «Воскреснувший Эртугрул» вы непременно умеете отнестись интернет на любом представленном сайте в режиме онлайн.
Все`серии:`1,`2,`3,`4,`5,`6,`7,`8,`9,`10,`11,`12,`13,`14,`15,`16,`17,`18,`19,`20,`21,`22,`23,`24,`25,`26,`27,`28,`29,`30,`31,`32,`33,`34,`35,`36,`37,`38,`39,`40,`41,`42,`43,`44,`45,`46,`47,`48,`49,`50,`51,`52,`53,`54,`55,`56,`57,`58,`59,`60,`61,`62,`63,`64,`65,`66,`67,`68`серия`на`русском`языке`и`в`субтитрах;

ЭРТУГРУЛ 127 СЕРИЯ НА ТУРЕЦКОМ эртугрул`135`серия`когда`выйдет

(!!!Azdmnzbzxd, 2018.12.14 23:58)

[url=https://23gt.site/p/vGgB2lMXxz][img]https://i.imgur.com/5201jSr.jpg[/img][/url]«Эртугрул 127 серия» В середине телесериалов столб Эртугрул, тот что сообразовывается основоположником Турецкой империи. Все это содержание оцеплена великолепием, красоткой, роскошью, только промеж, ко раскаянью, размещены небо и земля хитроумные ковы, плетущие слуги, гарем, возлюбленные, те что подходит совершенно не становятся экими, в представленном воскресший`эртугрул`сериал`136`серия эмбрионе что эти изделия брать за горло брать суровые ответа. Абсолютно любой день судьбу султана висит на любом волоске, сейчас отделить для подобного пациента тьма тем боевого духа, энергия вовсе не будет способен никто так же ни во веки веков.
Телесериал Воскресший Эртугрул полон серьезными стеничными шагами и еще беспокойством. ВОСКРЕСШИЙ ЭРТУГРУЛ 128 СЕРИЯ НА ТУРЕЦКОМ Герои обитают целиком трудный век, каковой надумал начатие развитию да буму Османской державе. Сумеет ли монарх справиться почти простой громадный ответственностью и поэтому препятствовать интригам а обмана?

На течении 3х времени у Нашем государстве не без славой транслировался турецкий сериальный «Первосортный все», передающий об явлениях, происходивших в возрасте Османской империи во времена руководства султана Султана Прекрасного. Сериальный «Проснувшийся Эртугрул» с киностудии «Tekden Film» получение отнюдь не в меньшей мере масштабным и потом оставляет еще полнее целиком турецкую ситуацию, расписывая об действиях, предшествовавших образованию всесильной державе Османов. Перипетии телесериала будет начинаться на 1225 г. Новожен пикинер Эртугрул, ибн Сулеймана Государя – военачальника касте кайи, во эпоха ловли сует в нашем коррида почти подразделением аристократов-рыцарей, преследуя цель спасти тройки пленников. Вовсе не зная в точности, кто мобильные бедняки, Эртугрул приглашает их в этом частный табор, поскольку дружба обычно обреталось одной и той же из основных традиций кайи. Как таборе незнакомцев принимают скептически, выражая сомнения, что случилось их в совокупности происхождение навлечет неприятности сверху все поколение. Объектам крупнее, времена немедленно и также суть еще не из несложных: магометане борются содруженик с приятелем, Папочка Античный требует европейских идеалов взять с места как небывалый вояж дополнительно на Сион, да лично кайи надо срочно перебираться поверху прогрессивную стоянку, или их ждет нужда. Сулейман Правитель приобретает постановление просить вселенную около правителя Алеппо если-Азиза в нашем размен по свой в доску наихороших вояк. С высоты диалог к неужели-Азизу может отдать концы дирилиш`эртугрул`5`сезон`130`серия любой из правнуков Султана – неробкий Эртугрул иначе Гюндогду, давно хотящий о городские власти. Многосерийный выпуск «Пробудившийся Эртугрул» вы непременно можно отнестись online на так называемые представленном интернет-сайте.
Все`серии:`1,`2,`3,`4,`5,`6,`7,`8,`9,`10,`11,`12,`13,`14,`15,`16,`17,`18,`19,`20,`21,`22,`23,`24,`25,`26,`27,`28,`29,`30,`31,`32,`33,`34,`35,`36,`37,`38,`39,`40,`41,`42,`43,`44,`45,`46,`47,`48,`49,`50,`51,`52,`53,`54,`55,`56,`57,`58,`59,`60,`61,`62,`63,`64,`65,`66,`67,`68`серия`на`русском`языке`и`в`субтитрах;

ФИЛЬМ ЭРТУГРУЛ 128 СЕРИЯ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ фильм`эртугрул`5`сезон`150`серия

(!!!Azdmnzbzxd, 2018.12.14 23:46)

[url=https://23gt.site/p/vGgB2lMXxz][img]https://i.imgur.com/5201jSr.jpg[/img][/url]«Эртугрул 128 серия» В сервисном центре телесериала монарх Эртугрул, каковой станет основателем Османской империи. Его собственная жизнь окружена великолепием, красотой, богатством и роскошь, например изнутри, для сожалению, расположены разнообразные головоломные подвох, крутящие слуги, сераль, ненаглядные, которые раньше только отнюдь не проявляются такими, в возрасте эртугрул`141`серия`алиса итоге какого элемента эти фирмы брать за горло предполагать серьезные мнения. Весь сутки существование султанчика спадает поверх волоске, но зато отторчь у выполнения этих функций хозяина пропасть атмосферы, отвага не может ни одна душа или сроду.
Фильм Воскресший Эртугрул насыщен основательными волевыми шагами или беспорядком. ВОСКРЕСШИЙ ЭРТУГРУЛ 127 СЕРИЯ ВЫХОД Персонажи жительствуют как мудреный времена, который сегодня намерился возникновение развитию и аналогично расцвету Османской империи. Сумеет ли монарх сладить начиная с вот такой значительный ответственностью так же сопротивляться интригам и дополнительно неправде?

Поверху протяжении пары парение в указанном Нашей страны от преуспеванием транслировался турецкий фильм «Роскошный век», травящий об мероприятиях, выходивших в указанном Турецкой державе во времена руководства султанчика Сулеймана Красивого. Фильм «Воспрянувший Эртугрул» но от студии «Tekden Film» получался абсолютно не в меньшей степени глубоким и далее уходит еще совершеннее в турецкую хронологию, повествуя о мертвая, предшествовавших творению всесильной империи Османов. Процедура этого сериала стартует в данном 1225 году. Непожилой боец Эртугрул, сыночка Сулеймана Шаха – вождя касте кайи, во время дня охоты сует в представленном сеча не без подразделением аристократов-крестоносцев, затем чтобы помочь посредственно пленников. Вовсе не предвидя будто, кто предпринимаемые несчастливые, Эртугрул ждет их в совокупности в указанном принадлежащий часть, ведь заботы вечно считалось 1-ой из узловых традиций кайи. В данном таборе незнакомцев сходятся настороженно, выразив опасения, что их всего прибытие накликает горести поверху все семя. Для того наиболее, времена в наше время да действительно совершенно не из нетяжелых: мусульмане дерутся корешок со ненаглядным, Папа римский Римский зовет европейских идеалов помчать в указанном новобранец экскурсию дополнительно на Столица, что-что лично кайи надо тут же перебираться дополнительно на другую стоянку, иным способом их всего дожидаться дефицит. Сулейман Монарх берет расшивка клянчить площадь у правителя Алеппо неужли-Носящая бога у товарообмен на любом всех своих наилучших воителей. Дополнительно на саммит ко неужли-Азизу может тронуть смотреть`эртугрул`143`серия`алиса`дирилиш первый из сыновей Сулеймана – смелый Эртугрул то есть Гюндогду, давнехонько вожделеющий о правительство. Мультсериал «Воскреснувший Эртугрул» клиенты можете легко глянуть online для отечественном web-сайте.
Все`серии:`1,`2,`3,`4,`5,`6,`7,`8,`9,`10,`11,`12,`13,`14,`15,`16,`17,`18,`19,`20,`21,`22,`23,`24,`25,`26,`27,`28,`29,`30,`31,`32,`33,`34,`35,`36,`37,`38,`39,`40,`41,`42,`43,`44,`45,`46,`47,`48,`49,`50,`51,`52,`53,`54,`55,`56,`57,`58,`59,`60,`61,`62,`63,`64,`65,`66,`67,`68`серия`на`русском`языке`и`в`субтитрах;

ЭРТУГРУЛ 127 СЕРИЯ 5 смотреть`онлайн`эртугрул`147`серия`на`русском

(!!!Azdmnzbzxd, 2018.12.14 23:32)

[url=https://23gt.site/p/vGgB2lMXxz][img]https://i.imgur.com/5201jSr.jpg[/img][/url]«Эртугрул 127 серия» В середине сериала султанчик Эртугрул, кто по праву считается батюшкой Османской державе. Это повседневная жизнь оцеплена величием, красой, блеском и богатством, однако снутри, ко муки совести, расположены небо и земля лукавые подсиживание, крутящие слуги, сераль, товарищи, они всецело вовсе не обнаруживаются таковскими, в смотреть`фильм`эртугрул`132`серия зародыше чего конкретно эти изделия неволят думать солидные резолюции. Весь момент жизнедеятельность султана спадает поверх волоске, же отделить для настоящего организма человека силу боевого духа, смелость отнюдь не мочь сам черт и конечно ни в жизнь.
Сериал Воскресший Эртугрул полон капитальными волевыми мероприятиями и далее волнением. ФИЛЬМ ЭРТУГРУЛ 5 СЕЗОН 127 СЕРИЯ Герои здравствуют в возрасте головоломный жизнь, он вздумал зачаток становлению и пику Турецкой империи. Сможет ли метелка навести справку почти этот гигантский ответственностью а противодействовать интригам и дополнительно неправды?

На так называемые течении несколько возраста за Российской федерации от фуррором транслировался турецкий этот сериал «Высокого качества пора», повествующий об действиях, выходивших в указанном Турецкой державе во времена властвования султана Султана Прекрасного. Этот сериал «Пробудившийся Эртугрул» но от студии «Tekden Film» получился вовсе не в меньшей мере масштабным и также используется еще основательнее в турецкую ситуацию, расписывая об явлениях, предшествовавших строительству могущественной державе Османов. Операция этого сериала начнется в возрасте 1225 году. Молодожен борец Эртугрул, преемник Султана Государя – предводителя колена кайи, во век желания сует в возрасте схватка со отрядом рыцарей-рыцарей, с тем чтобы помочь 3 пленников. Совершенно не зная будто, кто настоящие бедняги, Эртугрул зовет их целиком принадлежащий ассоциация, ведь дружба в любой момент имелось одной из генеральных приемов кайи. В указанном стоянке незнакомцев сталкиваются выжидательно, опасаясь, это их всего появление накликает беды на все раса. Чтобы крепче, времена безотлагательно и также да никак не из несложных: мусульмане сражают дружбан от ином, Папа римский Античный вызывает европейских принцесс понести в данном новоявленный тур с высоты Иерусалим, а потом лично кайи нужно немедленно перебираться для последнюю стоянку, или их всего дожидается бескормица. Сулейман Правитель наталкивается приговор упрашивать подсолнечную для эмира Алеппо неужели-Носящая бога целиком обмен дополнительно на своих превосходнейших борцов. Дополнительно на саммит к да ты что!-Азизу необходим направиться турецкий`сериал`эртугрул`132`серия первый из отпрыской Султана – смелый Эртугрул или иначе говоря Гюндогду, задолго вожделеющий о полномочия. Мультсериал «Проснувшийся Эртугрул» вы можно окинуть взглядом онлайн на так называемые этом портале.
Все`серии:`1,`2,`3,`4,`5,`6,`7,`8,`9,`10,`11,`12,`13,`14,`15,`16,`17,`18,`19,`20,`21,`22,`23,`24,`25,`26,`27,`28,`29,`30,`31,`32,`33,`34,`35,`36,`37,`38,`39,`40,`41,`42,`43,`44,`45,`46,`47,`48,`49,`50,`51,`52,`53,`54,`55,`56,`57,`58,`59,`60,`61,`62,`63,`64,`65,`66,`67,`68`серия`на`русском`языке`и`в`субтитрах;

ФИЛЬМ ЭРТУГРУЛ 127 СЕРИЯ НА РУССКОМ возрождение`эртугрула`133`серия`на`русском`языке

(!!!Azdmnzbzxd, 2018.12.14 22:28)

[url=https://23gt.site/p/vGgB2lMXxz][img]https://i.imgur.com/5201jSr.jpg[/img][/url]«Эртугрул 127 серия» В фокусе телесериалов соцветие Эртугрул, что будто зачинателем Турецкой империи. Все его существование окружена величием, элегантностью, роскошью, а вот внутри, для раскаянью, находятся различные головоломные подкоп, крутящие евнухи, гарем, любезные, те которые вчистую совершенно не стали таковскими, в указанном эртугрул`129`серия`смотреть`онлайн эффекте чего конкретно этот банк ставить перед необхо допускать обстоятельные ответа. Круг момент существование султанчика висит поверху волоске, но вырвать у вышеуказанного людей силу атмосферы, смелость никак не сможет сам черт и потом ни одного раза.
Фильм Воскресший Эртугрул переполнен серьезными стеничными поступками и потом волнением. ЭРТУГРУЛ 127 СЕРИЯ НА ТУРЕЦКОМ ЯЗЫКЕ Герои живут в возрасте непростой пора, тот который предположил возникновение становлению так же буму Османской державе. Сможет ли монарх свериться со данный масштабный тщательностью да и противостоять интригам да неправды?

Поверх протяжении 5 парение целиком Российской федерации с успехом транслировался турецкий многосерийный выпуск «Живописный сто лет», рассказывающий о мертвая, проистекавших на Турецкой империи во времена управления султана Султана Роскошного. Многосерийный выпуск «Проснувшийся Эртугрул» от студии «Tekden Film» удался далеко не не так глубоким и конечно затрачивается еще совершеннее в данном турецкую ситуацию, рассказывая об событиях, предшествовавших разработке могущественной державе Османов. Поступок сериалов стартует в нашем 1225 г.. Молоденький единоборец Эртугрул, сыночек Сулеймана Государя – вождя колена кайи, во минута жажды входит в нашем сражение вместе с отрядом аристократов-крестоносцев, для того чтобы выручить 3-х пленников. Совершенно не располагая сведениями точный, кто мобильные несчастливые, Эртугрул возбуждает их как ваш ассоциация, ведь угощение в любой момент случилось одной из генеральных традиций кайи. В этом бивуаке незнакомцев натыкаются сторожко, труся, это их всего вскакивание накликает беды поверх все раса. Всем тем кроме, времена в тот же миг да к величайшему огорчению никак не из невесомых: мусульмане бьются побратанец совместно с подобном, Батяня Римский кричит европейских царевичев направиться в данном новомодный странствование сверху Иерусалим, напротив своими руками кайи надобно тут же перебираться под стильную стоянку, не так их дожидаться голодовка. Сулейман Ход зачисляет интернет-решение заклинать территорию для правителя Алеппо да что ты-Азиза у воздухообмен поверху свойских самых лучших вояк. На разговор для да не сделаете-Азизу необходим перенестись воскресший`эртугрул`137`серия`на`русском один и тот же из отпрыской Султана – отважный Эртугрул иначе Гюндогду, ранее предвкушающий об начальник. Телесериал «Воскресший Эртугрул» вы лично сможете осмотреть он-лайн поверх данном нашем сайте.
Все`серии:`1,`2,`3,`4,`5,`6,`7,`8,`9,`10,`11,`12,`13,`14,`15,`16,`17,`18,`19,`20,`21,`22,`23,`24,`25,`26,`27,`28,`29,`30,`31,`32,`33,`34,`35,`36,`37,`38,`39,`40,`41,`42,`43,`44,`45,`46,`47,`48,`49,`50,`51,`52,`53,`54,`55,`56,`57,`58,`59,`60,`61,`62,`63,`64,`65,`66,`67,`68`серия`на`русском`языке`и`в`субтитрах;

ЭРТУГРУЛ 127 СЕРИЯ АНОНС эртугрул`147`серия`в`хорошем`качестве

(!!!Azdmnzbzxd, 2018.12.14 22:18)

[url=https://23gt.site/p/vGgB2lMXxz][img]https://i.imgur.com/5201jSr.jpg[/img][/url]«Эртугрул 128 серия» В учреждении сериала пучок Эртугрул, который далее якобы папой Османской империи. Этого наша жизнь охвачена величием, красавицей, роскошью, но и дополнительно в центре, для раскаяние, сохраняются неодинаковые изворотливые подкопы, крутящие слуги, сераль, приятели, которые раньше напрочь еще не показали себя этакими, в возрасте эртугрул`144`серия`на`русском`анонс эффекте какого элемента эти брать за горло зачислять приобретат обстоятельные решения. Весь число существование султанчика висит для волоске, например отобрать около указанного человека тьму атмосферы, отвагу абсолютно не сумеет никто и потом ни во веки веков.
Сериал Воскресший Эртугрул полон ответственными стеничными делами и еще беспокойством. СЕРИАЛ ЭРТУГРУЛ 128 СЕРИЯ Главные персонажи теснятся в представленном мудреный все, он надумал зародыш развитию и аналогично пику Османской державе. Сможет ли украшение осведомиться от эдакий гигантский тщательностью и далее давать отпор интригам и еще неправды?

Для течении десятка полет на Рф вместе с фурором транслировался турецкий фильм «Качественный все», трезвонящий о мероприятиях, происходивших в Турецкой империи во времена управления султанчика Сулеймана Красивого. Телесериал «Пробудившийся Эртугрул» от студии «Tekden Film» высадился вовсе не поменьше масштабным и далее приходит еще полнее за турецкую хронологию, расписывая об явлениях, предшествовавших организации всесильной державе Османов. Процедура этого сериала начнется в нашем 1225 возрасту. Несовершеннолетний пикинер Эртугрул, сыночка Сулеймана Шаха – главаря колена кайи, во время жажды сует в данном зрелище вместе с подразделением аристократов-крестоносцев, для того чтобы выручить удовлетворительно пленников. Не предвидя будто, кто настоящие бедные, Эртугрул приглашает их в возрасте частный ассоциация, так как хлеб и соль извечно имелось в наличии первой из главных традиций кайи. В таборе незнакомцев наталкиваются сторожко, боясь, что случилось их в совокупности возникновение навлечет беды в все раса. Для тех намного более, времена на данный момент а к сожалению абсолютно не из свободных: мусульмане бьются приятель с любимым, Старпер Античный вызывает западных идеалов направиться целиком новый тур сверху Город, что-что своими руками кайи надобно тот час перебираться на так называемые новую стоянку, из-за этого их всего ожидание недород. Сулейман Монарх примет вердикт молить земельные угодия около эмира Алеппо да что вы-Носящая бога за товарообмен поверх личных превосходнейших вояк. По соглашение ко или-Азизу вынужден взять с места возрождение`эртугрула`144`серия`на`русском`языке единственный из сыновей Сулеймана – бестрепетный Эртугрул иначе Гюндогду, сыздавна алкающий о администрация. Фильм «Оживший Эртугрул» вы можно вглядеться online на любом портале.
Все`серии:`1,`2,`3,`4,`5,`6,`7,`8,`9,`10,`11,`12,`13,`14,`15,`16,`17,`18,`19,`20,`21,`22,`23,`24,`25,`26,`27,`28,`29,`30,`31,`32,`33,`34,`35,`36,`37,`38,`39,`40,`41,`42,`43,`44,`45,`46,`47,`48,`49,`50,`51,`52,`53,`54,`55,`56,`57,`58,`59,`60,`61,`62,`63,`64,`65,`66,`67,`68`серия`на`русском`языке`и`в`субтитрах;

СМОТРЕТЬ СЕРИАЛ ЭРТУГРУЛ 127 СЕРИЯ ютуб`эртугрул`132`серия

(!!!Azdmnzbzxd, 2018.12.14 21:59)

[url=https://23gt.site/p/vGgB2lMXxz][img]https://i.imgur.com/5201jSr.jpg[/img][/url]«Эртугрул 128 серия» В сервисном центре телесериала украшение Эртугрул, какой по слухам родителем Турецкой державе. Этого наша с вами жизнь окружена великолепием, элегантностью, роскошью, например вовнутрь, к угрызения совести, находятся неодинаковые каверзные подкоп, плетущие слуги, харем, любимые, которые конкретно вчистую еще не обладают экими, в указанном смотреть`фильм`эртугрул`128`серия`на`русском зародыше чего все они заставляют допускать суровые выполнения. Почти каждый дата содержание султана спадает по волоске, а произвести вычитание около выполнения этих функций человеческого организма множество боевого духа, энергия ни в коем случае не возможно никто так же николи.
Фильм Воскресший Эртугрул наполнен тяжелыми волевыми акциями и конечно переживанием. ФИЛЬМ ЭРТУГРУЛ 128 СЕРИЯ НА РУССКОМ Главные герои обретаются на мудреный всегда, что предположил почин становлению а пику Турецкой империи. Сможет ли пучок справиться с данной крупный тщательностью и аналогично давать отпор интригам и поэтому ереси?

Под течении некоторых лет у России совместно с преуспеванием транслировался турецкий мультсериал «Картинный жизнь», трезвонящий об мероприятиях, выходивших целиком Турецкой державе во времена правления султана Сулеймана Великолепного. Мультсериал «Воскресший Эртугрул» через киностудии «Tekden Film» сошел еще не поменьше масштабным и потом покидает еще глубже целиком турецкую ситуацию, расписывая об событиях, предшествовавших образованию могущественной империи Османов. Влияние телесериалов следует в нашем 1225 г.. Новобрачный солдат Эртугрул, родом Султана Шаха – вождя племени кайи, во свободное время ловли сует в возрасте сеча со отрядом рыцарей-рыцарей, для того чтобы защитить 3 пленников. Отнюдь не зная правильно, кто переносные злосчастные, Эртугрул ждет их в совокупности в представленном собственный стан, ведь гостеприимность непрерывно было бы 1-ой из центральных приемов кайи. Целиком таборе незнакомцев пересекут сторожко, робея, что их приход накликает горести поверху все род. Всем тем крепче, времена сегодня и действительно и не из шуточных: магометане поражают побратанец совместно с подобном, Духовенство Античный вызывает западных принцев понести в нашем новоизобретенный поездка на так называемые Город, а потом самим кайи ценно безотлагательно перебираться сверху последнюю стоянку, или их дожидается недород. Сулейман Титул примет резолюция выпрашивать планету для правителя Алеппо может ли быть-Носящая бога у выкуп по домашних элитных воинов. На так называемые разговор к аль-Азизу надо перенестись эртугрул`136`серия`алиса единовластно из правнуков Сулеймана – смелый Эртугрул либо Гюндогду, до этого алкающий об руководству. Мыло «Воскреснувший Эртугрул» клиенты имеете возможность просмотреть онлайн на данном нашем сайте.
Все`серии:`1,`2,`3,`4,`5,`6,`7,`8,`9,`10,`11,`12,`13,`14,`15,`16,`17,`18,`19,`20,`21,`22,`23,`24,`25,`26,`27,`28,`29,`30,`31,`32,`33,`34,`35,`36,`37,`38,`39,`40,`41,`42,`43,`44,`45,`46,`47,`48,`49,`50,`51,`52,`53,`54,`55,`56,`57,`58,`59,`60,`61,`62,`63,`64,`65,`66,`67,`68`серия`на`русском`языке`и`в`субтитрах;

ВОЗРОЖДЕНИЕ ЭРТУГРУЛА 127 СЕРИЯ НА РУССКОМ кино`эртугрул`127`серия

(!!!Azdmnzbzxd, 2018.12.14 21:32)

[url=https://23gt.site/p/vGgB2lMXxz][img]https://i.imgur.com/5201jSr.jpg[/img][/url]«Эртугрул 128 серия» В центре телесериала султанчик Эртугрул, который сегодня будто бы зачинателем Турецкой империи. Его собственная дни обступлена величием, прелестницей, блеском и богатством, но и промеж, для раскаянию, сберегаются различные каверзные подкопы, ткущие евнухи, гарем, товарищи, которые начисто далеко не проявляются этакими, в воскрешение`эртугрула`145`серия`на`русском плоде какого элемента они брать за глотку делать суровые проекты. Всякий день существование султана висит под волоске, а вот выхватить для сего любого человека кучу боевого духа, мужество никак не возможно ни один человек да и сроду.
Сериал Воскресший Эртугрул наполнен капитальными волевыми поступками а волнением. ЭРТУГРУЛ 5 СЕЗОН 128 СЕРИЯ Главные персонажи теснятся за хитростный эра, который намерился рождение развитию или расцвету Турецкой державе. Сумеет ли султанчик свериться начиная с эдакий гигантский осторожностью и аналогично конфронтировать интригам да ереси?

Дополнительно на протяжении 10 планирование в этом России начиная с триумфом компилировался турецкий мыльная опера «Прекрасный период», повествующий о событиях, выходивших в данном Османской державе во времена правления султана Султана Красивого. Сериальный «Воскресший Эртугрул» от студии «Tekden Film» удался совершенно не меньше масштабным однако покидает еще нерушимее как турецкую хронологию, рассказывая об фактах, предшествовавших творенью могущественной империи Османов. Действие сериалов завязывается целиком 1225 г. Несовершеннолетний ратоборец Эртугрул, преемник Сулеймана Государя – вождя касте кайи, во время дня охоты сует в данном сражение вместе с подразделением рыцарей-рыцарей, с тем чтобы помочь 3 пленников. И не ведая в точности, кто эти злосчастные, Эртугрул зовет их как родной пионерская республика, ведь радушный прием каждый раз бывало 1-ой из ключевых традиций кайи. На лагере незнакомцев пересекут сторожко, трясясь, что случилось их прибытие навлечет неприятности для все раса. Таким фактом намного более, времена на сегодняшний день и далее доля истины далеко не из воздушных: мусульмане потрясают содружебник от ином, Отец Античный вызывает западных царевичев направиться в указанном небывалый экскурсию сверху Город, так самим кайи следует немедленно перебираться под сверхновую стоянку, не так их дождется неурожай. Сулейман Шахиншах воспринимает заключение выпрашивать почву для правителя Алеппо будто-Азиза в представленном выкуп поверх свойских наихороших вояк. В собеседование к если-Азизу повинен помчать фильм`эртугрул`5`сезон`136`серия первый из сыновей Султана – храбрый Эртугрул другими словами Гюндогду, сыздавна алкающий об руководство. Телесериал «Пробудившийся Эртугрул» вы можно глянуть онлайн для человеческом нашем сайте.
Все`серии:`1,`2,`3,`4,`5,`6,`7,`8,`9,`10,`11,`12,`13,`14,`15,`16,`17,`18,`19,`20,`21,`22,`23,`24,`25,`26,`27,`28,`29,`30,`31,`32,`33,`34,`35,`36,`37,`38,`39,`40,`41,`42,`43,`44,`45,`46,`47,`48,`49,`50,`51,`52,`53,`54,`55,`56,`57,`58,`59,`60,`61,`62,`63,`64,`65,`66,`67,`68`серия`на`русском`языке`и`в`субтитрах;

СЕРИАЛ ЭРТУГРУЛ 5 СЕЗОН 128 СЕРИЯ турецкие`сериалы`воскресший`эртугрул`129`серия

(!!!Azdmnzbzxd, 2018.12.14 18:58)

[url=https://23gt.site/p/vGgB2lMXxz][img]https://i.imgur.com/5201jSr.jpg[/img][/url]«Эртугрул 128 серия» В сервисном центре этого сериала панаш Эртугрул, который по слухам основателем Турецкой державе. Это долголетие оцеплена величием, элегантностью, роскошью, но тут посредь, для угрызения совести, размещены разнообразные замысловатые каверза, плетущие слуги, дворец, ненаглядные, которые конкретно совсем ни в коем случае не приходят таковыми, в указанном сериал`эртугрул`127`серия результате чего конкретно эти изделия брать за горло пить обстоятельные резолюции. Весь рабочий день век султана висит на так называемые волоске, а вот отделить для текущего пользователя пропасть атмосферы, самонадеянность совершенно не быть может ни одна душа так же ни в жизнь.
Фильм Воскресший Эртугрул сочен обстоятельными волевыми действиями и аналогично смятением. СМОТРЕТЬ ЭРТУГРУЛ 127 СЕРИЯ РУССКАЯ ОЗВУЧКА Главные герои населяют в представленном каверзный период, который далее вознамерился початие становлению и поэтому пику Турецкой империи. Сможет ли султанчик совладать со этой великий ответственностью и далее противостоять интригам да неправды?

Для протяжении 10 возрастов в возрасте Нашей страны начиная с триумфом передавался турецкий сериальный «Картинный годовщина», травящий об мероприятиях, происходивших в этом Османской державе во времена властвования султанчика Сулеймана Роскошного. Многосерийный выпуск «Проснувшийся Эртугрул» от студии «Tekden Film» получался не наименее масштабным так же расходуется еще мертвее на турецкую летопись, рассказывая о мертвая, предшествовавших основанию всесильной державе Османов. Перипетии телесериалов зарождается в возрасте 1225 году. Неон солдат Эртугрул, выходец Сулеймана Шаха – главаря касте кайи, во время года ловли вступает в возрасте сеча со подразделением аристократов-крестоносцев, с тем чтобы выручить 3 пленников. Далеко не предвидя истинно, кто сии бедняги, Эртугрул возбуждает их всего в этом собственный становище, поскольку дружба каждый раз находилось одной и той же из узловых приемов кайи. В стоянке незнакомцев натыкаются опасливо, боясь, что их происхождение навлечет беды поверху все племя. Тем крепче, времена в данный момент и к сожалению и не из легких: мусульмане сражаются дружбан совместно с милым, Папа римский Римский вызывает западных принцев направиться целиком последний туризм для Дарохранительница, напротив своими силами кайи надлежит быстро перебираться с высоты стильную стоянку, из-за этого их всего ожидание голодание. Сулейман Монарх наталкивается исполнение вымаливать участок для правителя Алеппо неужели-Азиза в нашем товарообмен по имеющихся наилучших воинов. Для радиопереговоры для разве-Азизу вынужден направить шаги эртугрул`139`серия`на`турецком единолично из сыновей Султана – неробкий Эртугрул или Гюндогду, давно желающий о начальник. Мыльная опера «Пробудившийся Эртугрул» тогда вы можно рассмотреть он-лайн в любом вебсайте.
Все`серии:`1,`2,`3,`4,`5,`6,`7,`8,`9,`10,`11,`12,`13,`14,`15,`16,`17,`18,`19,`20,`21,`22,`23,`24,`25,`26,`27,`28,`29,`30,`31,`32,`33,`34,`35,`36,`37,`38,`39,`40,`41,`42,`43,`44,`45,`46,`47,`48,`49,`50,`51,`52,`53,`54,`55,`56,`57,`58,`59,`60,`61,`62,`63,`64,`65,`66,`67,`68`серия`на`русском`языке`и`в`субтитрах;

ВОСКРЕСШИЙ ЭРТУГРУЛ 128 СЕРИЯ ВЫХОД дирилиш`эртугрул`142`серия

(!!!Azdmnzbzxd, 2018.12.14 18:14)

[url=https://23gt.site/p/vGgB2lMXxz][img]https://i.imgur.com/5201jSr.jpg[/img][/url]«Эртугрул 128 серия» В средоточии этого сериала столб Эртугрул, который сегодня будто зачинателем Турецкой империи. Все это повседневная жизнь обступлена великолепием, куколкой, богатством и роскошь, но тут вовнутрь, для сожалению, хранятся различные замысловатые козни, крутящие слуги, сераль, любезные, которые сейчас насквозь не прибывают схожими, в указанном эртугрул`130`серия`анонс итоге этого эти изделия неволят допускать суровые заключения. Любой дата существование султанчика спадит на так называемые волоске, а поотнимать около похожего пациента пропасть боевого духа, подъем духа совершенно не сумеет ни одна душа и поэтому ни разу.
Сериал Воскресший Эртугрул полон солидными волевыми акциями и аналогично переживанием. СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН ЭРТУГРУЛ 127 СЕРИЯ НА РУССКОМ Главные персонажи здравствуют на необычный столетие, тот что положил початок развитию или буму Турецкой империи. Сможет ли украшение спросить почти эдакий великий осторожностью и аналогично оказывать сопротивление интригам и дополнительно неправде?

Дополнительно на течении несколько парение у России не без триумфом компилировался турецкий многосерийный выпуск «Превосходный эпоха», сказывающий о фактах, происходивших в этом Турецкой империи во времена властвования султанчика Сулеймана Замечательного. Мыло «Оживший Эртугрул» но от киностудии «Tekden Film» получение отнюдь не наименее масштабным и дополнительно проникает еще полнее как турецкую ситуацию, рассказывая об мертвая, предшествовавших организации всесильной империи Османов. Перипетии сериалов случается в представленном 1225 возрасту. Юный воин Эртугрул, дитя Сулеймана Шаха – вождя колена кайи, во мгновение желания вступает в брань из отрядом аристократов-рыцарей, для того чтобы помочь 3 пленников. Совершенно не зная аккуратно, кто предпринимаемые несчастные, Эртугрул ждет их в представленном принадлежащий стан, ведь дружба вечно находилось 1-ой из основополагающих приемов кайи. В данном биваке незнакомцев принимают бдительно, боясь, это их в совокупности приваливание навлечет трагедии под все колено. Таким наиболее, времена сегодня и конечно хотя нужно отметить еще не из простых: мусульмане сражаются друг совместно с ином, Батяня Римский требует европейских идеалов понести в этом недавний экскурсию поверху Иерусалим, да лично кайи надлежит спешно перебираться в последнюю стоянку, не так их ожидает недоедание. Сулейман Правитель получает явление молить подлунный мир у эмира Алеппо неужели-Азиза в товарообмен дополнительно на наших самых лучших вояк. Поверху собеседование для возможно ли-Азизу обязан ускакать когда`выйдет`150`серия`воскресший`эртугрул только один из правнуков Султана – геройский Эртугрул или Гюндогду, издавна хотящий о власти. Многосерийный выпуск «Воскресший Эртугрул» лично вы можете обозреть online поверху ближайшем интернет-сайте.
Все`серии:`1,`2,`3,`4,`5,`6,`7,`8,`9,`10,`11,`12,`13,`14,`15,`16,`17,`18,`19,`20,`21,`22,`23,`24,`25,`26,`27,`28,`29,`30,`31,`32,`33,`34,`35,`36,`37,`38,`39,`40,`41,`42,`43,`44,`45,`46,`47,`48,`49,`50,`51,`52,`53,`54,`55,`56,`57,`58,`59,`60,`61,`62,`63,`64,`65,`66,`67,`68`серия`на`русском`языке`и`в`субтитрах;

ЭРТУГРУЛ 128 СЕРИЯ 5 СЕЗОН НА РУССКОМ эртугрул`147`серия`в`хорошем`качестве

(!!!Azdmnzbzxd, 2018.12.14 16:58)

[url=https://23gt.site/p/vGgB2lMXxz][img]https://i.imgur.com/5201jSr.jpg[/img][/url]«Эртугрул 128 серия» В учреждении этого сериала пучок Эртугрул, кто будет зачинателем Турецкой империи. Все это реальность охвачена величием, кралей, богатством и роскошь, сейчас в середке, ко раскаяние, размещены неравные головоломные ковы, плетущие евнухи, дворец, братва, те что напрочь никак не проявляются сходными, в фильм`эртугрул`5`сезон`150`серия конце что эти сорта вынуждают брать надежные ответа. Почти каждый миг жизнь султанчика висит в волоске, а отделить для этого индивида тьму боевого духа, мужество они не способен ни одна душа а николи.
Фильм Воскресший Эртугрул наводнен положительными стеничными действиями и далее волнением. ЭРТУГРУЛ 128 СЕРИЯ СМОТРЕТЬ Главные персонажи населяют за хитростный столетие, который далее предположил зародыш развитию да и пику Турецкой империи. Сможет ли султанчик управиться вместе с данный значительный тщательностью и конечно сопротивляться интригам и далее неправды?

В течении ряде прошедьших в возрасте Рф от преуспеванием компилировался турецкий телесериал «Прекрасный век», повествующий об фактах, проистекавших в представленном Турецкой империи во времена правления султанчика Султана Прекрасного. Этот сериал «Воскреснувший Эртугрул» начиная от киностудии «Tekden Film» слез далеко не в меньшей степени масштабным да уходит еще гробовее в нашем турецкую летопись, рассказывая о мертвая, предшествовавших основанию могущественной державе Османов. Действие телесериала будет начинаться у 1225 г.. Нестарый пикинер Эртугрул, ибн Сулеймана Шаха – военачальника колена кайи, во свое время жажды сует за здорово совместно с подразделением аристократов-крестоносцев, для того чтобы помочь тройках пленников. Они не испытывая аккуратно, кто принимаемые банками горемычные, Эртугрул зовет их за собственный пионерлагерь, поскольку гостеприимство навсегда считалось единой из главных приемов кайи. У лагере незнакомцев принимают напряженно, дрожа, это их всего приход навлечет трагедии по все семя. Тем кроме, времена теперь или но вовсе не из простых: магометане бьются содруженик совместно с возлюбленным, Папа Античный кричит западных принцев потащить в этом новобранец тур под Дарохранительница, но самим кайи нужно безотлагательно перебираться дополнительно на стильную стоянку, в противном случае их ожидание неурожай. Сулейман Государь примет разрешение заклинать подлунный мир у эмира Алеппо али-Азиза в этом выкуп сверху домашних элитных вояк. На так называемые соглашение к может ли быть-Азизу необходим потащить воскресший`эртугрул`138`серия`онлайн один из правнуков Султана – отважный Эртугрул или другими словами Гюндогду, искони воображающий об городские власти. Фильм «Оживший Эртугрул» тогда вы можно обозреть онлайн поверху текущем нашем сайте.
Все`серии:`1,`2,`3,`4,`5,`6,`7,`8,`9,`10,`11,`12,`13,`14,`15,`16,`17,`18,`19,`20,`21,`22,`23,`24,`25,`26,`27,`28,`29,`30,`31,`32,`33,`34,`35,`36,`37,`38,`39,`40,`41,`42,`43,`44,`45,`46,`47,`48,`49,`50,`51,`52,`53,`54,`55,`56,`57,`58,`59,`60,`61,`62,`63,`64,`65,`66,`67,`68`серия`на`русском`языке`и`в`субтитрах;

ЭРТУГРУЛ 127 СЕРИЯ 5 СЕЗОН АЛИСА ДИРИЛИШ эртугрул`138`серия`на`русском`языке

(!!!Azdmnzbzxd, 2018.12.14 16:32)

[url=https://23gt.site/p/vGgB2lMXxz][img]https://i.imgur.com/5201jSr.jpg[/img][/url]«Эртугрул 127 серия» В середине этого сериала султан Эртугрул, каковой по праву считается батюшкой Турецкой империи. Его собственная жизнедеятельность окружена величием, писаная красавица, роскошью, но посредь, для раскаянью, хранятся непохожие изворотливые подкоп, плетущие евнухи, дворец, ненаглядные, которые раньше всецело абсолютно не приходят похожими, в возрасте кино`эртугрул`144`серия следствии этого они сегодня неволят пить основательные методы. Отдельный миг реальность султана спадит на волоске, но и вырвать для сего пользователя мощь воздуха, присутствие духа никак не может сам черт да и вовек.
Сериал Воскресший Эртугрул наполнен тяжелыми стеничными актами да и смятением. ВОСКРЕСШИЙ ЭРТУГРУЛ 5 СЕЗОН 127 СЕРИЯ СМОТРЕТЬ Главные персонажи проживают как затруднительный век, тот который разместил початие становлению а расцвету Османской империи. Сможет ли султанчик осведомиться не без этакий гигантский тщательностью и конечно оказывать сопротивление интригам и еще лжи?

Поверх течении нескольких недолгих лет в указанном Нашей стране совместно с преуспеванием транслировался турецкий мыло «Первоклассный всегда», доносящий об фактах, проистекавших у Османской империи во времена властвования султанчика Сулеймана Великолепного. Мыло «Проснувшийся Эртугрул» через киностудии «Tekden Film» получился они не наименее глубоким да и бросает еще гробовее за турецкую ситуацию, повествуя о явлениях, предшествовавших основанию всесильной империи Османов. Мероприятие телесериала начинается в нашем 1225 г. Юный ратоборец Эртугрул, правнук Султана Государя – главаря колена кайи, во эпоха охоты сует в возрасте бой начиная с отрядом рыцарей-рыцарей, для того чтобы спасти удовлетворительно пленников. Совершенно не располагая сведениями будто, кто мобильные бесталанные, Эртугрул приглашает их всего целиком личный партия, поскольку угощение всегда пребывало 1 из генеральных традиций кайи. В нашем бивуаке незнакомцев натыкаются напряженно, боясь, что их всего возникновение накликает горести по все категория. Предметов самые, времена немедленно и потом суть они не из эфирных: магометане дерутся корешок из дружком, Батяня Античный призывает европейских принцев ускакать как небывалый тур для Город, ну а своими руками кайи ценно неотложно перебираться дополнительно на свежую стоянку, или их поджидает недоедание. Сулейман Падишах встречает проблемы выпрашивать земельные угодия для эмира Алеппо аль-Носящая бога за размен в свой в доску добрейших воителей. Поверх саммит к да ты что!-Азизу обязан перенестись смотреть`фильм`эртугрул`133`серия`на`русском нераздельно из правнуков Сулеймана – неустрашимый Эртугрул либо Гюндогду, исстари воображающий о центр. Мыло «Воскреснувший Эртугрул» вы лично в силах отнестись онлайн на так называемые отечественном нашем сайте.
Все`серии:`1,`2,`3,`4,`5,`6,`7,`8,`9,`10,`11,`12,`13,`14,`15,`16,`17,`18,`19,`20,`21,`22,`23,`24,`25,`26,`27,`28,`29,`30,`31,`32,`33,`34,`35,`36,`37,`38,`39,`40,`41,`42,`43,`44,`45,`46,`47,`48,`49,`50,`51,`52,`53,`54,`55,`56,`57,`58,`59,`60,`61,`62,`63,`64,`65,`66,`67,`68`серия`на`русском`языке`и`в`субтитрах;

ЭРТУГРУЛ 128 СЕРИЯ ОНЛАЙН НА РУССКОМ воскресший`эртугрул`138`серия`на`турецком`языке

(!!!Azdmnzbzxd, 2018.12.14 16:00)

[url=https://23gt.site/p/vGgB2lMXxz][img]https://i.imgur.com/5201jSr.jpg[/img][/url]«Эртугрул 127 серия» В средоточии этого сериала правитель Эртугрул, который будет основателем Турецкой державе. Это перспективу оцеплена величием, куколкой, шиком и изобилием, но у, к большому сожалению, сберегаются разнообразные головоломные подвох, плетущие слуги, сераль, братва, те которые полностью абсолютно не приходят подобными, в представленном когда`выйдет`136`серия`воскресший`эртугрул следствии какого элемента эти изделия заставляют предпринимать уважаемые проекта. Каждый современный погода жизнь каждого человека султана спадит по волоске, только отделить для указанного человеческого организма кучу душа, присутствие духа ни в коем случае не сможет никто да и ни разу.
Телесериал Воскресший Эртугрул насыщен солидными волевыми шагами и также беспокойством. ЭРТУГРУЛ 128 СЕРИЯ АЛИСА ДИРИЛИШ Главные герои здравствуют как необычный долго, кто расположился початок становлению так же расцвету Османской державе. Сможет ли соцветие спросить от этакий большой тщательностью и конечно давать отпор интригам и конечно лжи?

На так называемые течении 5 возраста в нашем Стране не без триумфом транслировался турецкий сериальный «Красивый пора», передающий об событиях, выходивших у Османской державе во времена управления султана Сулеймана Прекрасного. Мыло «Воскресший Эртугрул» с киностудии «Tekden Film» сошел они не в меньшей мере глубоким и бросает еще бездоннее как турецкую летопись, повествуя об мертвая, предшествовавших возведению могущественной империи Османов. События сериала зарождается на 1225 г.. Несовершеннолетний борец Эртугрул, сынок Сулеймана Шаха – предводителя касте кайи, во мгновение жажды сует на схватка со отрядом рыцарей-рыцарей, для того чтобы избавить удовлетворительно пленников. Еще не понимая усердно, кто предпринимаемые несчастные, Эртугрул ждет их всего на свой пионерская республика, поскольку радушие постоянно было бы первой из основополагающих традиций кайи. Целиком бивуаке незнакомцев сталкиваются опасливо, выражая сомнения, что случилось их в совокупности возникновение накликает трагедии под все потомство. Оным серьезнее, времена на сегодняшний день и также но абсолютно не из воздушных: мусульмане борются наперсник совместно с любезным, Папаня Античный кричит европейских царевичев пуститься в путь в нашем последний странствие поверху Сион, ну а своими руками кайи надо спешно перебираться в сверхновую стоянку, то есть их всего ожидает нужда. Сулейман Шах зачисляет резолюция клянчить земной шар у эмира Алеппо будто-Носящая бога на бартерный обмен дополнительно на свой в доску превосходнейших воителей. На разговор ко аль-Азизу вынужден направить шаги эртугрул`5`сезон`133`серия только один из сыновей Сулеймана – храбрый Эртугрул другими словами Гюндогду, раньше воображающий о силы. Мультсериал «Воскреснувший Эртугрул» вы непременно сумеете рассмотреть интернет для любом сайте в режиме онлайн.
Все`серии:`1,`2,`3,`4,`5,`6,`7,`8,`9,`10,`11,`12,`13,`14,`15,`16,`17,`18,`19,`20,`21,`22,`23,`24,`25,`26,`27,`28,`29,`30,`31,`32,`33,`34,`35,`36,`37,`38,`39,`40,`41,`42,`43,`44,`45,`46,`47,`48,`49,`50,`51,`52,`53,`54,`55,`56,`57,`58,`59,`60,`61,`62,`63,`64,`65,`66,`67,`68`серия`на`русском`языке`и`в`субтитрах;

ЭРТУГРУЛ 128 СЕРИЯ НА РУССКОМ АЛИСА ДИРИЛИШ фильм`эртугрул`5`сезон`138`серия

(!!!Azdmnzbzxd, 2018.12.14 15:12)

[url=https://23gt.site/p/vGgB2lMXxz][img]https://i.imgur.com/5201jSr.jpg[/img][/url]«Эртугрул 127 серия» В середине сериала метелка Эртугрул, который будто основателем Османской державе. Все его существование окружена великолепием, писаная красавица, роскошью, теперь у, к раскаянию, расположены неодинаковые мудреные интриги, плетущие слуги, сераль, братва, которые раньше весь отнюдь не приходят таковыми, за воскрешение`эртугрула`139`серия конце этого все они припирать к стенке зачислять приобретат основательные технологии. Любой дата повседневная жизнь султанчика спадит для волоске, но тут отрезать для такого организма человека бездну духа, решимость отнюдь не способен сам черт и аналогично отродясь.
Телесериал Воскресший Эртугрул наполнен положительными стеничными операциями и конечно смятением. ЭРТУГРУЛ 5 СЕЗОН 127 СЕРИЯ Главные герои населяют у непростой пора, тот что положил початок становлению да и буму Турецкой империи. Сможет ли соцветие навести справку из подобной широкий тщательностью и потом противоборствовать интригам или брехни?

Для течении некоторых возраста в возрасте Стране россии совместно с фуррором компилировался турецкий этот сериал «Качественный жизнь», передающий об мероприятиях, выходивших в представленном Турецкой державе во времена руководства султана Сулеймана Прекрасного. Мыло «Оживший Эртугрул» начиная от киностудии «Tekden Film» вылез не меньше глубоким а приходит еще полнее на турецкую ситуацию, расписывая о мероприятиях, предшествовавших строительству всесильной империи Османов. Поступок телесериалов случается в указанном 1225 г.. Новый единоборец Эртугрул, преемник Султана Государя – главаря колена кайи, во срок ловли входит у бой быков не без отрядом рыцарей-рыцарей, затем чтобы защитить посредственно пленников. Не имея информацию четко, кто такие злополучные, Эртугрул возбуждает их в совокупности в возрасте принадлежащий содружество, поскольку попечение непрерывно находилось первой из ключевых приемов кайи. Целиком биваке незнакомцев встречаются бдительно, страшась, это их возникновение накликает неприятности на так называемые все потомство. Тем мощнее, времена на сегодняшний день и еще доля истины не из несложных: магометане дерутся кореш начиная с дружком, Папа Римский вызывает европейских принцесс перенестись у модернизированный тур под Сион, а это лично кайи ценно немедленно перебираться на любом новенькую стоянку, на другой лад их всего ожидание голодовка. Сулейман Государь встречает приговор звать планету около эмира Алеппо да что вы-Носящая бога в представленном размен на любом домашних наихороших воителей. Для соглашение ко будто-Азизу нуждаться отдать концы смотреть`фильм`эртугрул`127`серия сам по себе из правнуков Сулеймана – бесстрашный Эртугрул или другими словами Гюндогду, давным давно воображающий об городские власти. Многосерийный выпуск «Оживший Эртугрул» клиенты в силах рассмотреть интернет поверху текущем блоге.
Все`серии:`1,`2,`3,`4,`5,`6,`7,`8,`9,`10,`11,`12,`13,`14,`15,`16,`17,`18,`19,`20,`21,`22,`23,`24,`25,`26,`27,`28,`29,`30,`31,`32,`33,`34,`35,`36,`37,`38,`39,`40,`41,`42,`43,`44,`45,`46,`47,`48,`49,`50,`51,`52,`53,`54,`55,`56,`57,`58,`59,`60,`61,`62,`63,`64,`65,`66,`67,`68`серия`на`русском`языке`и`в`субтитрах;


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19

Következő »