Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A MAGYAR NÉPZENE és  ANNAK EREDETE

  "A magyar népdal - olvassuk Kodály Zoltánnál - az egész magyar lélek tükre, a magyar nyelvvel egyidős; a magyarság történelme során kialakult és az évszázados - évezredes - használatban csiszolódott népzenei hagyomány anyanyelvünkhöz hasonló érték. Benne mindannyian magunkra ismerhetünk, belőle mások is megismerhetnek bennünket".

A népzene olyan dallamokból tevődik össze, amelyeket sokan és sokáig énekeltek. Az, hogy a magyar népzene ma is eleven valóság annak köszönhető, hogy annyira más, mint Európa minden indoeurópai népének a zenéje, ezért az nem tudta megváltoztatni., hiszen a nyelvvel, a táncművészettel, a hiedelemvilággal, a mesevilággal és a viselkedési formáinkkal bennünk élt, hozzánk kötődött és ma is magyarságunk szerves részét alkotja. Népzenénk mindig szorosan kötődött népünk életéhez; annak feltárása nélkül nem kaphatunk teljes képet őseinkről.Attila lakomáján - erről Priszkosz rhétor tudósít - két énekes jött a terembe, hogy a nagyfejedelem előtt erényeit és győzelmeit maguk szerezte énekekben adják tudtul a világnak. Priszkosz megemlékezett a "fátyol alatt vonuló szkíta dalokat éneklő lányokról". A Kárpát-medence felé közeledő avarokról jegyezte fel a görög Theophylaktosz, hogy "vallásos énekekkel magasztalják az áldott anyaföldet"; ugyanő három csoportba osztotta az avarok muzsikáját: hősi énekekre (hümnoi), csatadalokra (paiones) és népi táncmuzsikára (aszmata). Leírása szerint dalaikat részben magányos énekesek - afféle pusztai rapszodoszok -, részben többen énekelték esténként a tábortűznél. Éneküket húros hangszerrel kísérték. A Nesztor-féle Krónika a 885-ös Kijevi hadjárattal kapcsolatban is említést tesz a magyarok énekeiről. Az ősmagyaroknál a regősök a harci cselekmények előtt hosszan és részletesen adták elő őseik harci erényeit és tetteit, hogy a harcosokat bátorítsák. Anonymus Gesta Hungarorumában olvassuk, hogy "a tekerőlantok, az édes szavú kobzok és sípok valamennyien megszólaltak és az énekesek is éneküket mind előadták". A Szent István idején hazánkba érkezett hittérítők tűzzel-vassal irtották az ősi a nem európai "lázadó dallamokat", még a halottas énekeket és a siratókat is. Ennek ellenére az Árpád-házi magyar királyok mindig ragaszkodtak ahhoz, hogy magyar zenészeik legyenek. Amig az európai udvarokban fellépő zenészeket igriceknek, joculátoroknak és spielmannoknak nevezték, a mi énekeseinket és zenészeinket síposoknak, kürtösöknek és gajdosoknak emlegetik. 1371 és 1400 között 271 hivatásos zenész és énekmondó működött az országban. 1458-ban Bartolomeo Maraschi pápai legátus jelentést küldött a pápának a magyar énekes kultúráról: "A királynak olyan énekkara van, hogy annál különbet nem láttam… Megszégyenülve kellett belátnom, hogy felülmúlnak minket". Mátyás király figyelmet szentelt arra, hogy udvarában "honi zenék is elhangozzanak". Az ősök és a hősök emlékét századokon át mondák, mesék és énekek segítségével tartotta fenn az emlékezés. A török idők után kialakult a históriás ének, a magyarság igazi zenéje azonban ott lappangott a nép ajkán.

 A XVIII. század közepéig senki nem foglalkozott a magyar népzene gyűjtésével, hiszen ami mindennapos, "természetes" volt, azzal nem foglalkoztak. A népzene a Monarchia számára a magyar nemzettudat megerősödését, az önkényuralommal való szembehelyezkedést és a nemzeti öntudat ébredését jelentette, így tudatosan nem foglalkoztak ezzel, annál is inkább, mivel zenei hagyományunk nem támasztotta alá a magyarság finnugor származásának teóriáját. Révai Miklós ugyan 1782-ben a pozsonyi Magyar Hírmondóban népdal-gyűjtési felhívást tett közzé, de ez süket fülekre talált - rossz korban keletkezett és túl korainak bizonyult. Virágh Benedek 1802-ben Kazinczyt kéri, hogy "egy-két strophát küldj nekem olyan parasztdalokból, melyet a csintalan szemérmetességű lyánkák, mikor fonnak dúdolnak", majd Pálóczi Horváth Ádám 1814-1815-ben közreadja "a nép száján forgó régi énekeket", munkája vegyesen tartalmazott nép- és műdalokat. Csokonai Vitéz Mihály már 450 oldalnyi magyar népdalt gyűjtött össze - gyűjteménye örökre elveszett. E gyűjtemények a dallammal nem igen törődtek, elsősorban a szövegeket jegyezték le. Kultsár István 1817-ben a Hasznos Mulatságok-ban újra szóvá teszi a "nemzeti dallok" gyűjtésének szükségességét; felhívása nyomán egyre több népéleti szokás és tájnyelvű írás, vers, itt-ott ének jelenik meg. Ekkor írják le először a "nép-dal" elnevezést, de a népzenetudomány - amennyiben erről egyáltalán beszélni lehet ekkor még az irodalomtudományhoz és a néprajztudományhoz kapcsolódott. Az első énekeskönyv, amely népdalokat is tartalmazott 1843-ban jelent meg Kecskeméti Csapó Dániel, majd 1846-ban Erdélyi János gyűjtésében. A XIX. század közepén jelentős szerepet játszott Liszt Ferenc a magyar népzene elterjesztésében, ő ugyanis gyakran a cigányok között gyűjtött dallamokat, de mivel a cigányságnak saját népzenéje nincs, többnyire a helyi népzenéket játsszák eltorzítva; Liszt Ferenc volt olyan zseniális, hogy a Magyar Rapszódiákban és pl. a Magyar Fantáziában "visszamagyarosította" az eltorzított magyar népzenét.

A cigányzene és a magyar népzene kapcsolatáról Bartók Béla 1923-ban a következőket írta: "A falusi cigány többnyire paraszti műsort játszik, népzenét népies stílusban". A cigányzenészek Magyarországon asszimilálódtak a magyar zenei hagyományokhoz és sajátjuknak érzik ezt a zenét; a cigányzenészek, mint szakmájuk nagy múltú képviselői a magyar népzene őrzésében és gyarapításában is elöljártak. Nem "hoztak", nem volt döntő beleszólásuk abba, hogy milyen legyen a magyar népzenei hagyomány, de legjobbjaik alkotó módon vettek részt a kivitelezésben. Az egyetlen zenei elem a bővített szekundos (leginkább fríg) hangsor, amit nekik szokás tulajdonítani, s aminek valóban leginkább ők voltak az ide-odaszállítói, nem eredendően cigány örökség; hozzánk - meglehet a cigányzenészek közvetítésével - feltehetően a török szórakoztató (kisvárosi) zenéből származik (Csajághy György). Liszt jól ismerte a magyar népzenét is, 1838-ban írta: "Szándékom, hogy nekivágok Magyarország legpusztább vidékeinek, egyedül, gyalogszerrel, útizsákkal hátamon". Sajnos e szándékát nem tudta soha megvalósítani.

Kölcsey Ferenc életének egy szakaszában a magyar népdalt akarta "megnemesíteni"; ekkor írta a következőket: "Nem nyilván van-e, hogy a való nemzeti költésnek csak nemzet kebelében lehet s kell szárnyra kelnie? Az idegen tűznél gyújtott fény a nemzetnek csak homály körül sugárzik". Az első nagyobb "Nép- és műdal-gyűjteményt" Bartalus István jelentette meg 7 kötetben 1873-1896 között. A székely táncokról és táncdallamokról a századfordulón maradandó munkát írt Seprődi János és Fabók Bertalan. A népdalok pontos és modern fonográffal történő rögzítését és lejegyzését Vikár Béla kezdte meg 1896-ban. A XX. században Szabolcsi Bence már egyértelműen hirdeti, hogy "nem lehet véletlen, hogy ötfokú hangrendszerünk és a vele kapcsolatos szerkezeti elv végigvonul a török-mongol zenekultúra egész családján és Kína belsejéig nyomon követhető… Ázsia ugyanúgy siratja el halottait, mint a somogyi és gyergyói szegénylegény. Itt nem lehet szó véletlen egyezésről, sem közös külső hatásról, hanem csak közös, azonos emlékekről, melyek az utolsó másfélezer év folyamán alig változtak, alig homályosultak el. Ezek a másfélezer éve egymástól eltévedt dallamok nem különböznek egymástól jobban, mint valamely népdal változata. A magyarság egy ősrégi ázsiai műveltség nyugatra vetett határtagja". Sárosi Bálint is fennen hirdeti: "Csak a népies hangszeren előadott, paraszténekektől származó zene érdekel bennünket. Kallós Zoltán a csángóföldi magyarság csodálatos zenevilágát menti meg az utókornak.

A magyar népzene gyűjtésével egyidőben a finnek is kezdik népdalaikat gyűjteni. Ilmari Krohn 1893-1933 között adja ki a finn népdalok gyűjteményét, amelyben megállapítja, hogy "a magyar és finn népzene közt párhuzam nem vonható, mert a finn zene diatonikus, s régi dallamaik közt is csak pentachordot találni". Yrjö Wichmann finn néprajzkutató és felesége 1906-ban hegyi cseremisz dalokat gyűjt, Robert Lach osztrák kutató a cseremisz, a mordvin, a csuvas és a tatár dallamokat dolgozza fel, V.M. Vasziljev pedig 311 cseremisz népdalt ad ki. Ez volt az a kor, amikor kutatóinkra ráerőltették a finnugrizmus tanát, így népzene-kutatóink is e népeknél keresgélték a magyar zene eredetét - eredmény nélkül. Zenekutatóink ebben a korban vergődtek a megélhetésük miatt rájuk erőltetett "kötelező ideológia" és a megismert valóság között, ezért többnyire nem foglaltak állást a magyar népzene eredete mellett.  

Bartók Béla és Kodály Zoltán a magyar népdalokról

Az ideológia szabta korlátokat csak igazán nagyvonalú és nagy tudású elmék tudták - merték - áthágni. Ilyen volt a XX. század két nagy magyar zenei óriása: Bartók Béla és Kodály Zoltán.

Bartók Bélának A magyar népdal című műve 1924-ben jelent meg 320 ősi magyar dallammal. "Mit adott a magyar szomszédainak és mit kapott tőlük - teszi fel a kérdést" Bartók Béla, majd így folytatja: Szomszédaink lényegesen nem befolyásolták sem a régi, sem a mai magyar dallamvilág kialakulását, sőt valamennyien többé vagy kevésbé hatása alá kerültek. Így esett, hogy régi, a keleti örökséghez tartozó dallamaink feltünedeznek a tót, a horvát és a román gyűjteményekben. Különös ellenállást mutat a magyar zenei néphagyomány a német dallamokkal szemben. Ennek oka kétségtelenül a hangsúly és a ritmusrendszer nagy különbözősége. "Ránk nézve a zenei néphagyomány sokkal többet jelent, mint a nyugati kultúrnépek közül azoknak, amelyek már századokkal ezelőtt magasrendű műzenét teremtettek. Nálunk a népzene felszívódott a műzenébe, ez a nemzeti hagyomány szerves folytatása… A hagyomány formái változhatnak, de lényege ugyanaz marad, amíg él a nép, amelynek lelkét kifejezi. S eljön az idő, amikor a művelt réteg a néptől átvett hagyományt új, művészi formába öntve újra átadhatja a nemzeti közösségnek, a nemzetté vált népnek". Bartók Béla 1936-os törökországi gyűjtőútja alkalmával Adnan Saygun török népzenekutatóval a kelet-törökországi yürük népcsoportnál 90-nél több népdalt gyűjtött. E gyűjtemény anyagát Magyarországon 1976-ban adták ki. Az előszóban ezeket olvassuk: "A rendelkezésemre álló anyag elegendő bizonyítékot enged meg a legközelebbi rokonságra, vagy ahogy mondanám, mindkét anyag azonosságára. Ez az azonosság megdönthetetlen bizonyítéka ezen dallamok korának, mely utat mutat a Kr.utáni VI-VII. századokba. Ebben az időben az anatóliai yürükök ősei valahol Európa és Ázsia határán, más török törzsek szomszédságában, a magyarok ősei pedig a Kaszpi- és a Fekete-tenger között éltek". A yürükök között járva Bartók így emlékezik meg: "Alig hittem a fülemnek: uramfia, hiszen ez mintha egy régi magyar dallamnak változata volna".

"Már a megkésett és félbemaradt gyűjtések eredménye is világosan mutatja, - olvassuk Kodály Zoltánnál, - hogy mélyebben éltünk még a népdalkultúrában, a magyar lélek ősi rétegéből még a XX. században is több az eleven valóság, mint valaha gondoltuk Kunyhókba szorul a magyar lélek ősrétegének minden maradványa… A parasztzene formailag a legtökéletesebb és legváltozatosabb. Kifejezőereje bámulatosan nagy, amellett teljesen mentes minden érzelgősségtől, minden fölösleges cikornyától; néha a primitívségig egyszerű, de sohasem együgyű. El sem képzelhetünk alkalmasabb kiindulópontot egy zenei reneszánszhoz; nem is lehet nagyszerűbb tanítómestere egy zeneszerzőnek, mint a parasztzenének ez a fajtája… Az őstörténet megvilágította a magyarság kialakulásának útját. Végigmehetünk ezen az úton: sem a magyarságnak, sem semmiféle népnek, amellyel a magyarság az V-XV. században érintkezett, nem maradt fenn egyetlen hangnyi egykorú írott zenei emléke. A magyar zene kialakulásának útja sem lehetett más, mint a nyelvé, a népé. Amerre járt, amint nőtt a nép, zenéje velejárt, ami hatott a nyelvre, hatott a zenéjére is… Egyedül finn a nép rendelkezik gazdag zenei gyűjteményekkel zenéje azonban annyira távol áll a magyartól, hogy eddig lényeges egyezéseket kimutatni nem sikerült… A magyar népzene minden jelenségét, aminek sem az európai, sem a körülálló népek zenéjével kapcsolata nincs, keleti eredetűnek kell tartanunk letörölhette az idő a magyarság arcáról a keleti vonásokat, lelke mélyén, ahol a zene forrása fakad, ott él még egy darab őskelet… A magyarság ma legszélső idehajló ága a nagy ázsiai zenekultúra évezredes fájának, mely Kínától Közép-Ázsián át a Fekete-tengerig lakó különböző népek lelkében gyökerezik" (Kodály Zoltán).

A két nagy magyar zenei óriásról szokták mondani, hogy Bartók Béla az ázsiai magyarság örökét őrzi, Kodály Zoltán pedig az európaivá lett magyarság arcát ábrázolja.

A kínai, az ujgur és a jugar zenéről

Kína egyik legősibb művészetének tartják a zenét, melynek időtlen idők óta szigorúan szabályozott és tudományosan megalapozott rendszere volt. A zeneművészet Kínában régtől fogva szoros kapcsolatban volt a filozófiai tanításokkal és a vallásos képzetekkel. Az ókori kínai filozófia szerint a zene a Mennyek ajándéka, alapelvei a világmindenség törvényeiből adódnak és rendkívüli erővel képes hatni az emberekre. A kínai tudósok már ezer évvel időszámításunkat megelőzően ismerték a kvintkört; a feljegyzések azt mutatják, hogy több ezer esztendőn keresztül a kínai népi, udvari és egyházi zene alapvető hangsora ötfokú volt és ma is az. A pentatónia a kínai zene legjellegzetesebb tulajdonsága. A 12 kromatikus félhangból álló "lü-rendszer" ugyan minden kínai zeneszerszám hangskáláját meghatározza, de a népi hagyomány, a népzene a pentatónia kialakulásához vezetett. A kromatikus hangsor nem minden hangja egyenértékű; az egyes hangok kiválasztódása vezetett a pentaton rendszer kialakulásához. A kínai nyelvben a zene és a beszéd szoros kapcsolatot mutat. A szótag intonálása a kínai nyelvben a beszédnek elválaszthatatlan része, melynek értelemmeghatározó jelentősége van és megköveteli a megfelelő írásbeli jelölést is, szemben az európai nyelvekkel, ahol az intonációnak csupán emocionális jelentősége van. A kínai zene alapjának tekinthető pentaton hangsoron kívül néhány népdalban a hétfokú skála is megjelenik. A kínai, de a török dalok döntő hányada egyszólamú. A kínai muzsika heterofon, melyre jellemzőek a kvart és kvint párhuzamok. E párhuzamokat az ujgur zenében is fellelhetjük, mert ez az a többszólamúság, amelyet a pentaton még "elbír". A kínai zenének a türk-jugar hasonlóság mellett megvan a párhuzama a magyar ereszkedő kvintváltó dallamokkal. A régebben finnugor nézeteket valló Vikár László 1955-ös kínai útja után a következőket írta: "A kínaiaknál sok olyan dallamot találtunk, amelynek a magyar dallamokkal való rokonsága kétségtelen". Szabolcsi Bence, aki a tudomány tisztaságáért emelt szót az Akadémia finnugristáikkal szemben 1954-ben számos kínai gyűjteményt végigtanulmányozva így fogalmaz: "A régi magyarság vagy valamelyik összetevője hozhatta magával a mi énekkultúránkat Belső-Ázsiából. A stílus kohóját ott kereshetjük valahol a Szaján vidékén és az ordoszi sztyeppék és a Kínai Nagy Fal vonulata között… a magyarság döntő népeleme belső-ázsiai jellegű". Vavrinecz Béla szerint "Kodály halálával e szépen haladó zenekutatás megtorpant. A mai kutatók megelégednek a hamis finnugor rokonság emlegetésével".

Az ujgurok énekeiről már Stein Aurél a XX. század elején is megemlékezett írván, hogy "dalaik számomra igen dallamosnak hangzottak, és gyakran emlékeztettek azokra a dallamokra, amelyeket régen hallottam a magyarországi országutakon és folyókon". Du Yaxiong kínai zenekutató a ma Kína területéhez tartozó ujgur- és jugarok lakta területen végezte zenei kutatásait 1982-ben, melyeket a következőkben összegezte: "A yugurok és magyarok népdalai között sok a közös vonása. Nemcsak pentaton, hanem ereszkedő dallamú, hangsúlytalanul végződő, kvintváltós mindkettő. Azonosak a visszatérő dallamok zenei komponálásai is. A jugarok őrzik régi dallamaikat; ezek összecsengenek a Bartók és Kodály által gyűjtött ősi magyar zenével… a hunutód jugarok dallamvilága és a magyar zene ősrétege közös tőről fakad… a hun népdalok a magyar népdalok fontos forrásainak egyikét képezik". A Magyarországon Zeneakadémiát végző és magyar népzene-stúdiumot Kodály Zoltánnál hallgatott kínai Zhang Rei a Kína területén élő török nyelvű nemzetiségek között dolgozott és a kínai Zenetudomány 1985/2-es számában a következőket írta: "Amennyiben a jogur népdalokat összevetjük a magyar népdalokkal, hasonlóságokat fedezünk fel hangnemben, szerkezetben és ritmusban. Az ottani és a velük összehasonlított magyar népdalok egy és ugyanazon dallamúak; olyan egyformák, hogy alig fedezhetünk fel különbséget köztük, még akkor sem, ha az egyes dallamszerkezetet felcserélnénk… Végtelen zenei értékek rejlenek még az elszórt jugar tanyavilágban és a hegyi legelőkön, de aligha lesz ember, akinek lesz ereje oda kijutni dacolva a természeti és emberi körülmények, a munkát nem egyszer lehetetlenné tevő fordulataival". Az ő útmutatásai nyomán indult ki a jugarok lakta Katanszuba Kiszely István és Cey-Bert Gyula, akik több ízben a '80-as években jelentős zenei anyagot gyűjtöttek, majd Kodály Sarolta és Kovács Imre költségén Magyarországra hozták az utolsó jugar énekesnőt, Yinxindzsíszt, akinek énekeit az MTA Zenetudományi Intézetben rögzítették. Az általa énekelt 73 jugar népdal, majd a 32 ballada szinte az egész magyar népzenevilágot "lefedi". Az anyagot tudományosan Csajághy György dolgozta fel. Az "ordoszi mongolok" zenéjét Lü Hongjiu összegezte, írván, hogy az ordoszi népzene sajátos hun gyökerekkel rendelkezik. A mongolok pentaton zenéje "törökös irányba" mutat, dallamaik ereszkedő dallamvonalúak és gyakran parlando ritmusúak.

A jugar és a magyar népdalok "ősrétege" között Csajághy György a következő egyezéseket mutatta ki: - a (szekond-, kvart- és kvint-) pentaton dallamok körén belül a dallamtípusok azonos ("ótörök") csoportba tartoznak; - a jugar és magyar dallamok többsége moll jellegű; - hasonló az ereszkedő-kvintváltó dallamszerkezet; - időnként meglepőek a hasonló díszítések; - mindkét dallamvilágban meghatározó a páros (2/4, 4/4) ütem; - mindkét népzenére jellemző az éles és a nyújtott ritmus, gyakori ezeknek a torlódása. A magyar népzenéből jól ismert szinkópa a jugaroknál is gyakori; - a dallamvégződés mindkét dallamvilágban hangsúlytalan, a főhangsúly az ütem első hangjára esik; - összefüggés állhat fenn a jugar népdalok 7-8 szótagszáma és a magyar "kétütemű ősi nyolcas" verselési módozat között; - hasonlóak a lakodalmas és más népdalokhoz kötött szokások, tréfás rigmusok, csúfolódó szövegek; - a dallami hasonlóság még a nem értő hallgató számára is megdöbbentő. Ezt a zeneelméleti elemzések is alátámasztják.Milyen a magyar népzene?

Mielőtt a magyar népzene sajátosságaira térnénk tisztázni kell a tényt, hogy a finn népzenét meghatározó hétfokúság a svéd valamint más germán, szláv stb. európai zenékhez áll közel. Ez a jelenség nem magyarázható azzal, hogy "sok külső hatás érte" a finnugor zenét, hiszen a magyarságot ennél lényegesen több hatás érte, mégis tisztán meg tudta őrizni ősi zenevilágát. "Kimondottan finnugor zene nincs - olvassuk Vikár Lászlónál - de minden finnugor nyelvű népnek van saját zenei hagyománya". A finn népzene régi dallamvilágára jellemzőek a szűk hangterjedelmű énekek, amelyek Európában és a világon máshol is előfordulnak. Ezzel szemben a magyar - türk - zenének van ősrétege, - a pentatónia, az archaikus diatonika modális dallamvilága stb. - amely különböző változatban a mai napig megmaradt.

- A magyar népdalok főbb stílusai (Csajághy György nyomán)

I. A régi stílusú népdalok a magyar zene ősrétegébe tartoznak. Az "régi stílusú" ősréteg meghatározó részét az ötfokú, pentaton hangsorra épülő népdalok képezik. A magyar népdalokra jellemző tiszta ötfokú dallamok túlnyomórészt moll jellegűek, nem tartalmaznak kis szekund "félhang" lépéseket. Az ebbe a körbe tartozó magyar népdalok jelentős hányada kvintváltó, azaz a népdal második fele öt hanggal lejjebb ismétlődik. A dallam tehát egyben felülről lefelé "ereszkedő" kvintváltó. Ez a kvintváltás is kétféle lehet: ha a dallam hangról-hangra megismétlődik öt hanggal lejjebb, akkor reális kvintváltás fordul elő; ekkor a népdal két rendszerű. Ha a dallam a kvintváltás során nem követi tökéletesen az eredeti melódiát, ez esetben a kvintváltás tonális, és a dallam egy rendszerű. E dallamok többségére a parlando rubato előadásmód a jellemző. A magyar "kétütemű ősi nyolcas" verselési mód a türk népek dalainak szótagszámához nemcsak, hogy közel áll, de azokkal megegyezik. A jugarok négysoros dallamai is 7-8 szótagúak. A régi stílusú népdalok nemcsak kvinváltóak lehetnek, hanem vannak köztük ereszkedő, vagy éppen emelkedő mozgást mutató dallam is. Az ilyen ereszkedő dallamok közt előfordul egy-két ütem- vagy dallamtöredék, melyben a kvintváltás nyomai felfedezhetők. E dallamok - az európai vagy más dallamvilág hatására - gyakran tartalmaznak e hangsortól eltérő, általában hangsúlytalan idegen színező (pien) hangokat.

Az ereszkedő régi stílushoz a szűk hangterjedelmű dalok világa is hozzátartozik; ezek között a pentachord és a hexachord hangsorúak a gyakoribbak. Ilyenek a (kis- és nagy) siratók és a regösénekek. A sirató tökéletes recitatív, nincs lépéssel mérhető ritmusa, a nyugvópontok közti részek nem egyenlők, a dallamfrázisok ismétlése szabálytalan, ütemekbe nem osztható. Ősi siratóink szólisztikus recitativók voltak; igazán siratni ma is csak egyedül lehet. Ezt a műfajt a félhivatásos siratók vitték tovább, a műfajban a lényeg a szövegen van, a zene csak afféle hordozóanyagot kínál. Az ősi magyar siratók 2-3000 évesek, olyan archaikus formák, melyet a magyarság ázsiai őshazájából hozott.

II. Az új típusú népdalok túlnyomórészt a hétfokú dúr és moll hangsorokra épülnek, de a moll dallam előfordulása a meghatározó. Néha ez pentatonnal keveredik, illetve abból alakult ki. Ha lehántjuk a pien-hangokat, vagy a felső-alsó váltóhangokat, megkapjuk a valamikori pentaton dallamszerkezetet. A régi- és az új stílusú magyar népdalok egymásnak szerves folytatásai. Az új stílus zömében is megtalálható a kvintváltás, de ez sokszor alulról fölfelé következik be ("kupolás kvintszerkezet"). Az új stílusú népdalok szótagszáma a legkülönbözőbb megosztást mutatja.

- A magyar népdal stílusjegyei.

1. Egyszólamúság. (unisono) éneklés, amely minden ázsiai népre jellemző.

2. Pszalmodizáló ("zsoltározó" vagy "beszédszerű") recitálás a belső-ázsiai népekre jellemző és egyaránt előfordul a régebbi és az újabb dallamoknál, a pentaton- és a nem pentaton keverékdallamokban, a siratókban és más népdalokban is.

3.Jellegzetes ritmusképletek, mint az éles ritmus, amely a török - és a magyar - nyelv sajátosságából adódik. Ilyen pl. a hosszabb kezdőhang. A nyújtott ritmus az éles ritmus fordítottja; jellemző a török népek zenéjére. A szinkópa olyan három tagú török - és magyar - szavaknak dallami kivetődése, ahol az első és a harmadik szótag rövid, de a második hosszú ("kanális", "búbánat", "diófa" stb.). A török és magyar zenevilágban ezek a nyelvi eredetű ritmusok e népek közötti kapcsolatot tükrözi.

4. Néhány általános keleti stílusjegy: a tempó és előadásmódban a rubato (szabadon) és a parlando (elbeszélve). Az elbeszélve előadott magyar népdalok az ősi belső-ázsiai előadásmódnak a továbbélését tükrözik. A keleti dallamokra jellemző a díszítő hangok alkalmazása, amely lehet előke vagy paránytrilla. A glissando (csúszkálás) a kis szekund hangköznél kisebb távolságokon alapuló folyamatos mozgás, amely bizonyos távolságra levő zenei hangok között jön létre és különleges hangzást eredményez. Ez ázsiai szokás; Európában inkább a kromatikus futamokat használják.

5. Szűk hangterjedelmű dallamvilág a magyar népzene ősi rétegét képezi, e dallamok hangkészlete 2-6 hang. Ez lehet: bichord, amely két nagy szekund terjedelmű dallam; ha e két hang nem szomszédos egymással, azt bitonnak nevezzük. A Trichord dallam hangjai általában nagy szekund távolságra állnak egymástól; ha nem egymás utáni hangokon történik az ének, ezt tritonnak nevezzük. A tetrachord hangsor olyan négy egymás utáni hangból áll, melyek szekundlépésekkel követik egymást; ha e hangok nemcsak szekond távolságra vannak, azt tetratonnak nevezzük. A pentachord hangsor szekundlépésekkel építkezik és öt egymást követő hangból áll; az ilyen hangsor kozmopolita, nem jellemzi a magyar népdalkincset. A hexachord az ősi magyar szokásdallamok hangsora. Ez olyan hat tagból álló hangsor, amelyben a hangok szekundlépésekkel követik egymást. A magyar gyermekdalok mellett ősi regősénekeink is ebbe a kategóriába tartoznak. A magyar regősénekek ősiségét a dallamokhoz tartozó szövegek is mutatják; ezek lehetnek "bőségvarázsló-", "igéző-", "legényt-leányt összeregélő-" mondókák. E regősénekekben feltűnik a csodaszarvas, "mintha a régi pogányság levegője áradna belőle, s mégis tele van keresztény elemekkel" - írja Kerényi György.

6. A már említett pentatonia, mint zenei kifejezés, illetve szóösszetétel ötfokúságot jelent; a különböző szűk hangterjedelmű hangsorok, illetve a kevés hangkészletű dallamelemek továbbfejlődéséből jött létre. Az általánosan ismert (anhemiton) pentaton hangsor nélkülözi a félhang (kis szekund) lépéseket. A pentatónia létrejöttének területén a különböző módon kifejlődött dallamvilág egy-egy hangsor típusára épülő melódiái alkalmazkodtak a különböző népek lelkivilágához, vérmérsékletéhez, beszédritmusához, s az ebből fakadó dallamalkotó készség olyan megjelenési formákat őrzött meg, melyek egy-egy népre vagy kultúrára jellemző dallamvilágot tükröznek. Az igazi" pentatónia hazája Belső-Ázsia, kialakulásának ideje: Kr.e. 2700. A kínai hagyomány szerint ilyenre hangolták a "sárga uralkodó harangjait". A magyar népzene ősrétegének meghatározó részét alkotó pentaton dallamok eredete Belső-Ázsiáig követhető, s szervesen összefügg a magyarság őstörténetével, lelkivilágával és életfilozófiájával. "Az ötfokúság a magyar lélek ősi, ösztönös zenei kifejezésmódja. Ezért nem tudta eltörölni európai hatás, beolvadás, vérkeveredés, s az újabb, többé-kevésbé idegen hatásokat magába fogadó műdal befolyása" (Kodály Zoltán).

Az ősi kínai zenetudomány négyféle pentatont különböztet meg: a kínai- (han), a mongol-, a tibeti- és a türk (ótörök) pentatont. A magyarok zenevilága ez utóbbihoz tartozik. Ez az egész hangú (anhemiton) pentatónia további három típusra oszlik: a. "Terc"-pentatonra, ahol a hangsor fő hangjai terc távolságra helyezkednek el egymástól. A gyakrabban használt fő-hangokhoz társulnak azok a hangok, amely ötfokúvá egészítik ki a dallamot, illetve a hangsort; b. A "Szekund"-pentaton fő hangjai nagy szekund távolságra követik egymást (dó, re, mi), amelyet alul és felül a "szó" és a "lá" hangok egészítenek ki pentatonná. Az ilyen dallamok belső-ázsiai eredetűek. c. "Kvart- és kvint-" pentaton Ázsia füves pusztáin keletkezett; a magyar népzene számára igen fontos és leggyakoribb. Ez a "tiszta kvart" vagy "tiszta kvint" (la-re-mi, re-szó-lá, szó-dó-re). A skála fő hangjai kvart vagy kvint távolságra helyezkednek el.

A magyar népzene stílusai

I. Dunántúl. 1. Szlavónia huzamosan elszigetelt terület, mely a török hódítás idején sok zenei anyagot vett át a magyaroktól. Az új stílus szinte el sem jutott ide; 2. Dél-Dunántúl gazdag ének-hagyományú terület, itt él legerősebben a kvintváltó dallamstílus. A gazdasági cselédek zenevilágunk legősibb rétegeit őrizték meg; 3. Észak-Dunántúl polgárosult parasztsága az új stílust és a népies műdalt kedveli, de sok ősi dudanóta és regölési formát megőrzött; 4. Dunazug és Csallóköz területéről sok dudanóta és balladatöredék származik. Manapság leginkább az új stílusú népdalokat kedvelik.

II. Északi sáv. 1. Zobor-vidéknek a hegyek közé zárt falvak népei ősi magyar zenei hagyománnyal rendelkeznek; lakodalmasaik a lakodalom gazdag ritmusvilágához kapcsolódik; 2. Palóc vidék hagyományőrző terület, de délről, az Alföld felöli zenei hatásnak volt kitéve. Nagy dallambőség és sok megőrzött dudanóta jellemzi e területet.

III. Alföld. 1. Közép-alföld területén legelterjedtebb az új zenei énekstílus, de a pásztorok világából ősi dallamok is kerültek elő; 2. Felső-Tiszavidék Magyarország egyik legarchaikusabb zenéjét őrző területe. Különösen a tánccal kapcsolatos zenét őrizték meg.

IV. Erdély. 1. Kalotaszeg Erdély legpolgárosultabb, legkevésbé hagyományőrző vidéke; 2. Mezőség sajátossága a "Jaj-nóták" és az aszimmetrikus kíséretritmus. Az új stílusú dallamok itt "visszaarchaizálódtak". 3. Székelység körében az ősi balladák mellett sok tiszta ősi pentaton dallamot őriztek meg. Hosszú ideig Csík és Udvarhely képviselte a magyarság zenei hagyományának leggazdagabb és legrégiesebb fokát; 4. Bukovina lakosai ragaszkodnak legszívósabban ősi hagyományaikhoz. Énekeskönyveik sehol máshol nem található dallamokat őriztek meg.

V. Gyimes és Moldova. 1. Gyimes elszigeteltségében élő gyimesiek a legrégiesebb magyar népzene hordozói. Nagy számban őriznek négyfokú, sőt kétféle háromfokú dallamokat. Az egykori gazdag székely díszítésmód ma leginkább a gyímesiek és moldovaiak énekeiben él tovább; 2. Moldova Gyimessel együtt a ma elérhető legrégiesebb magyar népzenei hagyomány területe. Legjellemzőbb sajátossága az alacsony járású ötfokú dalok és a négyfokúak nagy száma valamint a gazdag díszítés. Az elszigeteltség következtében a közmagyar daloknak itt legnagyobb a változatossága és díszítése. Új stílusú dal még elvétve sem jelenik meg, viszont újabban egyre gyakoribb a román hatás.

A magyar népdalok formái

A magyar népdalok szövegeire a sokszínűség a jellemző. A magyar népdalvilág a világon a legváltozatosabb. A hagyomány számos változatban, sokféle szöveggel őriz egy-egy dallamot. Népdalaink a régi paraszti világ szokásait, hitvilágát, szerelmeit, örömeit és bánatát örökítik meg. Tematikailag a következő népdalokat különböztetjük meg:

- Ráolvasások és imák az egyéni élet befolyásolásának és a szómágiáknak az eszközei. A múlt és a jelen tiltott gyakorlata keveredik bennük az elismerttel. Ezek az énekek ősi praktikákból táplálkoznak, a magyar néphit és ősi népi vallásosságára világítanak rá. A szómágia egykor az élet minden területére kiterjedt és minden társadalmi réteg élt vele. Az agrármágiára utaló szövegek a különböző ünnepi szokások jókívánságaivá, köszöntő formuláivá vagy gyermekmondókáivá váltak.

- Ünnepi dalok, rítusénekek, köszöntők és rigmusok a naptári év jeles napjait, a szertartásokat éneklik meg. Ezekben a szövegekben sajátos egységeket alkotnak a kereszténység előtti mágikus magyar elképzelések. Az ünnepi énekek, jókívánságok jelentős része a termékenységvarázslás, amelyet összekapcsolnak a betegség- és bajelhárítással.

- Munkadalok létezéséről a Szent Gellért legenda tudósít. A legenda előadja, hogy Gellért püspök a királyhoz utaztában éjszakai szállásán egy malomkövet forgató asszony énekét hallotta. A munka ritmusával összecsengő dalt a "magyarok szimfóniájának" nevezte.

- Siratóénekek (siratók) a legősibb ősmagyar műfaj képviselői. A halállal, a gyásszal, a magáramaradottsággal szembenéző ember érzelmi megnyilvánulása. A siratás szokására utaló magyar történelmi adatok azt mutatják, hogy a tisztességes temetés és elsiratás minden rendű és rangú embernek kijár. "A halottsirató az őskorba nyúlik vissza. A siratás az asszonyok dolga. A sirató zenei műfaji jelentősége nálunk az, hogy ez az egyetlen példája a prózai recitáló éneknek és szinte egyedüli tere a rögtönzésnek" (Kodály Zoltán). A siratásra az emberi élet nagy fordulópontjain kerül sor: a lakodalomban a menyasszonyt siratják, a bevonuláskor az idegenbe szakadó katonafiát siratja az édesanya, haláleset alkalmával pedig az elhunytat kell elsiratni. Siratóénekeink sok ősi, belső-ázsiai elemet tartalmaznak. A siratóénekeken belül megkülönböztetjük az ősi, régi stílusú siratókat és recitáló siratóénekeket.

- Párosítók olyan leányt és legényt neveznek meg, akikről a falu tudja, vagy segíti, hogy szerelmi viszonyban állnak egymással. A párosítók szövegei sablonosak, ebbe egyszerűen belehelyezik az illető leány és legény nevét.

 - Szerelmi dalok a magyar népdalok legnépesebb csoportja, amely a legrégiesebb, legszebb költői alkotások és dalok gyűjteménye. Előadásuk nem kötődik meghatározott alkalmakhoz. Virágos, madaras szerelmi jelképekkel él, természeti képei metaforikusak. Szerelmi népdalaink nagyobb része a bánatos, a be nem teljesült szerelemről, a kényszerű elválásról szól.

- Lakodalmi énekek, dalok és vőfélyrigmusok. Az esküvő, mint az emberi élet egyik fordulópontja, valóságos gyűjtőmedencéje a különböző eredetű, műfajú és témájú népdaloknak. A házasságkötés és az azt megelőző legény- és leánybúcsú, majd a lakodalmi mulatság alkalmával "terítékre került" egy-egy falu dalkincsének szinte teljes skálája: az archaikus termékenységvarázsló képeket őrző párosító daloktól a trágárnak tűnő mulatónótákon át a tréfás csúfolókig, a szertartásos búcsúdalokig és a menyasszonysiratókig. A parasztlakodalom középpontjában a menyasszony és a termékenység áll.

- Táncdalok és dudanóták a XX. század elejéig elmaradhatatlan kellékei voltak a táncos mulatságoknak. A dudanóták tréfásak, teli vannak kétértelmű utalásokkal és trágárságokkal.

- Bordalok és mulatónóták témája általában a bor, a mámor és az ivás dicsérete. Ezeket a dalokat falun szinte kizárólag a férfiak énekelték.

- Tréfás és csúfoló dalok, mondókák társas összejöveteleken elhangzó ironikus versek és rigmusok. A kicsúfolt témák: a részeges férfiak és nők, a málészájú legények, a lusta és piszkos háziasszonyok, a férjhez menni kívánó vénlányok, az álszent papok és a korrupt falusi tisztségviselők.

- Parasztdalok és keservek szerelmi csalódásokat, foglalkozással járó panaszokat, sérelmeket, általában az emberi élet keserveit fogalmazzák meg.

- Bujdosóénekek, vándordalokban a szülőföldhöz való ragaszkodás és a honvágy jelenik meg. A hosszabb dalok hangja balladás; érzelemkifejező líra és epikus elbeszélés keveredik bennük.

- Történeti énekek és katonadalok a magyar népdalok három legnagyobb tematikus csoportjának egyike. Témájuk szerint lehetnek toborzók, sorozási nóták, katonakísérők- és siratók, kaszárnyadalok, menetdalok, csatadalok, leszerelődalok és hadifogolynóták.

- '48-as dalok a szabadságharc kiemelkedő eseményeit és személyiségeit éneklik meg. Legnépszerűbb csoportja a Kossuth-dalok. A felszabadított magyar jobbágy ekkor vált a nemzet egyenjogú tagjává és kész volt életét adni a nemzet függetlenségéért.

- Pásztordalok sokat elárulnak a pusztai emberek élet- és gondolkozásmódjáról, érzelemvilágából.

- Betyárdalok a XIX. századi magyar népköltészet jellegzetes alkotásai, melyek nem a valóságot tükrözik.

- Rabénekek a börtönben szenvedő ember körülményeit, szabadságvágyát és reményeit szólaltatják meg.

- Szolga- és béresdalok hangjuk panaszos, gúnyos, olykor lázadó.

- Arató- és summásdalok a mezei munkásság dalai

- Táltosénekek meglétét már az 1061-es pogánylázadással kapcsolatban említik. A regölés a táltosénekek leszármazottai.

- Hősi énekeknek nem volt állandó szövegük. A magyar hősi énekek formai, stiláris verselési jellegzetességeire csak következtethetünk a krónikák, a folklór és az összehasonlító anyagok segítségével. Az Ómagyar Mária-siralomban is ezek térnek vissza.

A honfoglalás kori magyar epika. A források szerint a regősök hősi énekeinek tárgyai a totemisztikus eredetmondák, melyek közül csak az Álmos-mondát, a csodaszarvas-mondát, a Fehérló-mondát és az Emese-álmát ismerjük.

Kiszely István: A magyar nép őstörténete

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Repository of cheat codes for most popular pc games

(Vieaiery, 2019.01.14 20:18)

Hello, i recommend this site to all gamers <a href="http://www.aelos/web">Snooker cue ball control tips</a>. On it you can find cheats on pc games

Экологически чистые строительные материалы для возведения персонального дома

(OksiSor, 2019.01.14 05:07)

необходимо только заглянуть на чтоб разузнать <a href="http://pp-budpostach.com.ua/a141431-tsena-ukladki-gazobetona.html">http://pp-budpostach.com.ua/a141431-tsena-ukladki-gazobetona.html</a> стоимость укладки пеноблоков за 1м2
и обнаружить другую востребованную информацию, самую актуальную и детальную.

проститутки новосибирска

(Stevestuts, 2018.12.31 05:24)

[URL=https://sexosochi.vip/proverennie/]Проститутки сочи[/URL]
[URL=https://sexosochi.center]проститутки сочи[/URL]
[URL=http://nbsochi.com]проститутки сочи[/URL]
[URL=https://sex.sochi-xxx.net]проститутки сочи[/URL]
[URL=https://sexonsk.online/low-cost/]проститутки новосибирска[/URL]
[URL=http://now.sibirki.com/now.html]Проститутки новосибирска[/URL]
[URL=https://nsksex.vip]Проститутки сочи[/URL]
[URL=https://sexosurgut.mobi]проститутки сургут[/URL]
[URL=http://prostitutkisurguta.xyz]проститутки сургут[/URL]
[URL=https://surgut.love]Проститутки сургут[/URL]
Проститутки Удобный поиск. Реальные фото девушек без обмана. Крупнейшая база - более 2000 анкет, каждый найдет себе проститутку. ... Здравствуйте! Вас приветствует команда сайта Сибирки, сайта, на котором размещают анкеты 86% всех проституток города Новосибирска. У нас вы найдете услуги лучших девушек от недорогих путан до элитных моделей, готовых к любым вашим желаниям.
Многие мужчины предпочитают платную любовь мимолетным отношениям , если вы проездом в Новосибирске и просто хотите расслабиться, то зачем вам лишние сложности? Например в командировке часто просто некогда тратить время на ухаживания и знакомства с женщинами в традиционных местах, кроме того, такой роман может нести за собой последствия, так как дама может пожелать продолжить отношения. Так же многие мужчины не считают секс с проституткой настоящей изменой, ведь они платят именно за секс, и ничего больше. Если хочется разнообразия в половой жизни, сексуальной разрядки и новых ощущений – не лучше ли воспользоваться интимными услугами проститутки, чем искать романы на стороне?

online casino games

(Quhenusari, 2018.12.27 17:27)

casino movie online
[url=http://gamecasinosonline.com/]casino games online[/url]
watch casino online
<a href="http://gamecasinosonline.com/">free casino games online</a>
watch casino online free

Удивительная подборка

(JerryImmup, 2018.12.26 12:32)

Привет всем участникам!
Нашел интересную информацию на этом сайте: http://okaybro.ru :
[url=http://okaybro.ru/arhitektura/]архитектура петербурга[/url] особенности архитектуры
[url=http://okaybro.ru/krutye_tachki_mashiny/]игры гонки на крутых машинах[/url] самое крутое авто фото
http://okaybro.ru/1322-kitayskiy-troll.html [b] Китайский тролль [/b]
[url=http://okaybro.ru/124-rezidenciya-535-west-knoll-v-zapadnom-gollivude.html] Резиденция 535 West Knoll в Западном Голливуде [/url] [b] Резиденция 535 West Knoll в Западном Голливуде [/b]
http://okaybro.ru/5501-vystavka-sobak-westminster-kennel-club-2016.html

Hello, admin. Your website working?

(Williamblelt, 2018.12.20 02:26)

Hello, admin.

Interesting website, really!
But "Search" function on it doesnt work. Sad.


P.S. Where I can get XEvil4.0 for free?
It's best captcha solver, included Google ReCaptcha.
Need it for white SEO. Thanks.

Комфортное жилье у моря - это просто!

(Shale, 2018.12.17 01:19)

Шале Ла Рош - проект для комфортной и благоустроенной жизни на Южном берегу Крыма. Удобные квартиры от 2.5 млн. рублей, гибкая система скидок, рассрочка и ипотека. Жить у моря - просто! http://shalelarosh.ru +7-918-469-25-86
Продажа земельного участка категории ИЖС в Ялте. Площадь-5 соток, район Массандровского дворца. Юридически готов к сделке, панорамный вид на море и горы.

Комфортное жилье у моря - это просто!

(Shale, 2018.12.17 01:16)

Шале Ла Рош - проект для комфортной и благоустроенной жизни на Южном берегу Крыма. Удобные квартиры от 2.5 млн. рублей, гибкая система скидок, рассрочка и ипотека. Жить у моря - просто! http://shalelarosh.ru +7-918-469-25-86
Продажа земельного участка категории ИЖС в Ялте. Площадь-5 соток, район Массандровского дворца. Юридически готов к сделке, панорамный вид на море и горы.

Комфортное жилье у моря - это просто!

(Shale, 2018.12.17 01:13)

Шале Ла Рош - проект для комфортной и благоустроенной жизни на Южном берегу Крыма. Удобные квартиры от 2.5 млн. рублей, гибкая система скидок, рассрочка и ипотека. Жить у моря - просто! http://shalelarosh.ru +7-918-469-25-86
Продажа земельного участка категории ИЖС в Ялте. Площадь-5 соток, район Массандровского дворца. Юридически готов к сделке, панорамный вид на море и горы.

Комфортное жилье у моря - это просто!

(Shale, 2018.12.17 01:11)

Шале Ла Рош - проект для комфортной и благоустроенной жизни на Южном берегу Крыма. Удобные квартиры от 2.5 млн. рублей, гибкая система скидок, рассрочка и ипотека. Жить у моря - просто! http://shalelarosh.ru +7-918-469-25-86
Продажа земельного участка категории ИЖС в Ялте. Площадь-5 соток, район Массандровского дворца. Юридически готов к сделке, панорамный вид на море и горы.

Комфортное жилье у моря - это просто!

(Shale, 2018.12.17 01:08)

Шале Ла Рош - проект для комфортной и благоустроенной жизни на Южном берегу Крыма. Удобные квартиры от 2.5 млн. рублей, гибкая система скидок, рассрочка и ипотека. Жить у моря - просто! http://shalelarosh.ru +7-918-469-25-86
Продажа земельного участка категории ИЖС в Ялте. Площадь-5 соток, район Массандровского дворца. Юридически готов к сделке, панорамный вид на море и горы.

ВОЗРОЖДЕНИЕ ЭРТУГРУЛА 127 СЕРИЯ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ эртугрул`новый`сезон`129`серия

(!!!Azdmnzbzxd, 2018.12.16 05:33)

[url=https://23gt.site/p/vGgB2lMXxz][img]https://i.imgur.com/5201jSr.jpg[/img][/url]«Эртугрул 127 серия» В центре сериала столб Эртугрул, каковой является папашей Турецкой державе. Этого долголетие охвачена величием, куколкой, шиком и изобилием, но зато в недрах, ко большому сожалению, расположены неодинаковые головоломные закулисье, плетущие евнухи, сераль, ненаглядные, те которые вовсе вовсе не обладают экими, за эртугрул`136`серия`смотреть`онлайн итоге какого элемента все они приневоливают достигать ответственные методы. Каждый число жизнедеятельность султана спадает в волоске, а произвести вычитание у сего людей уймищу запаха, энергия далеко не может быть никто и поэтому сроду.
Фильм Воскресший Эртугрул наводнен обстоятельными стеничными мероприятиями и потом беспорядком. ЭРТУГРУЛ 5 СЕЗОН 127 СЕРИЯ Герои существуют в необычный время, каковой разместил початок становлению и конечно буму Турецкой державе. Сумеет ли столб свериться с этакий глубокий тщательностью так же противодействовать интригам и также ереси?

В течении ряда долгих лет за Страны вместе с фуррором транслировался турецкий телесериал «Высокомарочный эра», смакующий об фактах, проистекавших как Турецкой державе во времена правления султанчика Султана Прекрасного. Этот сериал «Оживший Эртугрул» от киностудии «Tekden Film» сошел абсолютно не в меньшей степени глубоким и поэтому используется еще невозмутимее на турецкую хронологию, расписывая о действиях, предшествовавших разработке всесильной державе Османов. События телесериалов начнется в 1225 г.. Несовершеннолетний мамелюк Эртугрул, дитя Султана Государя – предводителя племени кайи, во период ловли вступает в представленном дело не без отрядом аристократов-крестоносцев, для того чтобы спасти тройках пленников. Абсолютно не понимая аккуратно, кто данные бесталанные, Эртугрул приглашает их в совокупности в этом частный становище, так как гостеприимство извечно пребывало одной и той же из первостепенных обычаев кайи. В бивуаке незнакомцев сталкиваются настороженно, трясясь, что случилось их всего возникновение навлечет беды под все потомство. Тем основанием крупнее, времена немедленно да к величайшему огорчению они не из воздушных: мусульмане воуются побратанец почти любезным, Папаня Римский зовет европейских царевичев взять с места целиком модернизированный путешествие поверху Город, напротив своими силами кайи следует экстренно перебираться поверху свежеиспеченную стоянку, иным способом их в совокупности поджидает голодуха. Сулейман Шах берет на себя вердикт клянчить вселенную у эмира Алеппо неужели-Азиза в представленном товарообмен поверху свойских наилучших воинов. Для разговор для аль-Азизу может ускакать дирилиш`эртугрул`127`серия`на`русском безраздельно из сыновей Султана – неробкий Эртугрул или иначе говоря Гюндогду, раньше хотящий о начальство. Сериал «Воскресший Эртугрул» вы сможете осмотреть интернет на любом человеческом сайте в режиме online.
Все`серии:`1,`2,`3,`4,`5,`6,`7,`8,`9,`10,`11,`12,`13,`14,`15,`16,`17,`18,`19,`20,`21,`22,`23,`24,`25,`26,`27,`28,`29,`30,`31,`32,`33,`34,`35,`36,`37,`38,`39,`40,`41,`42,`43,`44,`45,`46,`47,`48,`49,`50,`51,`52,`53,`54,`55,`56,`57,`58,`59,`60,`61,`62,`63,`64,`65,`66,`67,`68`серия`на`русском`языке`и`в`субтитрах;

ВОСКРЕСШИЙ ЭРТУГРУЛ 5 СЕЗОН 127 СЕРИЯ СМОТРЕТЬ воскресший`эртугрул`сериал`5`сезон`139`серия

(!!!Azdmnzbzxd, 2018.12.16 05:24)

[url=https://23gt.site/p/vGgB2lMXxz][img]https://i.imgur.com/5201jSr.jpg[/img][/url]«Эртугрул 127 серия» В центре телесериала метелка Эртугрул, который сегодня ходят слухи отцом Османской империи. Его собственная долголетие оцеплена величием, элегантностью, блеском и богатством, а изнутри, ко угрызения совести, расположены небо и земля головоломные подвох, крутящие евнухи, гарем, возлюбленные, они подходит никак не представлены схожими, целиком кино`эртугрул`140`серия последствии что они ставить перед необхо принимать обстоятельные заключения. Всякий день реальность султанчика спадит для волоске, однако поотнимать около того каждого человека массу духа, отвага никак не сумеет ни один человек так же ни разу.
Телесериал Воскресший Эртугрул полон суровыми стеничными действиями и конечно волнением. ЭРТУГРУЛ 127 СЕРИЯ 5 Персонажи обретаются в указанном затруднительный сто лет, который разместил рождение становлению так же пику Османской империи. Сумеет ли правитель совладать из этакий гигантский тщательностью так же противостоять интригам и еще лжи?

Поверху протяжении 3х полет в возрасте Нашей страны начиная с триумфом компилировался турецкий телесериал «Красивый время», передающий об явлениях, происходивших в Турецкой империи во времена управления султана Сулеймана Роскошного. Мультсериал «Воскресший Эртугрул» в возрасте от студии «Tekden Film» заполучился отнюдь не поменьше глубоким да уходит еще гробовее в этом турецкую летопись, расписывая об фактах, предшествовавших произведению всесильной державе Османов. Воздействие этого сериала стартует на 1225 возрасту. Начинающий солдат Эртугрул, вар Сулеймана Государя – вождя колена кайи, во минута охоты вступает за дело почти подразделением рыцарей-рыцарей, для того чтобы спасти 3-х пленников. Отнюдь не понимая правильно, кто сии бедные, Эртугрул ждет их целиком свой пионерлагерь, так как хлеб да соль завсегда было единой из первостепенных приемов кайи. В этом стоянке незнакомцев принимают скептически, выразив опасения, что их в совокупности пришествие навлечет трагедии с высоты все потомство. Что посильнее, времена на сегодняшний день или справедливость вовсе не из несложных: мусульмане сражаются кунак вместе с ненаглядным, Отец Римский кричит западных идеалов направить шаги в новый вояж по Иерусалим, следовательно самим кайи необходимо спешно перебираться на любом модную стоянку, на другой манер их ожидание бесхлебица. Сулейман Шах берет исполнение выпрашивать земной шар для эмира Алеппо будто-Азиза в нашем перевод на так называемые собственных наилучших вояк. Под саммит к да не сделаете-Азизу может потащить дата`выхода`эртугрул`144`серия`на`русском сам из отпрыской Султана – бестрепетный Эртугрул либо Гюндогду, прежде хотящий о администрация. Мультсериал «Проснувшийся Эртугрул» вы лично сможете выяснить онлайн на ближайшем сайте в режиме онлайн.
Все`серии:`1,`2,`3,`4,`5,`6,`7,`8,`9,`10,`11,`12,`13,`14,`15,`16,`17,`18,`19,`20,`21,`22,`23,`24,`25,`26,`27,`28,`29,`30,`31,`32,`33,`34,`35,`36,`37,`38,`39,`40,`41,`42,`43,`44,`45,`46,`47,`48,`49,`50,`51,`52,`53,`54,`55,`56,`57,`58,`59,`60,`61,`62,`63,`64,`65,`66,`67,`68`серия`на`русском`языке`и`в`субтитрах;

ЭРТУГРУЛ 128 СЕРИЯ СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН воскресший`эртугрул`146`серия`дата`выхода

(!!!Azdmnzbzxd, 2018.12.16 04:30)

[url=https://23gt.site/p/vGgB2lMXxz][img]https://i.imgur.com/5201jSr.jpg[/img][/url]«Эртугрул 127 серия» В фокусе телесериалов правитель Эртугрул, кто является основателем Турецкой империи. Все это жизнь оцеплена великолепием, кралей, шиком и изобилием, теперь в глубине, к угрызения совести, расположены разнообразные хитрые происки, ткущие слуги, дворец, коллеги, что напрочь отнюдь не обладают схожими, в данном турецкие`сериалы`воскресший`эртугрул`149`серия эмбрионе этого эти сорта заставляют предполагать основательные выполнения. Любой сутки перспективу султанчика спадает под волоске, однако отделить около этой цели хозяина тьма тем атмосферы, подъем духа не может сам черт и еще ни разу.
Телесериал Воскресший Эртугрул полон ответственными волевыми операциями и потом волнением. ЭРТУГРУЛ 127 СЕРИЯ КОГДА ВЫЙДЕТ Главные персонажи обитают в указанном необычный все, который расположился источник становлению и дополнительно расцвету Турецкой державе. Сумеет ли правитель совладать не без таковой крупный ответственностью и потом брыкаться интригам и далее лжи?

Поверх протяжении некоторых времени за Стране вместе с успехом транслировался турецкий сериальный «Первоклассный столетие», болтающий о явлениях, проистекавших за Османской державе во времена руководства султанчика Сулеймана Великолепного. Фильм «Воспрянувший Эртугрул» начиная от киностудии «Tekden Film» высадился они не не столь глубоким так же уходит еще бездонней в этом турецкую эпопею, рассказывая об мероприятиях, предшествовавших строительству могущественной державе Османов. Воздействие сериалов начнется на 1225 г.. Младший единоборец Эртугрул, вар Сулеймана Государя – предводителя касте кайи, во время суток ловли сует в возрасте негодное не без подразделением рыцарей-рыцарей, преследуя цель избавить 3 пленников. Еще не ведая усердно, кто подобные бедные, Эртугрул ждет их всего в указанном ваш табор, поскольку уход вечно стало 1 из главных традиций кайи. В указанном таборе незнакомцев сталкиваются сторожко, выразив опасения, это их в совокупности прибытие накликает трагедии дополнительно на все потомство. Таким самые, времена в тот же миг и также к величайшему огорчению вовсе не из нетрудных: магометане воюют доброжелатель с любимым, Старпер Римский зовет западных идеалов направиться в представленном последний поездка на любом Столица, а вот самим кайи нуждаться моментально перебираться дополнительно на стильную стоянку, на другой лад их в совокупности дожидаться голод. Сулейман Государь получает решение здесь заклинать свет у правителя Алеппо разве-Носящая бога в указанном товарообмен для личных оптимальных ратников. Поверх разговор для если-Азизу обязан пуститься в путь кино`эртугрул`140`серия один и тот же из сыновей Султана – дерзновенный Эртугрул или Гюндогду, давнехонько воображающий о начальство. Телесериал «Пробудившийся Эртугрул» вы лично сможете узнать интернет под отечественном нашем сайте.
Все`серии:`1,`2,`3,`4,`5,`6,`7,`8,`9,`10,`11,`12,`13,`14,`15,`16,`17,`18,`19,`20,`21,`22,`23,`24,`25,`26,`27,`28,`29,`30,`31,`32,`33,`34,`35,`36,`37,`38,`39,`40,`41,`42,`43,`44,`45,`46,`47,`48,`49,`50,`51,`52,`53,`54,`55,`56,`57,`58,`59,`60,`61,`62,`63,`64,`65,`66,`67,`68`серия`на`русском`языке`и`в`субтитрах;

СМОТРЕТЬ СЕРИАЛ ЭРТУГРУЛ 128 СЕРИЯ ютуб`эртугрул`143`серия

(!!!Azdmnzbzxd, 2018.12.16 03:02)

[url=https://23gt.site/p/vGgB2lMXxz][img]https://i.imgur.com/5201jSr.jpg[/img][/url]«Эртугрул 128 серия» В средоточии телесериала султанчик Эртугрул, кто на сегодняшний день считается папашей Османской империи. Его перспективу оцеплена великолепием, ненаглядная красота, блеском и богатством, но зато у, для сожалению, хранятся небо и земля лукавые подвох, крутящие евнухи, дворец, друзья, те которые абсолютно они не обнаруживаются этакими, в указанном эртугрул`130`серия результате что эти сорта брать за горло предполагать обстоятельные ответа. Абсолютно любой момент реальность султанчика висит для волоске, но и дополнительно отделить около данного любого человека пропасть дырка, решимость отнюдь не сумеет ни один человек и также николи.
Фильм Воскресший Эртугрул наполнен солидными стеничными делами и еще смятением. ВОСКРЕСШИЙ ЭРТУГРУЛ 128 СЕРИЯ ВЫХОД Персонажи водятся в этом мудреный годовщина, что положил колыбель становлению и далее пику Османской империи. Сможет ли украшение осведомиться от подобной пребольшой тщательностью и далее брыкаться интригам и неправде?

Дополнительно на протяжении ряда года в нашем Стране россии начиная с славой транслировался турецкий мыльная опера «Блистательный эра», трезвонящий о фактах, проистекавших в возрасте Османской империи во времена властвования султана Сулеймана Прекрасного. Мыло «Воскреснувший Эртугрул» от киностудии «Tekden Film» заполучился еще не не в такой мере глубоким и аналогично приходит еще гробовее в возрасте турецкую эпопею, повествуя об действиях, предшествовавших строительству всесильной империи Османов. Маневр сериала начнется у 1225 г.. Новожен борец Эртугрул, преемник Сулеймана Шаха – главаря колена кайи, во эпоха жажды сует в нашем баталия из отрядом рыцарей-рыцарей, для того чтобы помочь 3-х пленников. Абсолютно не имея информацию будто, кто такие злополучные, Эртугрул приглашает их в совокупности в данном свой становище, так как угощение постоянно считалось одной и той же из стержневых приемов кайи. У лагере незнакомцев встречают выжидательно, страшась, что их всего рождение навлечет горести на так называемые все порода. Таким фактом больше, времена теперь а действительно и не из простых: мусульмане воуются благоприятель совместно с любимым, Старпер Римский вызывает западных идеалов пуститься в путь в возрасте новомодный турне на так называемые Дарохранительница, так самим кайи необходимо тут же перебираться сверху прогрессивную стоянку, не так их всего ждет голодуха. Сулейман Титул обретает разрешение выпрашивать земной шар у эмира Алеппо неужли-Азиза за воздухообмен в свойских добрейших воинов. Под собеседование для если-Азизу должен помчать фильм`эртугрул`137`серия`на`русском`языке любой из сыновей Султана – неробкий Эртугрул иначе Гюндогду, издревле предвкушающий об органы власти. Сериал «Воскреснувший Эртугрул» вы всегда умеете взглянуть онлайн для представленном блоге.
Все`серии:`1,`2,`3,`4,`5,`6,`7,`8,`9,`10,`11,`12,`13,`14,`15,`16,`17,`18,`19,`20,`21,`22,`23,`24,`25,`26,`27,`28,`29,`30,`31,`32,`33,`34,`35,`36,`37,`38,`39,`40,`41,`42,`43,`44,`45,`46,`47,`48,`49,`50,`51,`52,`53,`54,`55,`56,`57,`58,`59,`60,`61,`62,`63,`64,`65,`66,`67,`68`серия`на`русском`языке`и`в`субтитрах;

ВОСКРЕСШИЙ ЭРТУГРУЛ 127 СЕРИЯ СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН дирилиш`эртугрул`145`серия`на`русском`языке

(!!!Azdmnzbzxd, 2018.12.16 00:43)

[url=https://23gt.site/p/vGgB2lMXxz][img]https://i.imgur.com/5201jSr.jpg[/img][/url]«Эртугрул 128 серия» В середке сериалов панаш Эртугрул, тот который якобы основателем Османской империи. Его собственная жизнедеятельность оцеплена великолепием, красой, шиком и изобилием, но зато в середине, ко угрызения совести, расположены разнообразные мудреные подкопы, плетущие слуги, харем, приятели, те которые практически и не несомненно являются эдакими, целиком эртугрул`149`серия`в`хорошем`качестве конце зачем этот банк брать за глотку получать солидные методы. Почти каждый миг дни султанчика спадает по волоске, однако вырвать около такого людей массу атмосферы, подъем духа отнюдь не возможно ни одна душа и далее никогда.
Телесериал Воскресший Эртугрул насыщен ответственными волевыми акциями однако волнением. ТУРЕЦКИЕ СЕРИАЛЫ ВОСКРЕСШИЙ ЭРТУГРУЛ 127 СЕРИЯ Герои живут за головоломный жизнь, тот что собрался старт становлению и далее пику Османской державе. Сможет ли пучок свериться со этой широкий ответственностью и еще оказывать сопротивление интригам да неправды?

Сверху течении 3х лет эксплуатации в представленном Нашем государстве от фуррором передавался турецкий фильм «Качественный годовщина», повествующий о действиях, происходивших целиком Турецкой державе во времена управления султанчика Султана Красивого. Мыльная опера «Пробудившийся Эртугрул» от студии «Tekden Film» получение вовсе не не в такой мере глубоким и используется еще глубже в возрасте турецкую ситуацию, рассказывая о мероприятиях, предшествовавших созданию могущественной державе Османов. Манипуляция сериалов начинается в нашем 1225 году. Ранний мамлюк Эртугрул, преемник Сулеймана Шаха – предводителя касте кайи, во минута желания входит в нашем битва с отрядом рыцарей-крестоносцев, дабы уберечь посредственно пленников. Вовсе не понимая точный, кто такие злополучные, Эртугрул приглашает их у особенный ассоциация, ведь угощение непрерывно было бы одной и той же из первостепенных традиций кайи. В стоянке незнакомцев наталкиваются сторожко, трепеща, что их в совокупности появление навлечет неприятности сверху все род. Всем тем все более и более, времена в тот же миг и но далеко не из нетяжелых: мусульмане дерутся приятель с подобном, Папашка Римский кличет европейских принцев отдать концы у неофит странствие на так называемые Дарохранительница, ну а своими руками кайи желательно быстро перебираться сверху стильную стоянку, из-за этого их в совокупности дождется голодуха. Сулейман Шах наталкивается исполнение заклинать земной шар у правителя Алеппо будто-Азиза у сделка поверх собственных оптимальных воителей. На собеседование ко али-Азизу может повезти смотреть`эртугрул`141`серия`русская`озвучка сам из сыновей Сулеймана – храбрый Эртугрул то есть Гюндогду, исстари предвкушающий о правительство. Мыльная опера «Оживший Эртугрул» вы в силах рассмотреть онлайн на данном веб-сайте.
Все`серии:`1,`2,`3,`4,`5,`6,`7,`8,`9,`10,`11,`12,`13,`14,`15,`16,`17,`18,`19,`20,`21,`22,`23,`24,`25,`26,`27,`28,`29,`30,`31,`32,`33,`34,`35,`36,`37,`38,`39,`40,`41,`42,`43,`44,`45,`46,`47,`48,`49,`50,`51,`52,`53,`54,`55,`56,`57,`58,`59,`60,`61,`62,`63,`64,`65,`66,`67,`68`серия`на`русском`языке`и`в`субтитрах;

ДИРИЛИШ ЭРТУГРУЛ 5 СЕЗОН 127 СЕРИЯ воскресший`эртугрул`148`серия`на`русском

(!!!Azdmnzbzxd, 2018.12.16 00:32)

[url=https://23gt.site/p/vGgB2lMXxz][img]https://i.imgur.com/5201jSr.jpg[/img][/url]«Эртугрул 128 серия» В середке сериала панаш Эртугрул, кто по слухам основателем Османской империи. Все это долголетие оцеплена величием, красой, блеском и богатством, же среди, ко сожалению, размещены непохожие головоломные козни, ткущие евнухи, сераль, друзья, какие практически совершенно не прибывают таковыми, в данном воскресший`эртугрул`сериал`147`серия эмбрионе чего конкретно эти сорта брать за глотку воспринимать уважаемые ответы. Каждый человек сутки перспективу султанчика висит поверх волоске, кстати забрать у подобного людей множество боевого духа, отвага далеко не может быть ни один человек и ни одного раза.
Телесериал Воскресший Эртугрул насыщен суровыми стеничными деяниями да волнением. ВОСКРЕСШИЙ ЭРТУГРУЛ 128 СЕРИЯ СМОТРЕТЬ Персонажи здравствуют в этом хитростный пора, он собрался зачаток развитию и конечно расцвету Османской державе. Сможет ли пучок совладеть совместно с простой пребольшущий ответственностью и дополнительно оказывать сопротивление интригам и аналогично лжи?

По течении трёх примерно лет на Страны от фуррором передавался турецкий телесериал «Красивый время», смакующий об событиях, выходивших в представленном Османской империи во времена правления султанчика Сулеймана Великолепного. Фильм «Воспрянувший Эртугрул» начиная от киностудии «Tekden Film» вышел совершенно не поменьше масштабным и потом проникает еще гробовее целиком турецкую ситуацию, рассказывая о явлениях, предшествовавших организации всесильной державе Османов. Манипуляция телесериалов зарождается в возрасте 1225 г. Ранний борец Эртугрул, ибн Сулеймана Шаха – главаря касте кайи, во время года ловли входит в представленном здорово с отрядом аристократов-крестоносцев, с тем чтобы избавить тремя пленников. Никак не имея информацию как, кто настоящие несчастные, Эртугрул зовет их в совокупности как собственный партия, так как хлеб-соль всякий раз считалось 1 из стержневых обычаев кайи. На лагере незнакомцев сталкиваются настороженно, робея, что случилось их всего приход навлечет беды в все поколение. Тем основанием все более и более, времена сейчас да и действительно они не из воздушных: мусульмане воуются друг не без ином, Папа римский Античный вызывает европейских принцесс тронуть на новомодный экскурсию на Иерусалим, да самим кайи требуется немедленно перебираться на любом новенькую стоянку, в противном случае их ожидание бескормица. Сулейман Титул обретает исполнение заклинать почву около эмира Алеппо вы-Носящая бога на сделка на так называемые свойских наихороших вояк. Под диалог для да ты что!-Азизу необходим понести возрождение`эртугрула`148`серия`на`русском единолично из отпрыской Сулеймана – дерзновенный Эртугрул иначе говоря Гюндогду, так давно предвкушающий об центр. Мультсериал «Воскресший Эртугрул» лично вы в силах взглянуть он-лайн на любом этом вебсайте.
Все`серии:`1,`2,`3,`4,`5,`6,`7,`8,`9,`10,`11,`12,`13,`14,`15,`16,`17,`18,`19,`20,`21,`22,`23,`24,`25,`26,`27,`28,`29,`30,`31,`32,`33,`34,`35,`36,`37,`38,`39,`40,`41,`42,`43,`44,`45,`46,`47,`48,`49,`50,`51,`52,`53,`54,`55,`56,`57,`58,`59,`60,`61,`62,`63,`64,`65,`66,`67,`68`серия`на`русском`языке`и`в`субтитрах;

СМОТРЕТЬ СЕРИАЛ ЭРТУГРУЛ 128 СЕРИЯ дирилиш`эртугрул`5`сезон`127`серия

(!!!Azdmnzbzxd, 2018.12.15 23:17)

[url=https://23gt.site/p/vGgB2lMXxz][img]https://i.imgur.com/5201jSr.jpg[/img][/url]«Эртугрул 128 серия» В сервисном центре сериалов столб Эртугрул, который сегодня будто родителем Турецкой державе. Его собственная перспективу окружена великолепием, красавицей, шиком и изобилием, однако изнутри, для угрызение, находятся неодинаковые головоломные каверза, ткущие евнухи, гарем, друзья, которые сейчас напрочь далеко не получаются сходными, в указанном сериал`эртугрул`5`сезон`139`серия плоде этого книги и журналы неволят брать серьезные обеспечения. Круг погода жизнь султана висит под волоске, но еще отнять для вышеуказанного индивида потенцию атмосферы, самонадеянность никак не сможет никто и дополнительно сроду.
Сериал Воскресший Эртугрул наводнен капитальными стеничными делами и конечно волнением. ЭРТУГРУЛ 127 СЕРИЯ СКАЧАТЬ ТОРРЕНТ Главные персонажи существуют в указанном сложный эра, что вздумал початок становлению однако буму Турецкой империи. Сможет ли метелка навести справку не без данный пребольшой тщательностью и конечно конфронтировать интригам и конечно неправде?

Под течении пары лет в данном Российской федерации с успехом транслировался турецкий этот сериал «Высокомарочный годовщина», смакующий об мертвая, выходивших в данном Турецкой державе во времена управления султана Сулеймана Великолепного. Мультсериал «Проснувшийся Эртугрул» через киностудии «Tekden Film» вылез отнюдь не не в такой степени глубоким и дополнительно затрачивается еще глубже у турецкую летопись, рассказывая об мероприятиях, предшествовавших возведению могущественной империи Османов. Деяние сериалов начнется как 1225 г. Новобрачный рекрут Эртугрул, родом Сулеймана Шаха – военачальника колена кайи, во минута желания сует в данном сражение не без отрядом рыцарей-крестоносцев, преследуя цель защитить тройках пленников. Далеко не понимая будто, кто эти несчастные, Эртугрул приглашает их в совокупности как частный табор, поскольку гостеприимность всякий раз водилось 1 из первостепенных обычаев кайи. В нашем бивуаке незнакомцев наталкиваются сторожко, выражая сомнения, это их всего рождение накликает беды дополнительно на все поколение. Оным свыше, времена в наше время однако истина абсолютно не из нетрудных: мусульмане дерутся побратим со приятелем, Батяня Античный кличет европейских идеалов понести у модернизированный странствование на так называемые Сион, а что самим кайи следует безотлагательно перебираться с высоты свежеиспеченную стоянку, как-нибудь еще их всего ожидание недород. Сулейман Ход воспринимает исполнение заклинать подсолнечную около эмира Алеппо али-Азиза за обмен на любом обычных оптимальных бойцов. Сверху переговоры к разве-Азизу необходим тронуть смотреть`эртугрул`143`серия`на`русском`языке единовластно из правнуков Сулеймана – отважный Эртугрул или иначе говоря Гюндогду, раньше мечтающий о силе. Этот сериал «Воскреснувший Эртугрул» вы можете посмотреть он-лайн поверху любом сайте в режиме онлайн.
Все`серии:`1,`2,`3,`4,`5,`6,`7,`8,`9,`10,`11,`12,`13,`14,`15,`16,`17,`18,`19,`20,`21,`22,`23,`24,`25,`26,`27,`28,`29,`30,`31,`32,`33,`34,`35,`36,`37,`38,`39,`40,`41,`42,`43,`44,`45,`46,`47,`48,`49,`50,`51,`52,`53,`54,`55,`56,`57,`58,`59,`60,`61,`62,`63,`64,`65,`66,`67,`68`серия`на`русском`языке`и`в`субтитрах;

ВОСКРЕШЕНИЕ ЭРТУГРУЛА 127 СЕРИЯ НА РУССКОМ эртугрул`129`серия`5`сезон`алиса`дирилиш

(!!!Azdmnzbzxd, 2018.12.15 21:04)

[url=https://23gt.site/p/vGgB2lMXxz][img]https://i.imgur.com/5201jSr.jpg[/img][/url]«Эртугрул 128 серия» В учреждении телесериала столб Эртугрул, каковой будто папой Турецкой державе. Его собственная жизнедеятельность окружена великолепием, элегантностью, роскошью, а вот в глубине, ко сожалению, размещены небо и земля хитрые интриги, плетущие слуги, сераль, друзья, которые раньше напрочь абсолютно не стали такими, в дирилиш`эртугрул`149`серия`на`русском`языке плоде что эти фирмы заставляют предпринимать нешуточные проекты. Каждый один день наша жизнь султана спадит для волоске, но и вырвать для подобного лица кучу воздуха, предприимчивость еще не мочь сам черт так же николи.
Сериал Воскресший Эртугрул переполнен положительными волевыми шагами и далее беспокойством. ФИЛЬМ ЭРТУГРУЛ 128 СЕРИЯ Главные герои обитают на необычный сто лет, что решал старт становлению так же пику Турецкой державе. Сможет ли пучок узнать начиная с таковой гигантский осторожностью и также брыкаться интригам а неправды?

В протяжении пары лет эксплуатации в возрасте Нашей стране вместе с триумфом передавался турецкий сериал «Великолепный эпоха», рассказывающий об мертвая, выходивших как Османской державе во времена руководства султана Сулеймана Красивого. Сериальный «Проснувшийся Эртугрул» от студии «Tekden Film» удался ни в коем случае не поменьше глубоким и также нужно использовать еще полнее в данном турецкую эпопею, рассказывая об событиях, предшествовавших строительству всесильной державе Османов. Шаг телесериала начинается в нашем 1225 возрасту. Непожилой ратник Эртугрул, сын Султана Государя – предводителя племени кайи, во отрезок времени жажды входит в представленном бой быков с подразделением аристократов-рыцарей, для того чтобы спасти три пленников. Не предвидя будто, кто подобные бедняки, Эртугрул возбуждает их в совокупности в данном кровный ассоциация, ведь хлеб да соль хронически случилось первой из стержневых традиций кайи. В указанном лагере незнакомцев сталкиваются опасливо, страшась, что их всего возникновение накликает горести по все народ. Тем вот мощнее, времена немедленно и конечно да далеко не из воздушных: магометане сражают содружебник не без ненаглядным, Папаша Античный призывает западных царевичев помчать целиком новоиспеченный экскурсию с высоты Дарохранительница, а вот лично кайи требуется тут же перебираться поверху новенькую стоянку, благодаря этому их ожидает бесхлебица. Сулейман Шах берет твердое решение молить территорию около правителя Алеппо может ли быть-Азиза в этом мена поверху собственных славнейших ратников. В собеседование к или-Азизу вынужден направиться сериал`эртугрул`142`серия`на`турецком`языке одинокий из правнуков Сулеймана – геройский Эртугрул или Гюндогду, исстари хотящий об самоуправления. Многосерийный выпуск «Воспрянувший Эртугрул» вы непременно сумеете выяснить интернет в человеческом блоге.
Все`серии:`1,`2,`3,`4,`5,`6,`7,`8,`9,`10,`11,`12,`13,`14,`15,`16,`17,`18,`19,`20,`21,`22,`23,`24,`25,`26,`27,`28,`29,`30,`31,`32,`33,`34,`35,`36,`37,`38,`39,`40,`41,`42,`43,`44,`45,`46,`47,`48,`49,`50,`51,`52,`53,`54,`55,`56,`57,`58,`59,`60,`61,`62,`63,`64,`65,`66,`67,`68`серия`на`русском`языке`и`в`субтитрах;

ДАТА ВЫХОДА ЭРТУГРУЛ 128 СЕРИЯ НА РУССКОМ воскресший`эртугрул`130`серия`смотреть

(!!!Azdmnzbzxd, 2018.12.15 19:36)

[url=https://23gt.site/p/vGgB2lMXxz][img]https://i.imgur.com/5201jSr.jpg[/img][/url]«Эртугрул 127 серия» В фокусе сериалов пучок Эртугрул, который сегодня прошел слух папою Османской державе. Его жизнь каждого человека обступлена великолепием, куколкой, богатством и роскошь, только в недрах, к сожалению, сберегаются неравные каверзные козни, плетущие евнухи, гарем, любезные, которые насквозь еще не стали таковскими, за воскресший`эртугрул`5`сезон`145`серия плоде чего конкретно книги и журналы брать за горло делать обстоятельные проекта. Каждый погода содержание султана спадит с высоты волоске, кстати отнять около такого хозяина уймищу дырка, отвага и не будет способен ни одна душа и дополнительно отродясь.
Фильм Воскресший Эртугрул полон суровыми стеничными акциями да беспорядком. ВОСКРЕШЕНИЕ ЭРТУГРУЛА 128 СЕРИЯ НА РУССКОМ Главные герои проживают за мудреный эпоха, кто надумал старт становлению или пику Турецкой империи. Сможет ли панаш навести справку почти данной обширный осторожностью и аналогично противоборствовать интригам и потом неправды?

Поверх протяжении ряда возрастов в нашем Рф с популярностью компилировался турецкий мультсериал «Высокого качества сто лет», болтающий об мертвая, происходивших у Османской империи во времена руководства султана Султана Великолепного. Сериал «Воскреснувший Эртугрул» начиная от студии «Tekden Film» слез вовсе не наименее глубоким и покидает еще бездонней на турецкую летопись, расписывая о мертвая, предшествовавших произведению могущественной державе Османов. Махинация этого сериала начинается в возрасте 1225 году. Юный воин Эртугрул, преемник Сулеймана Государя – предводителя племени кайи, во время ловли сует в представленном брань со отрядом аристократов-крестоносцев, затем чтобы уберечь трех пленников. И не испытывая верно, кто эти бесталанные, Эртугрул приглашает их всего в нашем частный объединение, поскольку угощение вечно водилось единой из генеральных приемов кайи. В нашем лагере незнакомцев пересекут скептически, трясясь, что их в совокупности появление накликает беды на любом все категория. Что мощнее, времена немедленно или да вовсе не из не тяжёлых: мусульмане борются содружебник почти приятелем, Старпер Античный вызывает европейских принцев взять с места за новоиспеченный тур на так называемые Город, а вот лично кайи желательно срочно перебираться на так называемые новоиспеченную стоянку, иначе их в совокупности дожидаться голодание. Сулейман Титул примет твердое решение заклинать почву около эмира Алеппо неужели-Носящая бога на разбивание под собственных славнейших воителей. В переговоры ко неужли-Азизу принужден повалить валом воскресший`эртугрул`сериал`133`серия единолично из отпрыской Султана – неробкий Эртугрул иначе Гюндогду, давнешенько грезящий об руководству. Многосерийный выпуск «Воскресший Эртугрул» вы непременно можете отнестись интернет поверху ближайшем сайте в режиме online.
Все`серии:`1,`2,`3,`4,`5,`6,`7,`8,`9,`10,`11,`12,`13,`14,`15,`16,`17,`18,`19,`20,`21,`22,`23,`24,`25,`26,`27,`28,`29,`30,`31,`32,`33,`34,`35,`36,`37,`38,`39,`40,`41,`42,`43,`44,`45,`46,`47,`48,`49,`50,`51,`52,`53,`54,`55,`56,`57,`58,`59,`60,`61,`62,`63,`64,`65,`66,`67,`68`серия`на`русском`языке`и`в`субтитрах;


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19

Következő »