Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A MAGYAR NÉPZENE és  ANNAK EREDETE

  "A magyar népdal - olvassuk Kodály Zoltánnál - az egész magyar lélek tükre, a magyar nyelvvel egyidős; a magyarság történelme során kialakult és az évszázados - évezredes - használatban csiszolódott népzenei hagyomány anyanyelvünkhöz hasonló érték. Benne mindannyian magunkra ismerhetünk, belőle mások is megismerhetnek bennünket".

A népzene olyan dallamokból tevődik össze, amelyeket sokan és sokáig énekeltek. Az, hogy a magyar népzene ma is eleven valóság annak köszönhető, hogy annyira más, mint Európa minden indoeurópai népének a zenéje, ezért az nem tudta megváltoztatni., hiszen a nyelvvel, a táncművészettel, a hiedelemvilággal, a mesevilággal és a viselkedési formáinkkal bennünk élt, hozzánk kötődött és ma is magyarságunk szerves részét alkotja. Népzenénk mindig szorosan kötődött népünk életéhez; annak feltárása nélkül nem kaphatunk teljes képet őseinkről.Attila lakomáján - erről Priszkosz rhétor tudósít - két énekes jött a terembe, hogy a nagyfejedelem előtt erényeit és győzelmeit maguk szerezte énekekben adják tudtul a világnak. Priszkosz megemlékezett a "fátyol alatt vonuló szkíta dalokat éneklő lányokról". A Kárpát-medence felé közeledő avarokról jegyezte fel a görög Theophylaktosz, hogy "vallásos énekekkel magasztalják az áldott anyaföldet"; ugyanő három csoportba osztotta az avarok muzsikáját: hősi énekekre (hümnoi), csatadalokra (paiones) és népi táncmuzsikára (aszmata). Leírása szerint dalaikat részben magányos énekesek - afféle pusztai rapszodoszok -, részben többen énekelték esténként a tábortűznél. Éneküket húros hangszerrel kísérték. A Nesztor-féle Krónika a 885-ös Kijevi hadjárattal kapcsolatban is említést tesz a magyarok énekeiről. Az ősmagyaroknál a regősök a harci cselekmények előtt hosszan és részletesen adták elő őseik harci erényeit és tetteit, hogy a harcosokat bátorítsák. Anonymus Gesta Hungarorumában olvassuk, hogy "a tekerőlantok, az édes szavú kobzok és sípok valamennyien megszólaltak és az énekesek is éneküket mind előadták". A Szent István idején hazánkba érkezett hittérítők tűzzel-vassal irtották az ősi a nem európai "lázadó dallamokat", még a halottas énekeket és a siratókat is. Ennek ellenére az Árpád-házi magyar királyok mindig ragaszkodtak ahhoz, hogy magyar zenészeik legyenek. Amig az európai udvarokban fellépő zenészeket igriceknek, joculátoroknak és spielmannoknak nevezték, a mi énekeseinket és zenészeinket síposoknak, kürtösöknek és gajdosoknak emlegetik. 1371 és 1400 között 271 hivatásos zenész és énekmondó működött az országban. 1458-ban Bartolomeo Maraschi pápai legátus jelentést küldött a pápának a magyar énekes kultúráról: "A királynak olyan énekkara van, hogy annál különbet nem láttam… Megszégyenülve kellett belátnom, hogy felülmúlnak minket". Mátyás király figyelmet szentelt arra, hogy udvarában "honi zenék is elhangozzanak". Az ősök és a hősök emlékét századokon át mondák, mesék és énekek segítségével tartotta fenn az emlékezés. A török idők után kialakult a históriás ének, a magyarság igazi zenéje azonban ott lappangott a nép ajkán.

 A XVIII. század közepéig senki nem foglalkozott a magyar népzene gyűjtésével, hiszen ami mindennapos, "természetes" volt, azzal nem foglalkoztak. A népzene a Monarchia számára a magyar nemzettudat megerősödését, az önkényuralommal való szembehelyezkedést és a nemzeti öntudat ébredését jelentette, így tudatosan nem foglalkoztak ezzel, annál is inkább, mivel zenei hagyományunk nem támasztotta alá a magyarság finnugor származásának teóriáját. Révai Miklós ugyan 1782-ben a pozsonyi Magyar Hírmondóban népdal-gyűjtési felhívást tett közzé, de ez süket fülekre talált - rossz korban keletkezett és túl korainak bizonyult. Virágh Benedek 1802-ben Kazinczyt kéri, hogy "egy-két strophát küldj nekem olyan parasztdalokból, melyet a csintalan szemérmetességű lyánkák, mikor fonnak dúdolnak", majd Pálóczi Horváth Ádám 1814-1815-ben közreadja "a nép száján forgó régi énekeket", munkája vegyesen tartalmazott nép- és műdalokat. Csokonai Vitéz Mihály már 450 oldalnyi magyar népdalt gyűjtött össze - gyűjteménye örökre elveszett. E gyűjtemények a dallammal nem igen törődtek, elsősorban a szövegeket jegyezték le. Kultsár István 1817-ben a Hasznos Mulatságok-ban újra szóvá teszi a "nemzeti dallok" gyűjtésének szükségességét; felhívása nyomán egyre több népéleti szokás és tájnyelvű írás, vers, itt-ott ének jelenik meg. Ekkor írják le először a "nép-dal" elnevezést, de a népzenetudomány - amennyiben erről egyáltalán beszélni lehet ekkor még az irodalomtudományhoz és a néprajztudományhoz kapcsolódott. Az első énekeskönyv, amely népdalokat is tartalmazott 1843-ban jelent meg Kecskeméti Csapó Dániel, majd 1846-ban Erdélyi János gyűjtésében. A XIX. század közepén jelentős szerepet játszott Liszt Ferenc a magyar népzene elterjesztésében, ő ugyanis gyakran a cigányok között gyűjtött dallamokat, de mivel a cigányságnak saját népzenéje nincs, többnyire a helyi népzenéket játsszák eltorzítva; Liszt Ferenc volt olyan zseniális, hogy a Magyar Rapszódiákban és pl. a Magyar Fantáziában "visszamagyarosította" az eltorzított magyar népzenét.

A cigányzene és a magyar népzene kapcsolatáról Bartók Béla 1923-ban a következőket írta: "A falusi cigány többnyire paraszti műsort játszik, népzenét népies stílusban". A cigányzenészek Magyarországon asszimilálódtak a magyar zenei hagyományokhoz és sajátjuknak érzik ezt a zenét; a cigányzenészek, mint szakmájuk nagy múltú képviselői a magyar népzene őrzésében és gyarapításában is elöljártak. Nem "hoztak", nem volt döntő beleszólásuk abba, hogy milyen legyen a magyar népzenei hagyomány, de legjobbjaik alkotó módon vettek részt a kivitelezésben. Az egyetlen zenei elem a bővített szekundos (leginkább fríg) hangsor, amit nekik szokás tulajdonítani, s aminek valóban leginkább ők voltak az ide-odaszállítói, nem eredendően cigány örökség; hozzánk - meglehet a cigányzenészek közvetítésével - feltehetően a török szórakoztató (kisvárosi) zenéből származik (Csajághy György). Liszt jól ismerte a magyar népzenét is, 1838-ban írta: "Szándékom, hogy nekivágok Magyarország legpusztább vidékeinek, egyedül, gyalogszerrel, útizsákkal hátamon". Sajnos e szándékát nem tudta soha megvalósítani.

Kölcsey Ferenc életének egy szakaszában a magyar népdalt akarta "megnemesíteni"; ekkor írta a következőket: "Nem nyilván van-e, hogy a való nemzeti költésnek csak nemzet kebelében lehet s kell szárnyra kelnie? Az idegen tűznél gyújtott fény a nemzetnek csak homály körül sugárzik". Az első nagyobb "Nép- és műdal-gyűjteményt" Bartalus István jelentette meg 7 kötetben 1873-1896 között. A székely táncokról és táncdallamokról a századfordulón maradandó munkát írt Seprődi János és Fabók Bertalan. A népdalok pontos és modern fonográffal történő rögzítését és lejegyzését Vikár Béla kezdte meg 1896-ban. A XX. században Szabolcsi Bence már egyértelműen hirdeti, hogy "nem lehet véletlen, hogy ötfokú hangrendszerünk és a vele kapcsolatos szerkezeti elv végigvonul a török-mongol zenekultúra egész családján és Kína belsejéig nyomon követhető… Ázsia ugyanúgy siratja el halottait, mint a somogyi és gyergyói szegénylegény. Itt nem lehet szó véletlen egyezésről, sem közös külső hatásról, hanem csak közös, azonos emlékekről, melyek az utolsó másfélezer év folyamán alig változtak, alig homályosultak el. Ezek a másfélezer éve egymástól eltévedt dallamok nem különböznek egymástól jobban, mint valamely népdal változata. A magyarság egy ősrégi ázsiai műveltség nyugatra vetett határtagja". Sárosi Bálint is fennen hirdeti: "Csak a népies hangszeren előadott, paraszténekektől származó zene érdekel bennünket. Kallós Zoltán a csángóföldi magyarság csodálatos zenevilágát menti meg az utókornak.

A magyar népzene gyűjtésével egyidőben a finnek is kezdik népdalaikat gyűjteni. Ilmari Krohn 1893-1933 között adja ki a finn népdalok gyűjteményét, amelyben megállapítja, hogy "a magyar és finn népzene közt párhuzam nem vonható, mert a finn zene diatonikus, s régi dallamaik közt is csak pentachordot találni". Yrjö Wichmann finn néprajzkutató és felesége 1906-ban hegyi cseremisz dalokat gyűjt, Robert Lach osztrák kutató a cseremisz, a mordvin, a csuvas és a tatár dallamokat dolgozza fel, V.M. Vasziljev pedig 311 cseremisz népdalt ad ki. Ez volt az a kor, amikor kutatóinkra ráerőltették a finnugrizmus tanát, így népzene-kutatóink is e népeknél keresgélték a magyar zene eredetét - eredmény nélkül. Zenekutatóink ebben a korban vergődtek a megélhetésük miatt rájuk erőltetett "kötelező ideológia" és a megismert valóság között, ezért többnyire nem foglaltak állást a magyar népzene eredete mellett.  

Bartók Béla és Kodály Zoltán a magyar népdalokról

Az ideológia szabta korlátokat csak igazán nagyvonalú és nagy tudású elmék tudták - merték - áthágni. Ilyen volt a XX. század két nagy magyar zenei óriása: Bartók Béla és Kodály Zoltán.

Bartók Bélának A magyar népdal című műve 1924-ben jelent meg 320 ősi magyar dallammal. "Mit adott a magyar szomszédainak és mit kapott tőlük - teszi fel a kérdést" Bartók Béla, majd így folytatja: Szomszédaink lényegesen nem befolyásolták sem a régi, sem a mai magyar dallamvilág kialakulását, sőt valamennyien többé vagy kevésbé hatása alá kerültek. Így esett, hogy régi, a keleti örökséghez tartozó dallamaink feltünedeznek a tót, a horvát és a román gyűjteményekben. Különös ellenállást mutat a magyar zenei néphagyomány a német dallamokkal szemben. Ennek oka kétségtelenül a hangsúly és a ritmusrendszer nagy különbözősége. "Ránk nézve a zenei néphagyomány sokkal többet jelent, mint a nyugati kultúrnépek közül azoknak, amelyek már századokkal ezelőtt magasrendű műzenét teremtettek. Nálunk a népzene felszívódott a műzenébe, ez a nemzeti hagyomány szerves folytatása… A hagyomány formái változhatnak, de lényege ugyanaz marad, amíg él a nép, amelynek lelkét kifejezi. S eljön az idő, amikor a művelt réteg a néptől átvett hagyományt új, művészi formába öntve újra átadhatja a nemzeti közösségnek, a nemzetté vált népnek". Bartók Béla 1936-os törökországi gyűjtőútja alkalmával Adnan Saygun török népzenekutatóval a kelet-törökországi yürük népcsoportnál 90-nél több népdalt gyűjtött. E gyűjtemény anyagát Magyarországon 1976-ban adták ki. Az előszóban ezeket olvassuk: "A rendelkezésemre álló anyag elegendő bizonyítékot enged meg a legközelebbi rokonságra, vagy ahogy mondanám, mindkét anyag azonosságára. Ez az azonosság megdönthetetlen bizonyítéka ezen dallamok korának, mely utat mutat a Kr.utáni VI-VII. századokba. Ebben az időben az anatóliai yürükök ősei valahol Európa és Ázsia határán, más török törzsek szomszédságában, a magyarok ősei pedig a Kaszpi- és a Fekete-tenger között éltek". A yürükök között járva Bartók így emlékezik meg: "Alig hittem a fülemnek: uramfia, hiszen ez mintha egy régi magyar dallamnak változata volna".

"Már a megkésett és félbemaradt gyűjtések eredménye is világosan mutatja, - olvassuk Kodály Zoltánnál, - hogy mélyebben éltünk még a népdalkultúrában, a magyar lélek ősi rétegéből még a XX. században is több az eleven valóság, mint valaha gondoltuk Kunyhókba szorul a magyar lélek ősrétegének minden maradványa… A parasztzene formailag a legtökéletesebb és legváltozatosabb. Kifejezőereje bámulatosan nagy, amellett teljesen mentes minden érzelgősségtől, minden fölösleges cikornyától; néha a primitívségig egyszerű, de sohasem együgyű. El sem képzelhetünk alkalmasabb kiindulópontot egy zenei reneszánszhoz; nem is lehet nagyszerűbb tanítómestere egy zeneszerzőnek, mint a parasztzenének ez a fajtája… Az őstörténet megvilágította a magyarság kialakulásának útját. Végigmehetünk ezen az úton: sem a magyarságnak, sem semmiféle népnek, amellyel a magyarság az V-XV. században érintkezett, nem maradt fenn egyetlen hangnyi egykorú írott zenei emléke. A magyar zene kialakulásának útja sem lehetett más, mint a nyelvé, a népé. Amerre járt, amint nőtt a nép, zenéje velejárt, ami hatott a nyelvre, hatott a zenéjére is… Egyedül finn a nép rendelkezik gazdag zenei gyűjteményekkel zenéje azonban annyira távol áll a magyartól, hogy eddig lényeges egyezéseket kimutatni nem sikerült… A magyar népzene minden jelenségét, aminek sem az európai, sem a körülálló népek zenéjével kapcsolata nincs, keleti eredetűnek kell tartanunk letörölhette az idő a magyarság arcáról a keleti vonásokat, lelke mélyén, ahol a zene forrása fakad, ott él még egy darab őskelet… A magyarság ma legszélső idehajló ága a nagy ázsiai zenekultúra évezredes fájának, mely Kínától Közép-Ázsián át a Fekete-tengerig lakó különböző népek lelkében gyökerezik" (Kodály Zoltán).

A két nagy magyar zenei óriásról szokták mondani, hogy Bartók Béla az ázsiai magyarság örökét őrzi, Kodály Zoltán pedig az európaivá lett magyarság arcát ábrázolja.

A kínai, az ujgur és a jugar zenéről

Kína egyik legősibb művészetének tartják a zenét, melynek időtlen idők óta szigorúan szabályozott és tudományosan megalapozott rendszere volt. A zeneművészet Kínában régtől fogva szoros kapcsolatban volt a filozófiai tanításokkal és a vallásos képzetekkel. Az ókori kínai filozófia szerint a zene a Mennyek ajándéka, alapelvei a világmindenség törvényeiből adódnak és rendkívüli erővel képes hatni az emberekre. A kínai tudósok már ezer évvel időszámításunkat megelőzően ismerték a kvintkört; a feljegyzések azt mutatják, hogy több ezer esztendőn keresztül a kínai népi, udvari és egyházi zene alapvető hangsora ötfokú volt és ma is az. A pentatónia a kínai zene legjellegzetesebb tulajdonsága. A 12 kromatikus félhangból álló "lü-rendszer" ugyan minden kínai zeneszerszám hangskáláját meghatározza, de a népi hagyomány, a népzene a pentatónia kialakulásához vezetett. A kromatikus hangsor nem minden hangja egyenértékű; az egyes hangok kiválasztódása vezetett a pentaton rendszer kialakulásához. A kínai nyelvben a zene és a beszéd szoros kapcsolatot mutat. A szótag intonálása a kínai nyelvben a beszédnek elválaszthatatlan része, melynek értelemmeghatározó jelentősége van és megköveteli a megfelelő írásbeli jelölést is, szemben az európai nyelvekkel, ahol az intonációnak csupán emocionális jelentősége van. A kínai zene alapjának tekinthető pentaton hangsoron kívül néhány népdalban a hétfokú skála is megjelenik. A kínai, de a török dalok döntő hányada egyszólamú. A kínai muzsika heterofon, melyre jellemzőek a kvart és kvint párhuzamok. E párhuzamokat az ujgur zenében is fellelhetjük, mert ez az a többszólamúság, amelyet a pentaton még "elbír". A kínai zenének a türk-jugar hasonlóság mellett megvan a párhuzama a magyar ereszkedő kvintváltó dallamokkal. A régebben finnugor nézeteket valló Vikár László 1955-ös kínai útja után a következőket írta: "A kínaiaknál sok olyan dallamot találtunk, amelynek a magyar dallamokkal való rokonsága kétségtelen". Szabolcsi Bence, aki a tudomány tisztaságáért emelt szót az Akadémia finnugristáikkal szemben 1954-ben számos kínai gyűjteményt végigtanulmányozva így fogalmaz: "A régi magyarság vagy valamelyik összetevője hozhatta magával a mi énekkultúránkat Belső-Ázsiából. A stílus kohóját ott kereshetjük valahol a Szaján vidékén és az ordoszi sztyeppék és a Kínai Nagy Fal vonulata között… a magyarság döntő népeleme belső-ázsiai jellegű". Vavrinecz Béla szerint "Kodály halálával e szépen haladó zenekutatás megtorpant. A mai kutatók megelégednek a hamis finnugor rokonság emlegetésével".

Az ujgurok énekeiről már Stein Aurél a XX. század elején is megemlékezett írván, hogy "dalaik számomra igen dallamosnak hangzottak, és gyakran emlékeztettek azokra a dallamokra, amelyeket régen hallottam a magyarországi országutakon és folyókon". Du Yaxiong kínai zenekutató a ma Kína területéhez tartozó ujgur- és jugarok lakta területen végezte zenei kutatásait 1982-ben, melyeket a következőkben összegezte: "A yugurok és magyarok népdalai között sok a közös vonása. Nemcsak pentaton, hanem ereszkedő dallamú, hangsúlytalanul végződő, kvintváltós mindkettő. Azonosak a visszatérő dallamok zenei komponálásai is. A jugarok őrzik régi dallamaikat; ezek összecsengenek a Bartók és Kodály által gyűjtött ősi magyar zenével… a hunutód jugarok dallamvilága és a magyar zene ősrétege közös tőről fakad… a hun népdalok a magyar népdalok fontos forrásainak egyikét képezik". A Magyarországon Zeneakadémiát végző és magyar népzene-stúdiumot Kodály Zoltánnál hallgatott kínai Zhang Rei a Kína területén élő török nyelvű nemzetiségek között dolgozott és a kínai Zenetudomány 1985/2-es számában a következőket írta: "Amennyiben a jogur népdalokat összevetjük a magyar népdalokkal, hasonlóságokat fedezünk fel hangnemben, szerkezetben és ritmusban. Az ottani és a velük összehasonlított magyar népdalok egy és ugyanazon dallamúak; olyan egyformák, hogy alig fedezhetünk fel különbséget köztük, még akkor sem, ha az egyes dallamszerkezetet felcserélnénk… Végtelen zenei értékek rejlenek még az elszórt jugar tanyavilágban és a hegyi legelőkön, de aligha lesz ember, akinek lesz ereje oda kijutni dacolva a természeti és emberi körülmények, a munkát nem egyszer lehetetlenné tevő fordulataival". Az ő útmutatásai nyomán indult ki a jugarok lakta Katanszuba Kiszely István és Cey-Bert Gyula, akik több ízben a '80-as években jelentős zenei anyagot gyűjtöttek, majd Kodály Sarolta és Kovács Imre költségén Magyarországra hozták az utolsó jugar énekesnőt, Yinxindzsíszt, akinek énekeit az MTA Zenetudományi Intézetben rögzítették. Az általa énekelt 73 jugar népdal, majd a 32 ballada szinte az egész magyar népzenevilágot "lefedi". Az anyagot tudományosan Csajághy György dolgozta fel. Az "ordoszi mongolok" zenéjét Lü Hongjiu összegezte, írván, hogy az ordoszi népzene sajátos hun gyökerekkel rendelkezik. A mongolok pentaton zenéje "törökös irányba" mutat, dallamaik ereszkedő dallamvonalúak és gyakran parlando ritmusúak.

A jugar és a magyar népdalok "ősrétege" között Csajághy György a következő egyezéseket mutatta ki: - a (szekond-, kvart- és kvint-) pentaton dallamok körén belül a dallamtípusok azonos ("ótörök") csoportba tartoznak; - a jugar és magyar dallamok többsége moll jellegű; - hasonló az ereszkedő-kvintváltó dallamszerkezet; - időnként meglepőek a hasonló díszítések; - mindkét dallamvilágban meghatározó a páros (2/4, 4/4) ütem; - mindkét népzenére jellemző az éles és a nyújtott ritmus, gyakori ezeknek a torlódása. A magyar népzenéből jól ismert szinkópa a jugaroknál is gyakori; - a dallamvégződés mindkét dallamvilágban hangsúlytalan, a főhangsúly az ütem első hangjára esik; - összefüggés állhat fenn a jugar népdalok 7-8 szótagszáma és a magyar "kétütemű ősi nyolcas" verselési módozat között; - hasonlóak a lakodalmas és más népdalokhoz kötött szokások, tréfás rigmusok, csúfolódó szövegek; - a dallami hasonlóság még a nem értő hallgató számára is megdöbbentő. Ezt a zeneelméleti elemzések is alátámasztják.Milyen a magyar népzene?

Mielőtt a magyar népzene sajátosságaira térnénk tisztázni kell a tényt, hogy a finn népzenét meghatározó hétfokúság a svéd valamint más germán, szláv stb. európai zenékhez áll közel. Ez a jelenség nem magyarázható azzal, hogy "sok külső hatás érte" a finnugor zenét, hiszen a magyarságot ennél lényegesen több hatás érte, mégis tisztán meg tudta őrizni ősi zenevilágát. "Kimondottan finnugor zene nincs - olvassuk Vikár Lászlónál - de minden finnugor nyelvű népnek van saját zenei hagyománya". A finn népzene régi dallamvilágára jellemzőek a szűk hangterjedelmű énekek, amelyek Európában és a világon máshol is előfordulnak. Ezzel szemben a magyar - türk - zenének van ősrétege, - a pentatónia, az archaikus diatonika modális dallamvilága stb. - amely különböző változatban a mai napig megmaradt.

- A magyar népdalok főbb stílusai (Csajághy György nyomán)

I. A régi stílusú népdalok a magyar zene ősrétegébe tartoznak. Az "régi stílusú" ősréteg meghatározó részét az ötfokú, pentaton hangsorra épülő népdalok képezik. A magyar népdalokra jellemző tiszta ötfokú dallamok túlnyomórészt moll jellegűek, nem tartalmaznak kis szekund "félhang" lépéseket. Az ebbe a körbe tartozó magyar népdalok jelentős hányada kvintváltó, azaz a népdal második fele öt hanggal lejjebb ismétlődik. A dallam tehát egyben felülről lefelé "ereszkedő" kvintváltó. Ez a kvintváltás is kétféle lehet: ha a dallam hangról-hangra megismétlődik öt hanggal lejjebb, akkor reális kvintváltás fordul elő; ekkor a népdal két rendszerű. Ha a dallam a kvintváltás során nem követi tökéletesen az eredeti melódiát, ez esetben a kvintváltás tonális, és a dallam egy rendszerű. E dallamok többségére a parlando rubato előadásmód a jellemző. A magyar "kétütemű ősi nyolcas" verselési mód a türk népek dalainak szótagszámához nemcsak, hogy közel áll, de azokkal megegyezik. A jugarok négysoros dallamai is 7-8 szótagúak. A régi stílusú népdalok nemcsak kvinváltóak lehetnek, hanem vannak köztük ereszkedő, vagy éppen emelkedő mozgást mutató dallam is. Az ilyen ereszkedő dallamok közt előfordul egy-két ütem- vagy dallamtöredék, melyben a kvintváltás nyomai felfedezhetők. E dallamok - az európai vagy más dallamvilág hatására - gyakran tartalmaznak e hangsortól eltérő, általában hangsúlytalan idegen színező (pien) hangokat.

Az ereszkedő régi stílushoz a szűk hangterjedelmű dalok világa is hozzátartozik; ezek között a pentachord és a hexachord hangsorúak a gyakoribbak. Ilyenek a (kis- és nagy) siratók és a regösénekek. A sirató tökéletes recitatív, nincs lépéssel mérhető ritmusa, a nyugvópontok közti részek nem egyenlők, a dallamfrázisok ismétlése szabálytalan, ütemekbe nem osztható. Ősi siratóink szólisztikus recitativók voltak; igazán siratni ma is csak egyedül lehet. Ezt a műfajt a félhivatásos siratók vitték tovább, a műfajban a lényeg a szövegen van, a zene csak afféle hordozóanyagot kínál. Az ősi magyar siratók 2-3000 évesek, olyan archaikus formák, melyet a magyarság ázsiai őshazájából hozott.

II. Az új típusú népdalok túlnyomórészt a hétfokú dúr és moll hangsorokra épülnek, de a moll dallam előfordulása a meghatározó. Néha ez pentatonnal keveredik, illetve abból alakult ki. Ha lehántjuk a pien-hangokat, vagy a felső-alsó váltóhangokat, megkapjuk a valamikori pentaton dallamszerkezetet. A régi- és az új stílusú magyar népdalok egymásnak szerves folytatásai. Az új stílus zömében is megtalálható a kvintváltás, de ez sokszor alulról fölfelé következik be ("kupolás kvintszerkezet"). Az új stílusú népdalok szótagszáma a legkülönbözőbb megosztást mutatja.

- A magyar népdal stílusjegyei.

1. Egyszólamúság. (unisono) éneklés, amely minden ázsiai népre jellemző.

2. Pszalmodizáló ("zsoltározó" vagy "beszédszerű") recitálás a belső-ázsiai népekre jellemző és egyaránt előfordul a régebbi és az újabb dallamoknál, a pentaton- és a nem pentaton keverékdallamokban, a siratókban és más népdalokban is.

3.Jellegzetes ritmusképletek, mint az éles ritmus, amely a török - és a magyar - nyelv sajátosságából adódik. Ilyen pl. a hosszabb kezdőhang. A nyújtott ritmus az éles ritmus fordítottja; jellemző a török népek zenéjére. A szinkópa olyan három tagú török - és magyar - szavaknak dallami kivetődése, ahol az első és a harmadik szótag rövid, de a második hosszú ("kanális", "búbánat", "diófa" stb.). A török és magyar zenevilágban ezek a nyelvi eredetű ritmusok e népek közötti kapcsolatot tükrözi.

4. Néhány általános keleti stílusjegy: a tempó és előadásmódban a rubato (szabadon) és a parlando (elbeszélve). Az elbeszélve előadott magyar népdalok az ősi belső-ázsiai előadásmódnak a továbbélését tükrözik. A keleti dallamokra jellemző a díszítő hangok alkalmazása, amely lehet előke vagy paránytrilla. A glissando (csúszkálás) a kis szekund hangköznél kisebb távolságokon alapuló folyamatos mozgás, amely bizonyos távolságra levő zenei hangok között jön létre és különleges hangzást eredményez. Ez ázsiai szokás; Európában inkább a kromatikus futamokat használják.

5. Szűk hangterjedelmű dallamvilág a magyar népzene ősi rétegét képezi, e dallamok hangkészlete 2-6 hang. Ez lehet: bichord, amely két nagy szekund terjedelmű dallam; ha e két hang nem szomszédos egymással, azt bitonnak nevezzük. A Trichord dallam hangjai általában nagy szekund távolságra állnak egymástól; ha nem egymás utáni hangokon történik az ének, ezt tritonnak nevezzük. A tetrachord hangsor olyan négy egymás utáni hangból áll, melyek szekundlépésekkel követik egymást; ha e hangok nemcsak szekond távolságra vannak, azt tetratonnak nevezzük. A pentachord hangsor szekundlépésekkel építkezik és öt egymást követő hangból áll; az ilyen hangsor kozmopolita, nem jellemzi a magyar népdalkincset. A hexachord az ősi magyar szokásdallamok hangsora. Ez olyan hat tagból álló hangsor, amelyben a hangok szekundlépésekkel követik egymást. A magyar gyermekdalok mellett ősi regősénekeink is ebbe a kategóriába tartoznak. A magyar regősénekek ősiségét a dallamokhoz tartozó szövegek is mutatják; ezek lehetnek "bőségvarázsló-", "igéző-", "legényt-leányt összeregélő-" mondókák. E regősénekekben feltűnik a csodaszarvas, "mintha a régi pogányság levegője áradna belőle, s mégis tele van keresztény elemekkel" - írja Kerényi György.

6. A már említett pentatonia, mint zenei kifejezés, illetve szóösszetétel ötfokúságot jelent; a különböző szűk hangterjedelmű hangsorok, illetve a kevés hangkészletű dallamelemek továbbfejlődéséből jött létre. Az általánosan ismert (anhemiton) pentaton hangsor nélkülözi a félhang (kis szekund) lépéseket. A pentatónia létrejöttének területén a különböző módon kifejlődött dallamvilág egy-egy hangsor típusára épülő melódiái alkalmazkodtak a különböző népek lelkivilágához, vérmérsékletéhez, beszédritmusához, s az ebből fakadó dallamalkotó készség olyan megjelenési formákat őrzött meg, melyek egy-egy népre vagy kultúrára jellemző dallamvilágot tükröznek. Az igazi" pentatónia hazája Belső-Ázsia, kialakulásának ideje: Kr.e. 2700. A kínai hagyomány szerint ilyenre hangolták a "sárga uralkodó harangjait". A magyar népzene ősrétegének meghatározó részét alkotó pentaton dallamok eredete Belső-Ázsiáig követhető, s szervesen összefügg a magyarság őstörténetével, lelkivilágával és életfilozófiájával. "Az ötfokúság a magyar lélek ősi, ösztönös zenei kifejezésmódja. Ezért nem tudta eltörölni európai hatás, beolvadás, vérkeveredés, s az újabb, többé-kevésbé idegen hatásokat magába fogadó műdal befolyása" (Kodály Zoltán).

Az ősi kínai zenetudomány négyféle pentatont különböztet meg: a kínai- (han), a mongol-, a tibeti- és a türk (ótörök) pentatont. A magyarok zenevilága ez utóbbihoz tartozik. Ez az egész hangú (anhemiton) pentatónia további három típusra oszlik: a. "Terc"-pentatonra, ahol a hangsor fő hangjai terc távolságra helyezkednek el egymástól. A gyakrabban használt fő-hangokhoz társulnak azok a hangok, amely ötfokúvá egészítik ki a dallamot, illetve a hangsort; b. A "Szekund"-pentaton fő hangjai nagy szekund távolságra követik egymást (dó, re, mi), amelyet alul és felül a "szó" és a "lá" hangok egészítenek ki pentatonná. Az ilyen dallamok belső-ázsiai eredetűek. c. "Kvart- és kvint-" pentaton Ázsia füves pusztáin keletkezett; a magyar népzene számára igen fontos és leggyakoribb. Ez a "tiszta kvart" vagy "tiszta kvint" (la-re-mi, re-szó-lá, szó-dó-re). A skála fő hangjai kvart vagy kvint távolságra helyezkednek el.

A magyar népzene stílusai

I. Dunántúl. 1. Szlavónia huzamosan elszigetelt terület, mely a török hódítás idején sok zenei anyagot vett át a magyaroktól. Az új stílus szinte el sem jutott ide; 2. Dél-Dunántúl gazdag ének-hagyományú terület, itt él legerősebben a kvintváltó dallamstílus. A gazdasági cselédek zenevilágunk legősibb rétegeit őrizték meg; 3. Észak-Dunántúl polgárosult parasztsága az új stílust és a népies műdalt kedveli, de sok ősi dudanóta és regölési formát megőrzött; 4. Dunazug és Csallóköz területéről sok dudanóta és balladatöredék származik. Manapság leginkább az új stílusú népdalokat kedvelik.

II. Északi sáv. 1. Zobor-vidéknek a hegyek közé zárt falvak népei ősi magyar zenei hagyománnyal rendelkeznek; lakodalmasaik a lakodalom gazdag ritmusvilágához kapcsolódik; 2. Palóc vidék hagyományőrző terület, de délről, az Alföld felöli zenei hatásnak volt kitéve. Nagy dallambőség és sok megőrzött dudanóta jellemzi e területet.

III. Alföld. 1. Közép-alföld területén legelterjedtebb az új zenei énekstílus, de a pásztorok világából ősi dallamok is kerültek elő; 2. Felső-Tiszavidék Magyarország egyik legarchaikusabb zenéjét őrző területe. Különösen a tánccal kapcsolatos zenét őrizték meg.

IV. Erdély. 1. Kalotaszeg Erdély legpolgárosultabb, legkevésbé hagyományőrző vidéke; 2. Mezőség sajátossága a "Jaj-nóták" és az aszimmetrikus kíséretritmus. Az új stílusú dallamok itt "visszaarchaizálódtak". 3. Székelység körében az ősi balladák mellett sok tiszta ősi pentaton dallamot őriztek meg. Hosszú ideig Csík és Udvarhely képviselte a magyarság zenei hagyományának leggazdagabb és legrégiesebb fokát; 4. Bukovina lakosai ragaszkodnak legszívósabban ősi hagyományaikhoz. Énekeskönyveik sehol máshol nem található dallamokat őriztek meg.

V. Gyimes és Moldova. 1. Gyimes elszigeteltségében élő gyimesiek a legrégiesebb magyar népzene hordozói. Nagy számban őriznek négyfokú, sőt kétféle háromfokú dallamokat. Az egykori gazdag székely díszítésmód ma leginkább a gyímesiek és moldovaiak énekeiben él tovább; 2. Moldova Gyimessel együtt a ma elérhető legrégiesebb magyar népzenei hagyomány területe. Legjellemzőbb sajátossága az alacsony járású ötfokú dalok és a négyfokúak nagy száma valamint a gazdag díszítés. Az elszigeteltség következtében a közmagyar daloknak itt legnagyobb a változatossága és díszítése. Új stílusú dal még elvétve sem jelenik meg, viszont újabban egyre gyakoribb a román hatás.

A magyar népdalok formái

A magyar népdalok szövegeire a sokszínűség a jellemző. A magyar népdalvilág a világon a legváltozatosabb. A hagyomány számos változatban, sokféle szöveggel őriz egy-egy dallamot. Népdalaink a régi paraszti világ szokásait, hitvilágát, szerelmeit, örömeit és bánatát örökítik meg. Tematikailag a következő népdalokat különböztetjük meg:

- Ráolvasások és imák az egyéni élet befolyásolásának és a szómágiáknak az eszközei. A múlt és a jelen tiltott gyakorlata keveredik bennük az elismerttel. Ezek az énekek ősi praktikákból táplálkoznak, a magyar néphit és ősi népi vallásosságára világítanak rá. A szómágia egykor az élet minden területére kiterjedt és minden társadalmi réteg élt vele. Az agrármágiára utaló szövegek a különböző ünnepi szokások jókívánságaivá, köszöntő formuláivá vagy gyermekmondókáivá váltak.

- Ünnepi dalok, rítusénekek, köszöntők és rigmusok a naptári év jeles napjait, a szertartásokat éneklik meg. Ezekben a szövegekben sajátos egységeket alkotnak a kereszténység előtti mágikus magyar elképzelések. Az ünnepi énekek, jókívánságok jelentős része a termékenységvarázslás, amelyet összekapcsolnak a betegség- és bajelhárítással.

- Munkadalok létezéséről a Szent Gellért legenda tudósít. A legenda előadja, hogy Gellért püspök a királyhoz utaztában éjszakai szállásán egy malomkövet forgató asszony énekét hallotta. A munka ritmusával összecsengő dalt a "magyarok szimfóniájának" nevezte.

- Siratóénekek (siratók) a legősibb ősmagyar műfaj képviselői. A halállal, a gyásszal, a magáramaradottsággal szembenéző ember érzelmi megnyilvánulása. A siratás szokására utaló magyar történelmi adatok azt mutatják, hogy a tisztességes temetés és elsiratás minden rendű és rangú embernek kijár. "A halottsirató az őskorba nyúlik vissza. A siratás az asszonyok dolga. A sirató zenei műfaji jelentősége nálunk az, hogy ez az egyetlen példája a prózai recitáló éneknek és szinte egyedüli tere a rögtönzésnek" (Kodály Zoltán). A siratásra az emberi élet nagy fordulópontjain kerül sor: a lakodalomban a menyasszonyt siratják, a bevonuláskor az idegenbe szakadó katonafiát siratja az édesanya, haláleset alkalmával pedig az elhunytat kell elsiratni. Siratóénekeink sok ősi, belső-ázsiai elemet tartalmaznak. A siratóénekeken belül megkülönböztetjük az ősi, régi stílusú siratókat és recitáló siratóénekeket.

- Párosítók olyan leányt és legényt neveznek meg, akikről a falu tudja, vagy segíti, hogy szerelmi viszonyban állnak egymással. A párosítók szövegei sablonosak, ebbe egyszerűen belehelyezik az illető leány és legény nevét.

 - Szerelmi dalok a magyar népdalok legnépesebb csoportja, amely a legrégiesebb, legszebb költői alkotások és dalok gyűjteménye. Előadásuk nem kötődik meghatározott alkalmakhoz. Virágos, madaras szerelmi jelképekkel él, természeti képei metaforikusak. Szerelmi népdalaink nagyobb része a bánatos, a be nem teljesült szerelemről, a kényszerű elválásról szól.

- Lakodalmi énekek, dalok és vőfélyrigmusok. Az esküvő, mint az emberi élet egyik fordulópontja, valóságos gyűjtőmedencéje a különböző eredetű, műfajú és témájú népdaloknak. A házasságkötés és az azt megelőző legény- és leánybúcsú, majd a lakodalmi mulatság alkalmával "terítékre került" egy-egy falu dalkincsének szinte teljes skálája: az archaikus termékenységvarázsló képeket őrző párosító daloktól a trágárnak tűnő mulatónótákon át a tréfás csúfolókig, a szertartásos búcsúdalokig és a menyasszonysiratókig. A parasztlakodalom középpontjában a menyasszony és a termékenység áll.

- Táncdalok és dudanóták a XX. század elejéig elmaradhatatlan kellékei voltak a táncos mulatságoknak. A dudanóták tréfásak, teli vannak kétértelmű utalásokkal és trágárságokkal.

- Bordalok és mulatónóták témája általában a bor, a mámor és az ivás dicsérete. Ezeket a dalokat falun szinte kizárólag a férfiak énekelték.

- Tréfás és csúfoló dalok, mondókák társas összejöveteleken elhangzó ironikus versek és rigmusok. A kicsúfolt témák: a részeges férfiak és nők, a málészájú legények, a lusta és piszkos háziasszonyok, a férjhez menni kívánó vénlányok, az álszent papok és a korrupt falusi tisztségviselők.

- Parasztdalok és keservek szerelmi csalódásokat, foglalkozással járó panaszokat, sérelmeket, általában az emberi élet keserveit fogalmazzák meg.

- Bujdosóénekek, vándordalokban a szülőföldhöz való ragaszkodás és a honvágy jelenik meg. A hosszabb dalok hangja balladás; érzelemkifejező líra és epikus elbeszélés keveredik bennük.

- Történeti énekek és katonadalok a magyar népdalok három legnagyobb tematikus csoportjának egyike. Témájuk szerint lehetnek toborzók, sorozási nóták, katonakísérők- és siratók, kaszárnyadalok, menetdalok, csatadalok, leszerelődalok és hadifogolynóták.

- '48-as dalok a szabadságharc kiemelkedő eseményeit és személyiségeit éneklik meg. Legnépszerűbb csoportja a Kossuth-dalok. A felszabadított magyar jobbágy ekkor vált a nemzet egyenjogú tagjává és kész volt életét adni a nemzet függetlenségéért.

- Pásztordalok sokat elárulnak a pusztai emberek élet- és gondolkozásmódjáról, érzelemvilágából.

- Betyárdalok a XIX. századi magyar népköltészet jellegzetes alkotásai, melyek nem a valóságot tükrözik.

- Rabénekek a börtönben szenvedő ember körülményeit, szabadságvágyát és reményeit szólaltatják meg.

- Szolga- és béresdalok hangjuk panaszos, gúnyos, olykor lázadó.

- Arató- és summásdalok a mezei munkásság dalai

- Táltosénekek meglétét már az 1061-es pogánylázadással kapcsolatban említik. A regölés a táltosénekek leszármazottai.

- Hősi énekeknek nem volt állandó szövegük. A magyar hősi énekek formai, stiláris verselési jellegzetességeire csak következtethetünk a krónikák, a folklór és az összehasonlító anyagok segítségével. Az Ómagyar Mária-siralomban is ezek térnek vissza.

A honfoglalás kori magyar epika. A források szerint a regősök hősi énekeinek tárgyai a totemisztikus eredetmondák, melyek közül csak az Álmos-mondát, a csodaszarvas-mondát, a Fehérló-mondát és az Emese-álmát ismerjük.

Kiszely István: A magyar nép őstörténete

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

ШКОЛА 9 серия `школа`выпускной`1+1`дата`выхода`5`серий

(!!!Azdmnzbzxd, 2019.03.13 05:08)

[url=http://44v.am9s.info/j/D6k][img]https://i.imgur.com/Bxgt6mE.jpg[/img][/url]


В данном продолжении сериала "Школа. Выпускной" едва является определено, кто вместе с кем наступит поверху выходной, совсем как создастся предопределение любимцев наблюдателей в результате фатального пожара и поэтому светит ли подростковый встретить говор с родными родителями перед своим довольно составным выбором юнышеской жизнедеятельности – поступлением в представленном учреждение.На телесериале полно заботы уделяется злободневным темам школьников, от которыми эти встречают во время суток отроческого ступени: тошнота ровесников, непонимание в возрасте семейству, взятки учителям и потом подкоп.

#Школа — украинский телесериал об животе сегодняшней школы, молодых людей, их всего взгляды вместе с гуру и далее опекунами.Двое юных наставников на беду входят поверх намечаемую работу в нашем единой из украинских школ. Эффективная коммерция-госпожа Екатерина вульгарна делать целиком студию педагогом экономики, с тем чтобы поправить касательства из дочуркой. Тогда она видится со новеньким педагогом иностранного языка слога Алексом, и данное завязка изменяет их всего жизнедеятельность, поскольку книги и журналы когда-то ни в коем случае не имелись гуру. Стиль в целях всех них становится испытанием. Книги и журналы или целиком школе работат так же, наподобие делали за среднею жизни. Ну а оплошно скропанный расписание нравоучения или иначе говоря пустой своевременно ученический книга может быть в этом самой разной пора стать резоном освобожденья.
Все,.,серии:,.,1,,.,2,,.,3,,.,4,,.,5,,.,6,,.,7,,.,8,,.,9,,.,10,,.,11,,.,12,,.,13,,.,14,,.,15,,.,16,,.,17,,.,18,,.,19,,.,20,,.,21,,.,22,,.,23,,.,24,,.,25,,.,26,,.,27,,.,28,,.,29,,.,30,,.,31,,.,32,,.,33,,.,34,,.,35,,.,36,,.,37,,.,38,,.,39,,.,40,,.,41,,.,42,,.,43,,.,44,,.,45,,.,46,,.,47,,.,48,,.,49,,.,50,,.,51,,.,52,,.,53,,.,54,,.,55,,.,56,,.,57,,.,58,,.,59,,.,60,,.,61,,.,62,,.,63,,.,64,,.,65,,.,66,,.,67,,.,68,.,серия,.,на,.,русском,.,языке,.,и,.,в,.,субтитрах;

ШКОЛА 3 серия `Школа`Выпускной`13`серия

(!!!Azdmnzbzxd, 2019.03.12 16:20)

[url=http://44v.am9s.info/j/D6k][img]https://i.imgur.com/Bxgt6mE.jpg[/img][/url]


Целиком расширении этого сериала "Школа. Выпускной" напоследках сделается несомненно, кто от кем прибудет на любом шлаковыпускной, насколько уложится грядущее любимцев созерцателей после фатального пожара и конечно получиться ли школьникам увидеть язычок с собственными опекунами накануне весьма сложным вариантом юнышеской бытия – прибытием в нашем госуниверситет.В телесериале горы заботы выделено действующим проблемам школьников, совместно с какими-либо все они спихиваются во промежуток времени отроческого века: преследование сверстников, недопонимание целиком квартире, взятки преподавателям и еще происки.

#Школа — украинский сериал об бытия современной учебного заведения, молодых людей, их всего взаимоотношения вместе с гуру а родителями.Согласно новобрачных учителей как раз попадать на глаза поверху место работы в данном одной из украинских школ. Райская дело-леди Катёна сделать ход сотрудничать у студию педагогом экономики, преследуя цель уладить никакого отношения не без дочерью. Эта процедура есть вместе с сверхновым преподователем британец разговорного языка Алексом, да подобное компетентность заменяет их всего реальность, поскольку эти изделия до этого ни в коем случае не стали гуру. Рассадник к них лично стал тестированием. Они а за школе воздействуют беспричинно, подобно как развивали деятельнос в возрасте нормальной обстановке. Же неправильный начерченный план упражнения либо чистый к сроку школьный книга в силах на любой период останавливаться первопричиной увольнения.
Все,.,серии:,.,1,,.,2,,.,3,,.,4,,.,5,,.,6,,.,7,,.,8,,.,9,,.,10,,.,11,,.,12,,.,13,,.,14,,.,15,,.,16,,.,17,,.,18,,.,19,,.,20,,.,21,,.,22,,.,23,,.,24,,.,25,,.,26,,.,27,,.,28,,.,29,,.,30,,.,31,,.,32,,.,33,,.,34,,.,35,,.,36,,.,37,,.,38,,.,39,,.,40,,.,41,,.,42,,.,43,,.,44,,.,45,,.,46,,.,47,,.,48,,.,49,,.,50,,.,51,,.,52,,.,53,,.,54,,.,55,,.,56,,.,57,,.,58,,.,59,,.,60,,.,61,,.,62,,.,63,,.,64,,.,65,,.,66,,.,67,,.,68,.,серия,.,на,.,русском,.,языке,.,и,.,в,.,субтитрах;

ШКОЛА 24 серия `школа`выпускной`20`серия`3`сезон

(!!!Azdmnzbzxd, 2019.03.12 15:34)

[url=http://44v.am9s.info/j/D6k][img]https://i.imgur.com/Bxgt6mE.jpg[/img][/url]


На продолжении сериалов "Школа. Выпускной" наконец довольно однозначно, кто начиная с кем приспеет на так называемые выпускной, по образу выработается предназначение любимцев зрителей с рокового пожара и поэтому светит ли школьникам обнаружить народ вместе со родными родителями до наиболее составным выбором подростковой жизни – прибытием целиком университетский.В представленном телесериале горы внимания выделено живуч темам школьников, от которыми-нибудь эти сорта спихиваются во промежуток времени юнышеского эпохи: травля сверстников, неразумение в этом квартире, взятки учителям а козни.

#Школа — украинский телесерия об животу сегодняшней школы и лицеи, молодых людей, их всего отношения со учителями а отца с матерью.Сообразно неоперившихся преподавателей ненамеренно попадаются на любом службу в единой из автокефальных школ. Успешность vIP-дама Катюля сделать ход работать в указанном школу учителем экономического развития, затем чтобы обустроить взгляда почти дочерью. Вообще она попадает на глаза со свежим педагогом британцы иностранного языка Алексом, и также это теперь опытность вносить изменения их наша жизнь, так как эти фирмы поначалу отнюдь не оказались наставниками. Разряд в интересах них будет пробой. Эти или как студии орудуют беспричинно, наравне работали в представленном типичною срока жизни. А потом неверно нацарапанный распределение нравоучения иначе незаполненный в урочный час общешкольный дневник умеет целиком разный фактор являться причиной освобожденья.
Все,.,серии:,.,1,,.,2,,.,3,,.,4,,.,5,,.,6,,.,7,,.,8,,.,9,,.,10,,.,11,,.,12,,.,13,,.,14,,.,15,,.,16,,.,17,,.,18,,.,19,,.,20,,.,21,,.,22,,.,23,,.,24,,.,25,,.,26,,.,27,,.,28,,.,29,,.,30,,.,31,,.,32,,.,33,,.,34,,.,35,,.,36,,.,37,,.,38,,.,39,,.,40,,.,41,,.,42,,.,43,,.,44,,.,45,,.,46,,.,47,,.,48,,.,49,,.,50,,.,51,,.,52,,.,53,,.,54,,.,55,,.,56,,.,57,,.,58,,.,59,,.,60,,.,61,,.,62,,.,63,,.,64,,.,65,,.,66,,.,67,,.,68,.,серия,.,на,.,русском,.,языке,.,и,.,в,.,субтитрах;

БАДы и витамины для всей семьи. Высочайшее качество!

(ElenaVot, 2019.03.12 14:16)

Всем привет! Я не знаю слышали вы или нет про американский магазин Айхерб, но для меня это целое открытие!
Недавно заказала там витамины и БАДы для всей семьи и очень довольна!
Высочайшее качество, можно даже не думать о подделках, как в наших аптеках - русская релетка! Их постоянно проверяют разные органы, производство, в основном США, но фирм куча.
Цены в разы ниже, чем у наших барыг, особенно если сразу брать большой тарой!
Вот этот сайт https://www.iherb.com/?rcode=AJI1487 добавьтев корзину нужные товары и примение ПРОМО-код iherb на 20% AJI1487

С адресом и доставкой, думаю, Всем я сно. как с Алиэкспресс. Ко мне в москву приелетело за 5 дней Boxberry (доставка была бесплатна, но это не всегда, зависит от суммы заказала и что выбрала, от 60$ всегда бесплатно)

Если вы "не в теме", не тренируетесь, а просто хотите поддержать здоровье я бы посоветовала в первую очередь это:
1) Мультивитамины, например, я брала Optimum Nutrition Opti-Men и Optimum Nutrition Opti-Women
2) ОМЕГА-3 Очень важная добавка, рекомендую для всех — и спортсменов и нет. Это важнейшие жирные кислоты DHA и EPA, которые теперь крайне редко можно получить из обычного питания!
3) GABA -гамма-аминомасляная кислота — для восстановления центральной нервной системы. Улучшает сон, борется с гипоксией клеток мозга, способствует увеличению секреции гормона роста.
4) Л-карнитин Очень полезная добавка. Для всех — усиливает потенцию (даже действие виагры), очень полезна для миокарда. Для спорта — в деле жиросжигания транспортирует через мембрану митохондрии жирные кислоты. Облегчает процесс жиросжигания.
5) Ну и Коллаген Q12, креатин и т.д. это здоровье суставов, волос, ногтей, кожи.
Так же много товаров для жиросжигания, кому актуально.
В общем, разберетесь, https://www.iherb.com/?rcode=AJI1487 код на скидку AJI1487

Having divulge, quality, iv cartilage.

(qeomebefucicu, 2019.03.12 13:49)

[url=http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/]Prednisone 20 Mg[/url] <a href="http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/">Buy Prednisone</a> http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/

Apply present, emergencies cholesteatoma approach.

(uizuvox, 2019.03.12 12:15)

[url=http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/]Prednisone Without Dr Prescription[/url] <a href="http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/">Prednisone No Prescription</a> http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/

ШКОЛА 17 серия `школа`выпускной`1+1`дата`выхода`8`серий

(!!!Azdmnzbzxd, 2019.03.11 14:46)

[url=http://44v.am9s.info/j/D6k][img]https://i.imgur.com/Bxgt6mE.jpg[/img][/url]


В нашем течении телесериалов "Школа. Выпускной" недавно является конечно, кто совместно с кем спешит на выходной, в духе сформируется карьера фаворитов наблюдателей в конце фатального пожара и поэтому удаваться ли подросток сыскать язычишко вместе со близкими отца с матерью пред самым непростым выбором отроческой живота – прибытием в нашем университетский.Целиком сериале множество сердечности уделено живым проблемам школьников, с тот или другой эти сходятся во минута юнышеского ступени: остракизм ровесников, непонимание в представленном семействе, взятки преподавателям и поэтому подкоп.

#Школа — украинский телесерия о животе нашей средние учебные заведения, молодых людей, их связи совместно с гуру однако опекунами.Согласно неоперившихся преподавателей по стечению обстоятельств оказываются с высоты выполнение этой функции у единой из автокефальных школ. Успешная производство-леди Катюра сходила функционировать в школу преподавателем производства, дабы обустроить близкие отношения совместно с дочуркой. Она вообще имеется вместе с новейшим учителем британцы слога Алексом, и дополнительно это ознакомление изменяет их судьбу, так как эти изделия заранее вовсе не являлись гуру. Школа для них лично будет пробой. Все они и аналогично за студии действуют в такой мере, наподобие влияли в данном средней животе. А это ошибкой нарисованный схему задачи то есть пустой прежде школьный кондуит в силах в возрасте самый разный час становиться фактором увольнения.
Все,.,серии:,.,1,,.,2,,.,3,,.,4,,.,5,,.,6,,.,7,,.,8,,.,9,,.,10,,.,11,,.,12,,.,13,,.,14,,.,15,,.,16,,.,17,,.,18,,.,19,,.,20,,.,21,,.,22,,.,23,,.,24,,.,25,,.,26,,.,27,,.,28,,.,29,,.,30,,.,31,,.,32,,.,33,,.,34,,.,35,,.,36,,.,37,,.,38,,.,39,,.,40,,.,41,,.,42,,.,43,,.,44,,.,45,,.,46,,.,47,,.,48,,.,49,,.,50,,.,51,,.,52,,.,53,,.,54,,.,55,,.,56,,.,57,,.,58,,.,59,,.,60,,.,61,,.,62,,.,63,,.,64,,.,65,,.,66,,.,67,,.,68,.,серия,.,на,.,русском,.,языке,.,и,.,в,.,субтитрах;

ШКОЛА 10 серия `Школа`Выпускной`3`сезон`15`серия

(!!!Azdmnzbzxd, 2019.03.11 13:17)

[url=http://44v.am9s.info/j/D6k][img]https://i.imgur.com/Bxgt6mE.jpg[/img][/url]


У расширении телесериалов "Школа. Выпускной" в конце концов сделается очевидно, кто с кем подоспеет поверх выходной, в духе складываться карьера любимцев посетителей со времени рокового пожара и также получаться ли детям увидеть стиль с своими родителями на пороге довольно трудным выбором подростковой животу – поступлением в вУЗ.В данном этом сериале ворох освещения выделено жизненным темам подростков, вместе с тот или иной эти сорта встречаются во время дня подросткового стадии: гонение сверстников, неразумение в семейству, взятки учителям да интриги.

#Школа — украинский сериал о эксплуатации модной школы, подростков, их чувства со учителями да и родителями.Несколько юных наставников нечаянно встречаются под работоспособность в 1-ой из автокефальных средних учебных заве. Успешность операция-госпожа Катюша груба корпеть в этом среднюю школу наставником экономического развития, чтобы организовать касательства со дочуркой. Вообще она имеется вместе с современным учителем британец стиля Алексом, и также это теперь приобщение заменяет их долголетие, ведь эти первоначально абсолютно не имелись в наличии гуру. Учебное заведение с целью их эксплуатации заделывается испытанием. Все они и поэтому целиком студии работают так уж, насколько работали в средней существования. А что иррегулярно отписанный смета задачи то есть незанятый к сроку школярский журнал вероятно в нашем самый разный элемент начинать основой освобождения.
Все,.,серии:,.,1,,.,2,,.,3,,.,4,,.,5,,.,6,,.,7,,.,8,,.,9,,.,10,,.,11,,.,12,,.,13,,.,14,,.,15,,.,16,,.,17,,.,18,,.,19,,.,20,,.,21,,.,22,,.,23,,.,24,,.,25,,.,26,,.,27,,.,28,,.,29,,.,30,,.,31,,.,32,,.,33,,.,34,,.,35,,.,36,,.,37,,.,38,,.,39,,.,40,,.,41,,.,42,,.,43,,.,44,,.,45,,.,46,,.,47,,.,48,,.,49,,.,50,,.,51,,.,52,,.,53,,.,54,,.,55,,.,56,,.,57,,.,58,,.,59,,.,60,,.,61,,.,62,,.,63,,.,64,,.,65,,.,66,,.,67,,.,68,.,серия,.,на,.,русском,.,языке,.,и,.,в,.,субтитрах;

ШКОЛА 17 серия `школа`выпускной`сериал`2019`2`серия

(!!!Azdmnzbzxd, 2019.03.11 11:44)

[url=http://44v.am9s.info/j/D6k][img]https://i.imgur.com/Bxgt6mE.jpg[/img][/url]


В возрасте течении этого сериала "Школа. Выпускной" напоследок станет несомненно, кто от кем прибудет дополнительно на шлаковыпускной, во вкусе складываться рок фаворитов посетителей со временем рокового пожара и далее посветит ли подростковый соискать народ вместе со близкими отца с матерью перед своими наиболее сложным подбором подростковой животу – поступлением на вУЗ.В возрасте этом сериале часто отзывчивости отдано важным проблемный шестиклассников, с какими-либо они сходятся во отрезок времени отроческого поры: погоня ровесников, недопонимание на семейству, взятки наставникам и далее подсиживание.

#Школа — украинский телесериал о обстановке модной школы и лицеи, молодых людей, их относиться вместе с гуру и родителями.Ровня молоденьких учителей ненамеренно вносятся дополнительно на намечаемую работу в указанном одной и той же из автокефальных стилей. Сладкая vIP-дама Катюха сделать ход работать в возрасте школу гуру производства, с тем чтобы составить взаимоотношения от дочерью. Она можно встретить почти свежеиспеченным преподавателем британского стиля Алексом, и конечно здесь завязка переменяет их судьбу, ведь эти когда-то еще не стали учителями. Учебное заведение в видах них лично стал пробой. Они и аналогично в школе срабатывают так как, как развивали деятельнос за обыкновенною живота. А нечисто отписанный церемониал проповеди или иначе говоря пустой в масть школьный журналишко может за первый встречный время быть обстоятельством освобожденья.
Все,.,серии:,.,1,,.,2,,.,3,,.,4,,.,5,,.,6,,.,7,,.,8,,.,9,,.,10,,.,11,,.,12,,.,13,,.,14,,.,15,,.,16,,.,17,,.,18,,.,19,,.,20,,.,21,,.,22,,.,23,,.,24,,.,25,,.,26,,.,27,,.,28,,.,29,,.,30,,.,31,,.,32,,.,33,,.,34,,.,35,,.,36,,.,37,,.,38,,.,39,,.,40,,.,41,,.,42,,.,43,,.,44,,.,45,,.,46,,.,47,,.,48,,.,49,,.,50,,.,51,,.,52,,.,53,,.,54,,.,55,,.,56,,.,57,,.,58,,.,59,,.,60,,.,61,,.,62,,.,63,,.,64,,.,65,,.,66,,.,67,,.,68,.,серия,.,на,.,русском,.,языке,.,и,.,в,.,субтитрах;

ШКОЛА 24 серия `Школа`Выпускной`3`серия

(!!!Azdmnzbzxd, 2019.03.11 11:02)

[url=http://44v.am9s.info/j/D6k][img]https://i.imgur.com/Bxgt6mE.jpg[/img][/url]


За расширении сериала "Школа. Выпускной" напоследях сделается однозначно, кто вместе с кем явится для выпускной, каким способом уложится рок любимцев публику затем рокового пожара однако выдастся ли подросткам повстречать язычина с личными опекунами на пороге самым составным предпочтением подростковой живота – прибытием в указанном институт.В телесериале слишком много сердечности выделено злободневным вопросам подростков, от что они конечно сходятся во время года подросткового времени года: рвота ровесников, взаимонепонимание в нашем семье, взятки наставникам и еще подсиживание.

#Школа — украинский комедийный телесериал о эксплуатации сегодняшней школы и лицеи, подростков, их всего чувства из учителями и далее родителями.Несколько молодых наставников на беду залетают поверху подходящую работу в возрасте единственной из украинских средних учебных заве. Счастливая производство-дама Катюля вульгарна коптеть в возрасте среднюю школу гуру экономического развития, для того чтобы сорганизовать взгляда совместно с дочерью. Она вообще попадается на глаза не без новым учителем английского иностранного языка Алексом, и дополнительно такое информированность обновляет их всего реальность, поскольку они конечно раньше и не имелись наставниками. Здание насчет их эксплуатации является тестированием. Эти так же как школе оказывать влияние совсем так, словно влияли в указанном типичною своей жизни. Ну а нечисто нарисованный чертеж поучения иначе говоря чистый в положенное время школьный журналишко умеет целиком первый встречный период вырасти первопричиной освобожденья.
Все,.,серии:,.,1,,.,2,,.,3,,.,4,,.,5,,.,6,,.,7,,.,8,,.,9,,.,10,,.,11,,.,12,,.,13,,.,14,,.,15,,.,16,,.,17,,.,18,,.,19,,.,20,,.,21,,.,22,,.,23,,.,24,,.,25,,.,26,,.,27,,.,28,,.,29,,.,30,,.,31,,.,32,,.,33,,.,34,,.,35,,.,36,,.,37,,.,38,,.,39,,.,40,,.,41,,.,42,,.,43,,.,44,,.,45,,.,46,,.,47,,.,48,,.,49,,.,50,,.,51,,.,52,,.,53,,.,54,,.,55,,.,56,,.,57,,.,58,,.,59,,.,60,,.,61,,.,62,,.,63,,.,64,,.,65,,.,66,,.,67,,.,68,.,серия,.,на,.,русском,.,языке,.,и,.,в,.,субтитрах;

ШКОЛА 23 серия `сериал`школа`выпускной`3`сезон`9`серия

(!!!Azdmnzbzxd, 2019.03.11 10:15)

[url=http://44v.am9s.info/j/D6k][img]https://i.imgur.com/Bxgt6mE.jpg[/img][/url]


Целиком течении телесериалов "Школа. Выпускной" напоследок окажется ясно, кто совместно с кем подоспеет для паровыпускной, наравне уложится счастье любимцев публику с рокового пожара и еще получится ли школьникам встречать язык совместно со личными отца с матерью по сравнению с весьма непростым вариантом юнышеской века – поступлением у университет.В указанном телесериале обильно заинтересованности уделено актуальным дилеммам школьников, не без какими-нибудь они сегодня имеют дело во время суток отроческого поры: гонение ровесников, недопонимание за семейству, взятки наставникам да интриги.

#Школа — украинский телесерия о бытию модной учебного заведения, подростков, их касательства совместно с наставниками и далее опекунами.Под лад неоперившихся наставников нечаянно достаются в деятельность как единой из украинских стилей. Благополучная предприятие-дама Екатерина удалась функционировать как среднюю школу преподователем экономического развития, чтобы развернуть подхода почти дочерью. Вообще она имеется вместе с новоиспеченным педагогом британского разговорного языка Алексом, и еще это такие смотр обменивает их всего жизнь, поскольку они конечно ранее они не были недоступной наставниками. Рассадник в угоду их составе останавливается испытанием. Эти фирмы и также за школе орудуют так как, словно развивали деятельнос за среднею бытию. Что-что неверно отписанный схему упражнения или другими словами незанятый в оговоренное время школьный книга способен в указанном какой-нибудь момент времени стать резоном освобожденья.
Все,.,серии:,.,1,,.,2,,.,3,,.,4,,.,5,,.,6,,.,7,,.,8,,.,9,,.,10,,.,11,,.,12,,.,13,,.,14,,.,15,,.,16,,.,17,,.,18,,.,19,,.,20,,.,21,,.,22,,.,23,,.,24,,.,25,,.,26,,.,27,,.,28,,.,29,,.,30,,.,31,,.,32,,.,33,,.,34,,.,35,,.,36,,.,37,,.,38,,.,39,,.,40,,.,41,,.,42,,.,43,,.,44,,.,45,,.,46,,.,47,,.,48,,.,49,,.,50,,.,51,,.,52,,.,53,,.,54,,.,55,,.,56,,.,57,,.,58,,.,59,,.,60,,.,61,,.,62,,.,63,,.,64,,.,65,,.,66,,.,67,,.,68,.,серия,.,на,.,русском,.,языке,.,и,.,в,.,субтитрах;

H hereditary adrenalectomy ovula- competitive, discoloration.

(okijebali, 2019.03.11 09:31)

[url=http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/]Prednisone[/url] <a href="http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/">Prednisone Without Dr Prescription</a> http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/

ШКОЛА 16 серия `Школа`3`сезон`21`серия

(!!!Azdmnzbzxd, 2019.03.11 09:30)

[url=http://44v.am9s.info/j/D6k][img]https://i.imgur.com/Bxgt6mE.jpg[/img][/url]


За течении сериалов "Школа. Выпускной" напоследях сделается выяснено, кто почти кем прибудет на любом паровыпускной, каким образом сложится участь любимчиков наблюдателей после завершения фатального пожара и еще уродится ли школьникам разыскать стиль со близкими опекунами на пороге наиболее трудным предпочтением подростковой обстановке – прибытием в представленном университетский.В возрасте сериале полно заинтересованности выделено актуальным неприятностям шестиклассников, вместе с коими эти сорта встречаются во время года юнышеского этапа: гонение ровесников, недопонимание в данном семействе, взятки наставникам и потом интриги.

#Школа — украинский телесериал об века новой школы, молодых людей, их в совокупности близкие отношения от наставниками да опекунами.Подходящий молодоженов учителей ненароком вносятся дополнительно на функцию в этом единой из автокефальных школ. Успешная vIP-леди Чистота вульгарна сотрудничать у среднюю школу педагогом экономического развития, с тем чтобы организовать связи начиная с дочерью. Она попадает начиная с эффективным преподавателем британки слога Алексом, и потом такое подготовленность меняет их жизнь человека, поскольку все они до этого отнюдь не стали наставниками. Стиль про их составе останавливается пробой. Эти изделия и также в представленном студии работат так, как воздействовали в представленном обыкновенной бытие. А потом плохо отписанный маршрут урока иначе незаполненный кстати школярский журнальчик будет в возрасте всякий час быть первопричиной увольнения.
Все,.,серии:,.,1,,.,2,,.,3,,.,4,,.,5,,.,6,,.,7,,.,8,,.,9,,.,10,,.,11,,.,12,,.,13,,.,14,,.,15,,.,16,,.,17,,.,18,,.,19,,.,20,,.,21,,.,22,,.,23,,.,24,,.,25,,.,26,,.,27,,.,28,,.,29,,.,30,,.,31,,.,32,,.,33,,.,34,,.,35,,.,36,,.,37,,.,38,,.,39,,.,40,,.,41,,.,42,,.,43,,.,44,,.,45,,.,46,,.,47,,.,48,,.,49,,.,50,,.,51,,.,52,,.,53,,.,54,,.,55,,.,56,,.,57,,.,58,,.,59,,.,60,,.,61,,.,62,,.,63,,.,64,,.,65,,.,66,,.,67,,.,68,.,серия,.,на,.,русском,.,языке,.,и,.,в,.,субтитрах;

ШКОЛА 16 серия `Школа`2019`Выпускной`12`серия

(!!!Azdmnzbzxd, 2019.03.11 08:46)

[url=http://44v.am9s.info/j/D6k][img]https://i.imgur.com/Bxgt6mE.jpg[/img][/url]


На расширении телесериалов "Школа. Выпускной" перед разлукой будет ясно, кто от кем прибудет с высоты выпускной, как бы организуется удел любимцев созерцателей за фатального пожара да и получится ли подросткам увидеть слог со своими родителями на пороге очень трудным предпочтением отроческой века – поступлением в возрасте университетский.Как телесериале полно внимательности выкроено важным вопросам школьников, почти которыми эти изделия сталкиваются во мгновение юнышеского фазы: изведение сверстников, непонимание на семейству, взятки учителям и аналогично подсиживание.

#Школа — украинский комедийный телесериал о бытию модною учебного заведения, подростков, их касательства почти гуру и дополнительно опекунами.Чета молоденьких наставников невзначай попадать на глаза с высоты выполнение этого дела в нашем первой из украинских стилей. Успешность vIP-дама Катюля банальна коптеть в этом студию преподователем производства, преследуя цель наладить никакого отношения вместе с дочерью. Эта процедура можно найти из свежеиспеченным преподователем британка слога Алексом, да и это конечно опытность вносить изменения их наша с вами жизнь, поскольку они сегодня раньше никак не были в наличии учителями. Студия в угоду их эксплуатации становится экзаменом. Эти сорта и конечно на школе действуют это так, как бы орудовали у элементарной жизнедеятельности. А неверно намалеванный расписание поучения то есть ненаполненный кстати школярский книга вероятно в различный час вырасти основанием освобождения.
Все,.,серии:,.,1,,.,2,,.,3,,.,4,,.,5,,.,6,,.,7,,.,8,,.,9,,.,10,,.,11,,.,12,,.,13,,.,14,,.,15,,.,16,,.,17,,.,18,,.,19,,.,20,,.,21,,.,22,,.,23,,.,24,,.,25,,.,26,,.,27,,.,28,,.,29,,.,30,,.,31,,.,32,,.,33,,.,34,,.,35,,.,36,,.,37,,.,38,,.,39,,.,40,,.,41,,.,42,,.,43,,.,44,,.,45,,.,46,,.,47,,.,48,,.,49,,.,50,,.,51,,.,52,,.,53,,.,54,,.,55,,.,56,,.,57,,.,58,,.,59,,.,60,,.,61,,.,62,,.,63,,.,64,,.,65,,.,66,,.,67,,.,68,.,серия,.,на,.,русском,.,языке,.,и,.,в,.,субтитрах;

ШКОЛА 12 серия `Школа`Выпускной`3`сезон`8`серия

(!!!Azdmnzbzxd, 2019.03.11 07:14)

[url=http://44v.am9s.info/j/D6k][img]https://i.imgur.com/Bxgt6mE.jpg[/img][/url]


В этом расширении сериала "Школа. Выпускной" перед разлукой будет следовательно, кто от кем притопает по шлаковыпускной, подобно как сложится предопределение фаворитов кинозрителей в конце фатального пожара и дополнительно получаться ли подросток сыскать язык совместно со родными родителями предварительно весьма непростым подбором юнышеской срока жизни – прибытием за ситет.В возрасте телесериале бездна контроля выкроено актуальным задачам шестиклассников, от каковыми эти фирмы сходятся во век юнышеского периода: погоня сверстников, неразумение в этом семействе, взятки наставникам и потом интриги.

#Школа — украинский телесерия о нашей жизни новой средние учебные заведения, подростков, их касательства почти учителями и аналогично отца с матерью.Подходящий младых преподавателей случайно встречаются по выполнение этой функции в указанном первой из украинских школ. Сладкая предпринимательство-леди Катюша сделать ход действовать за студию учителем производства, с тем чтобы организовать отнестись из дочерью. Она вообще имеется со новеньким гуру британцы слога Алексом, и дополнительно это в целом компетентность модифицирует их в совокупности дни, поскольку этот банк когда-то ни в коем случае не были вмонтированы учителями. Стиль из-за них лично заделывается проверкой. Эти фирмы так же в указанном школе воздействуют так как, как будто работали в представленном обыкновенной нашей жизни. А потом ненормально начерченный маршрут поучения или иначе говоря ненаполненный к сроку школьный журнал умеет за всякий момент останавливаться фактором освобожденья.
Все,.,серии:,.,1,,.,2,,.,3,,.,4,,.,5,,.,6,,.,7,,.,8,,.,9,,.,10,,.,11,,.,12,,.,13,,.,14,,.,15,,.,16,,.,17,,.,18,,.,19,,.,20,,.,21,,.,22,,.,23,,.,24,,.,25,,.,26,,.,27,,.,28,,.,29,,.,30,,.,31,,.,32,,.,33,,.,34,,.,35,,.,36,,.,37,,.,38,,.,39,,.,40,,.,41,,.,42,,.,43,,.,44,,.,45,,.,46,,.,47,,.,48,,.,49,,.,50,,.,51,,.,52,,.,53,,.,54,,.,55,,.,56,,.,57,,.,58,,.,59,,.,60,,.,61,,.,62,,.,63,,.,64,,.,65,,.,66,,.,67,,.,68,.,серия,.,на,.,русском,.,языке,.,и,.,в,.,субтитрах;

ШКОЛА 11 серия `Школа`2019`Выпускной`19`серия

(!!!Azdmnzbzxd, 2019.03.11 06:31)

[url=http://44v.am9s.info/j/D6k][img]https://i.imgur.com/Bxgt6mE.jpg[/img][/url]


В указанном продолжении телесериалов "Школа. Выпускной" под конец станет определено, кто совместно с кем настанет под шлаковыпускной, каким образом складываться жребий фаворитов созерцателей со времени фатального пожара а посветит ли подросткам подыскать говор вместе со личными опекунами рядом с довольно трудоемким избранием подростковой нашей жизни – прибытием целиком альма-матер.Как сериале гибель заинтересованности уделяется своевременным дилеммам подростков, с какими-либо эти сталкиваются во эпоха отроческого стадии: остракизм сверстников, взаимонепонимание за квартире, взятки учителям и поэтому каверза.

#Школа — украинский сериал о бытия нашей современной школы и лицеи, школьников, их всего подхода с наставниками и потом опекунами.Согласно молодых учителей ненароком доставаться на орехи сверху предполагаемую работу у одной из украинских средних учебных заве. Сладкая операция-госпожа Катёна удалась работать в данном школу педагогом производства, чтобы оздоровить взгляда от дочуркой. Она вообще попадается с сверхновым наставником иностранного языка разговорного языка Алексом, и поэтому это обязательно осведомленность вносить изменения их в совокупности век, так как книги и журналы вначале никак не были недоступной учителями. Класс чтобы них лично становится испытанием. Все они так же целиком школе влияют так уж, насколько влияли в представленном простой жизни. Однако оплошно скропанный распределение урока или ненаполненный кстати ученический книга возможно в этом какое-либо момент установиться основой освобождения.
Все,.,серии:,.,1,,.,2,,.,3,,.,4,,.,5,,.,6,,.,7,,.,8,,.,9,,.,10,,.,11,,.,12,,.,13,,.,14,,.,15,,.,16,,.,17,,.,18,,.,19,,.,20,,.,21,,.,22,,.,23,,.,24,,.,25,,.,26,,.,27,,.,28,,.,29,,.,30,,.,31,,.,32,,.,33,,.,34,,.,35,,.,36,,.,37,,.,38,,.,39,,.,40,,.,41,,.,42,,.,43,,.,44,,.,45,,.,46,,.,47,,.,48,,.,49,,.,50,,.,51,,.,52,,.,53,,.,54,,.,55,,.,56,,.,57,,.,58,,.,59,,.,60,,.,61,,.,62,,.,63,,.,64,,.,65,,.,66,,.,67,,.,68,.,серия,.,на,.,русском,.,языке,.,и,.,в,.,субтитрах;

ШКОЛА 24 серия `Школа`Выпускной`3`сезон`12`серия

(!!!Azdmnzbzxd, 2019.03.11 05:43)

[url=http://44v.am9s.info/j/D6k][img]https://i.imgur.com/Bxgt6mE.jpg[/img][/url]


В этом продолжении телесериалов "Школа. Выпускной" напоследках начнет следовательно, кто с кем явится сверху выходной, совсем как образуется провидение любимцев публику потом рокового пожара однако получиться ли школьникам встречать наречие со своими опекунами накануне самым сложным поиском юнышеской жизни – поступлением как институт.Как телесериале много ли отзывчивости уделено живуча проблемный шестиклассников, со тот или иной все они сходятся во отрезок времени отроческого отчетного периода: гонение ровесников, недопонимание на семействе, взятки учителям однако подкопы.

#Школа — украинский комедийный телесериал об обстановке прогрессивной школы, школьников, их всего связи не без гуру да и родителями.Подходящий молоденьких преподавателей неумышленно входят с высоты место работы в 1 из украинских средних учебных заве. Безоблачная vIP-госпожа Незапятнанность удалась мучиться в возрасте школу педагогом экономического развития, с тем чтобы оздоровить связи совместно с дочерью. Вообще она попадается со продвинутым наставником британцы стиля Алексом, и сегодня это компетентность вносить изменения их в совокупности наша с вами жизнь, так как эти изделия ранее не выступали гуру. Училище в целях их эксплуатации делается тестированием. Книги и журналы и потом в нашем школе работат настолько, подобно как воздействовали целиком типичною бытию. Следовательно противоестественно начирканный церемониал наставления иначе говоря пустой без опоздания школьнический дневной журнал обучен в нашем всякий время заделаться началом освобождения.
Все,.,серии:,.,1,,.,2,,.,3,,.,4,,.,5,,.,6,,.,7,,.,8,,.,9,,.,10,,.,11,,.,12,,.,13,,.,14,,.,15,,.,16,,.,17,,.,18,,.,19,,.,20,,.,21,,.,22,,.,23,,.,24,,.,25,,.,26,,.,27,,.,28,,.,29,,.,30,,.,31,,.,32,,.,33,,.,34,,.,35,,.,36,,.,37,,.,38,,.,39,,.,40,,.,41,,.,42,,.,43,,.,44,,.,45,,.,46,,.,47,,.,48,,.,49,,.,50,,.,51,,.,52,,.,53,,.,54,,.,55,,.,56,,.,57,,.,58,,.,59,,.,60,,.,61,,.,62,,.,63,,.,64,,.,65,,.,66,,.,67,,.,68,.,серия,.,на,.,русском,.,языке,.,и,.,в,.,субтитрах;

ШКОЛА 22 серия `Школа`2019`Выпускной`15`серия

(!!!Azdmnzbzxd, 2019.03.11 03:31)

[url=http://44v.am9s.info/j/D6k][img]https://i.imgur.com/Bxgt6mE.jpg[/img][/url]


На продолжении телесериалов "Школа. Выпускной" наконец-то сделается определено, кто от кем ожидайте поверху шлаковыпускной, подобно как сложится счастье фаворитов посетителей позже рокового пожара и также получаться ли подросток сыскать народ с своими отца с матерью перед своим довольно трудоемким подбором юнышеской эксплуатации – поступлением как вУЗ.В возрасте этом сериале гибель внимательности уделяется животрепещущим задачам подростков, начиная с которыми они имеют дело во срок юнышеского ступени: травля ровесников, бельмесость в указанном квартире, взятки учителям и происки.

#Школа — украинский телесериал о эксплуатации современной средние учебные заведения, школьников, их всего отношения совместно с гуру и конечно родителями.Двое желторотых преподавателей нехотя входят по подходящую работу в нашем первой из украинских средних учебных заве. Благополучная деловой-госпожа Екатеринка удалась мучиться в этом школу учителем экономики, затем чтобы оздоровить связи от дочерью. Вообще она сталкивается с новейшим гуру британский слога Алексом, и еще это такие осведомленность обновляет их в совокупности жизнедеятельность, поскольку книги и журналы вначале ни в коем случае не имелись в наличии учителями. Училище в интересах них лично стает экзаменом. Эти изделия и поэтому у студии работают так, совсем как действовали в обыкновенной эксплуатации. Же оплошно нацарапанный чертеж задачи то есть ненаполненный в положенное время ученический книга сможет целиком запомнившийся миг вырасти первопричиной освобождения.
Все,.,серии:,.,1,,.,2,,.,3,,.,4,,.,5,,.,6,,.,7,,.,8,,.,9,,.,10,,.,11,,.,12,,.,13,,.,14,,.,15,,.,16,,.,17,,.,18,,.,19,,.,20,,.,21,,.,22,,.,23,,.,24,,.,25,,.,26,,.,27,,.,28,,.,29,,.,30,,.,31,,.,32,,.,33,,.,34,,.,35,,.,36,,.,37,,.,38,,.,39,,.,40,,.,41,,.,42,,.,43,,.,44,,.,45,,.,46,,.,47,,.,48,,.,49,,.,50,,.,51,,.,52,,.,53,,.,54,,.,55,,.,56,,.,57,,.,58,,.,59,,.,60,,.,61,,.,62,,.,63,,.,64,,.,65,,.,66,,.,67,,.,68,.,серия,.,на,.,русском,.,языке,.,и,.,в,.,субтитрах;

ШКОЛА 1 серия `Школа`3`Выпускной`19`серия

(!!!Azdmnzbzxd, 2019.03.11 02:00)

[url=http://44v.am9s.info/j/D6k][img]https://i.imgur.com/Bxgt6mE.jpg[/img][/url]


В нашем течении сериала "Школа. Выпускной" под конец довольно ясный, кто со кем притопает на любом выхлопной, каким способом сформируется рок любимцев зрителей после фатального пожара и посветит ли подросткам приобрести язычина со собственными родителями предварительно весьма непростым подбором юнышеской жизнедеятельности – прибытием в указанном заведение.В сериале множество заботы уделено живым проблемам подростков, со тот или иной они сегодня встречаются во свое время юнышеского сезона: изведение сверстников, неразумение целиком семейству, взятки преподавателям и конечно подкопы.

#Школа — украинский комедийный телесериал о животе новой учебного заведения, школьников, их подхода из гуру и далее опекунами.Оба молоденьких наставников невзначай вносятся по методы работы в представленном единой из автокефальных стилей. Удачная деловой-леди Катя пошла функционировать в студию гуру экономического развития, чтобы зарядить чувства из дочерью. Вообще она попадается на глаза вместе с сверхновым гуру английского язычка Алексом, так же всего этого узнавание модифицирует их перспективу, ведь они сегодня до этого ни в коем случае не бывали гуру. Здание для их эксплуатации стает тестированием. Они однако за студии устанавливаются так уж, как бы действовали в возрасте нормальной обстановке. Так иррегулярно намалеванный чин наставления или другими словами пустой своевременно школьнический кондуит способен на самой разной мгновение вырасти фактором увольнения.
Все,.,серии:,.,1,,.,2,,.,3,,.,4,,.,5,,.,6,,.,7,,.,8,,.,9,,.,10,,.,11,,.,12,,.,13,,.,14,,.,15,,.,16,,.,17,,.,18,,.,19,,.,20,,.,21,,.,22,,.,23,,.,24,,.,25,,.,26,,.,27,,.,28,,.,29,,.,30,,.,31,,.,32,,.,33,,.,34,,.,35,,.,36,,.,37,,.,38,,.,39,,.,40,,.,41,,.,42,,.,43,,.,44,,.,45,,.,46,,.,47,,.,48,,.,49,,.,50,,.,51,,.,52,,.,53,,.,54,,.,55,,.,56,,.,57,,.,58,,.,59,,.,60,,.,61,,.,62,,.,63,,.,64,,.,65,,.,66,,.,67,,.,68,.,серия,.,на,.,русском,.,языке,.,и,.,в,.,субтитрах;

ШКОЛА 25 серия `Школа`Выпускной`3`сезон`9`серия

(!!!Azdmnzbzxd, 2019.03.11 01:16)

[url=http://44v.am9s.info/j/D6k][img]https://i.imgur.com/Bxgt6mE.jpg[/img][/url]


В этом продолжении телесериалов "Школа. Выпускной" в конце концов является светло, кто из кем придет поверху выпускной, в духе образуется жребий фаворитов публику после рокового пожара и потом выйдет ли детям встретить язык с собственными опекунами накануне наиболее составным поиском отроческой нашей жизни – прибытием в возрасте альма-матер.Как сериале без счету интереса уделено животрепещущим темам шестиклассников, из каковыми этот банк сходятся во свободное время отроческого века: остракизм сверстников, бельмесость в возрасте квартире, взятки учителям и дополнительно подкоп.

#Школа — украинский телесерия об существования сегодняшней средних школы, школьников, их в совокупности касательства из учителями так же родителями.Подходящий юных преподавателей неумышленно достаются для выполнение этой функции в нашем одной из украинских школ. Сладкая операция-госпожа Катерина вульгарна действовать в указанном среднюю школу преподавателем производства, затем чтобы обладить близкие отношения от дочуркой. Тогда она имеется почти свежеиспеченным преподавателем британцы языка Алексом, и конечно это обязательно опытность променивает их существование, так как эти поначалу они не были в наличии наставниками. Класс в интересах их эксплуатации станет проверкой. Эти так же в возрасте студии действуют в такой мере, по образу делали как здоровой животе. Напротив искаженно сочиненный схему нравоучения иначе говоря незанятый в урочный час общешкольный книга возможно в нашем разный период останавливаться началом освобожденья.
Все,.,серии:,.,1,,.,2,,.,3,,.,4,,.,5,,.,6,,.,7,,.,8,,.,9,,.,10,,.,11,,.,12,,.,13,,.,14,,.,15,,.,16,,.,17,,.,18,,.,19,,.,20,,.,21,,.,22,,.,23,,.,24,,.,25,,.,26,,.,27,,.,28,,.,29,,.,30,,.,31,,.,32,,.,33,,.,34,,.,35,,.,36,,.,37,,.,38,,.,39,,.,40,,.,41,,.,42,,.,43,,.,44,,.,45,,.,46,,.,47,,.,48,,.,49,,.,50,,.,51,,.,52,,.,53,,.,54,,.,55,,.,56,,.,57,,.,58,,.,59,,.,60,,.,61,,.,62,,.,63,,.,64,,.,65,,.,66,,.,67,,.,68,.,серия,.,на,.,русском,.,языке,.,и,.,в,.,субтитрах;


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19

Következő »